Lapse õigused ja kohustused

7. oktoober 2015

Iga lapse heaolu ja turvalisus on meie riigi jaoks oluline.
Laste heaolu ja turvalisuse tagamiseks on Eesti riik 1991.aastal ühinenud ÜRO, milles on kirja pandud lapse inimõigused. Konventsiooniga on ühinenud peaaegu kõik maailma riigid. ÜRO lapse õiguste konventsioonis kirja pandud õigused kuuluvad igale kuni 18-aastasele lapsele ja noorele inimesele kogu maailmas, hoolimata välimusest, nahavärvist, soost, emakeelest, uskumustest ja arvamustest ning rahvusest.

Tähtis teada õigustest:

 • Täiskasvanud, kes otsustavad lapsi puudutavate asjade üle, peavad oma tegevuses lähtuma laste huvidest.
 • Igal lapsel on õigus oma arvamusele ja õigus seda vabalt väljendada. Lapsel on õigus ära kuulamisele teda puudutavates asjades kodus, koolis ning ametiasutustes.
 • Igal lapsel on õigus koolis käia, õppida ja teadmisi saada.
 • Igal lapsel on õigus olla koos ema ja isaga isegi siis, kui vanemad ei ela koos.
 • Igal lapsel on õigus olla kaitstud hooletu ja julma kohtlemise eest, samuti ei tohi ühtegi last kohelda ebaväärikalt ja alandavalt.

Kõik inimesed vastutavad lapse õiguste kaitse eest – kaasa arvatud lapsed ise!

Tähtis teada kohustustest:

Kõigil on õigused. Iga õigus tähendab ka kohustust. See tähendab, et kõigil, kaasaarvatud lastel, on ka kohustus austada teiste inimeste õigusi.

 • Kõigil lastel on õigused. See tähendab, et kõigil lastel on ka kohustus austada teiste õigusi, nii laste kui täiskasvanute puhul.
 • Kõigil lastel on õigus kaitsele vägivalla eest. See tähendab, et lastel on ka kohustus teisi mitte kiusata, tüli norida või muud moodi kahjustada.
 • Kõigil lastel on õigus puhtale elukeskkonnale. See tähendab, et  lastel on ka kohustus ise oma ümbritsevat loodust puhtana hoida, mitte reostada.
 • Kõigil lastel on õigus haridusele.  See tähendab, et nad peavad koolis käima, õppima nii palju kui nad võimelised on ning jagama teistega oma teadmisi.
 • Kõigil lastel on õigus elule. See tähendab, et peab aitama ka neid, kes vajavad abi ja on ebasoodsas olukorras, et ka nende õigus elule oleks tagatud.

Loe lähemalt lapse õigustest LAPSE ÕIGUSTE KONVENTSIOONIST ning pea meeles, et iga õigusega kaasneb ka kohustus sellest õigusest ise kinni pidada. Oluline on, et lapsed teavad oma õiguste kõrval ka oma kohustusi, mis on sätestatud erinevates Eesti Vabariigi seadustes.
Riik peab kandma hoolt selle eest, et kõigi laste õigused oleksid tagatud ja et hädasolevatele lastele antaks õigeaegset ning vajalikku abi. Alates 1. jaanuarist 2009 on nii lastel kui täiskasvanutel võimalus pöörduda abi ja nõu saamiseks laste abitelefonile 116 111.

Võrdväärse ühiskonnaliikmena kasvavad lapse kohustused riigi ja ühiskonna ees koos vanusega. Laps peab vastavalt oma vanusele:

 • austama oma kodumaad;
 • lugu pidama riigikorrast ja seadustest;
 • hoidma loodus-, kultuuri- ja elukeskkonda;
 • tunnustama käitumise üldtunnustatud tavasid

Võrdväärse perekonna liikmena on lapsel kohustused oma perekonna ja kasvatajate ees. Laps peab oma vanusele vastavalt:

 • austama oma vanemaid ja kasvatajaid (hooldajaid) nagu nemad peavad austama last;
 • abistama oma vanemaid, kasvatajaid (hooldajaid) ja teisi pereliikmeid ning osalema perekonna ühistes tegevustes ja igapäeva töödes.

Laps peab kaasinimestega suhtlemisel:

 • käituma lugupidavalt;
 • oma õiguste teostamisel arvestama teiste laste ja täiskasvanute õigustega;
 • abistama nõrgemaid.

Lapsel on kohustus hoida oma tervist:

 • hoolitsema on hügieeni eest;
 • järgima tervisliku toitumise soovitusi;
 • järgima tervislikku unerežiimi;
 • hoiduma tervist kahjustavate ainete tarvitamisest (alkohol, tubakas, narkootikumid).

Lapse õppimise kohustus:

 • laps peab täitma koolikohustust;
 • laps peab õppima vastavalt oma võimetele;
 • laps peab õppima tegema ea- ja võimetekohast tööd (ei pea silmas tööd töö seadusandluse tähenduses);
 • lapsel on kohustus austada oma õpetajaid ja juhendajaid nagu nemad peavad austama last;