Kampaania "Räägi minuga"

Kas sina said lapsepõlves vitsa?

Paljud tänased täiskasvanud on lapsepõlves saanud tutistada, laksu, võib-olla isegi vitsa või rihma. Põlvneme ajastutest, mil füüsilisel karistusel või hirmul põhinevad kasvatusmeetodid olid laialt levinud. Tavatsetakse arvata, et füüsiline karistus on tänaseks möödanik, paraku näitab aga statistika muud.

Praxise 2018. aasta uuringust selgus, et iga kolmas lapsevanem Eestis ähvardab oma last füüsilise karistamisega ning iga viies vanem on kasutanud füüsilist vägivalda…

MTÜ Lastekaitse Liit on tegutsenud alates 1988. aastast lapse õiguste edendamisega Eestis, olles Vabaühenduste Liidu hinnangul suurim ja mõjuvõimsaim eestkosteorganisatsioon antud vallas. Tugevustena on nimetatud: aktiivne, järjepidev ja mitmekülgne lapse õiguste tagamise alane tegevus nii Eesti ühiskonnas kui rahvusvahelisel tasandil ja kiire reageerimissuutlikkus.

Lastekaitse Liidu igapäevatöös on väga olulisel kohal osalemine õigusloomes ja huvikaitses tervikuna. Näiteks ajavahemikul 2016-2022 esitas Lastekaitse Liit kokku 163 kirjalikku arvamust seoses seadusandluse muudatuste ja huvikaitsega, millest rekordilised 39 on valminud 2022. aastal. ÜRO Lapse Õiguste Komitee tunnustas 2016. veebruaril Genfis ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendava aruande kaitsmisel organisatsiooni aktiivset ja süsteemset tegutsemist lapse õiguste edendamisel ja monitoorimisel.

Lastekaitse Liit lähtub oma töös ennekõike ÜRO lapse õiguste konventsioonist ja selle neljast põhiprintsiibist:

   – lapse õigus elule ja maksimaalsele arengule (art 6);
   – tegutsemine lapse huvides igas teda puudutavas ettevõtmises (art 3);
– mittediskrimineerimine – konventsioonis sätestatud õigused on igal lapsel (art 2);
– lapse osalemine ja lapse arvamuse austamine – lapsel on õigus oma seisukohale igas teda puudutavas küsimuses, õigus ärakuulamisele ja arvesse võtmisele lähtuvalt tema east ja küpsusest (art 12).

 

Sellelt lehelt leiate kronoloogilise ülevaate Lastekaitse Liidu poolt ajavahemikul 2021-2022 esitatud arvamuste ja pöördumiste põhiseisukohtadest. Lisatud ka asjaomane meediakajastus. Head tutvumist!

ARVAMUSED

Uudised ja teated

Meediakajastused

Lastekaitse Liit on ühendus, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele