Meie tegevused

Ajakiri Märka Last

MTÜ Lastekaitse Liit ajakiri tutvustamaks lapse õiguse edendamise alast tegevust Eestis ning andmaks häid näpunäiteid lapsevanematele.

Vaata lisaks: ajakiri.lastekaitseliit.ee

Hea laste- ja noorteraamat

Lastekaitse Liit valib iga aasta märtsikuus uudiskirjanduse hulgast välja häid lasteraamatuid. Raamatuid hindavad lastekirjandusega igapäevaselt kokku puutuvad inimesed Eesti Lastekirjanduse Keskusest, Eesti Lugemisühingust ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühendusest.

Hea lasteraamat:

 • on kaunilt kujundatud
 • arendab kujutlusvõimet
 • inspireerib
 • äratab uudishimu
 • näitab, kui mitmekülgne on maailm
 • pakub lugemisel huvi ja innustab last edasi lugema
 • ei sea ealisi piiranguid, on huvitav nii lapsele kui vanemale

Koostööpartnerid:

Lastekaitse Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Lugemisühing, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühendus, Rahva Raamat.

Vaata häid lasteraamatuid siit!

Hea nõu lastega peredele

Lastekaitse Liidus toimub koostöös Eesti Advokatuuriga tasuta juriidiline nõustamine perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti “Hea nõu lastega peredele” raames. Nõustavad Eesti Advokatuuri ja vajadusel Notarite Koja liikmed.

Nõustamine toimub telefonitsi, vastavalt vajadusele kas eesti või vene keeles ning kestab orienteeruvalt 30 minutit.

Vajalik on eelnev registreerimine liit@lastekaitseliit.ee või E-R kell 9-17 telefonil 631 1128.

Vaata edasi siit!

Igale koolilapsele arvuti

MTÜ Lastekaitse Liit koordineerib “Igale koolilapsele arvuti” liikumise raames ettevõtete ja organisatsioonide ning ja kohalike omavalitsuste vahelist infot.

Lisainfo: www.lastekaitseliit.ee/igale-koolilapsele-arvuti

Koolirahu

Koolirahu programmi eesmärgiks on  saavutada üheskoos suurte ja väikestega, noorte ja vanadega turvaline ning sõbralik koolikeskkond. Koolirahu programm toetab kooli enese initsiatiivi koolikeskkonnast tulenevate probleemide lahendamisel, propageerides rõõmsameelset ja turvalist koolikeskkonda, kus kõigil on meeldiv olla.

Vaata lisa: www.koolirahu.eu

Lastekaitse Liidu Fond

 • Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Fondi asutamine sai teoks tänu Eesti ühingute Liidu ja Soome-Eesti Kaubanduskoja poolt Lastekaitse Liidule omistatud Sillaehitaja 2001 auhinnale. Kuna auhinnaga kaasnes ka rahaline preemia, otsustati seda kasutada loodava fondi algkapitalina.

Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on toetada last ning laiendada tema võimalusi oma ande edasiarendamisel.

Lisainfo: www.lastekaitseliit.ee/lastekaitse-liidu-fond 

 

Lastelaagrid

Lastekaitse Liidule kuuluvad kaks vabariikliku tähtsusega lastelaagrit: Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus Pärnumaal ja Remniku õppe- ja puhkekeskus Ida-Virumaal. Lastekaitse Liidu lastelaagrite korraldamisel tegutseme selle nimel, et kõik lapsed ja noored saavad erinevate valikute kaudu positiivseid kogemusi, sisukalt aega veeta ja õppida.

Lisainfo: www.lastekaitseliit.ee/lastelaagrid 

Multidistsiplinaarsed koolitused “Koostöös lapse heaks”

Multidistsiplinaarne koostöö muudab lapse aitamise tõhusamaks ja tulemuslikumaks. MTÜ Lastekaitse Liit viib alates 2018 omavalitsustes läbi koolitusi “Koostöös lapse heaks” toetamaks kohalikul tasandil lastega töötavate spetsialistide multidistsiplinaarset koostöövõrgustikku. 2016. ja 2017. aastal viis MTÜ Lastekaitse Liit Euroopa Komisjoni toel koos kaheksa riigiga (Saksamaa, Ungari, Holland, Suurbritannia, Portugal, Soome, Eesti, Rumeenia) ellu samasuguste eesmärkidega projekti MAPChiPP. Programmi raames töötati välja 12 õppemoodulit ning täiendav interaktiivne materjal. Koolitusmoodulid põhinevad 1990. aastatel Suurbritannias välja töötatud lapse heaolu hindamise raamistikul. Sellele tugineb ka Eestis kasutusel olev lapse heaolu hindamise raamistik. Koolitused (alates 2018 – 10 KOV´i) näitavad, et haldusreformi käigus liidetud omavalitsustes on sujuva koostöö ja infovahetusega probleeme: osaliste ülesanded pole selged, puuduvad ühtsed regulatsioonid ja kokkulepped lapse kiireks ja asjakohaseks toetamiseks. Järelküsitluse andmeil mõjub koolitus hästi nii hoiakutele ja igapäevatööga seotule kui ka piirkonna võrgustikutööle tervikuna. Koolituse raames esitatakse KOV´ile ka soovitused koostöö ja infovahetuse edendamiseks.

Koolitusele järgnenud tagasisides 2020 jaanuaris tõdes Saareamaa valla sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse juhataja Monika Sarapuu: “Meil on küll kõigil sellest koolitusest suur kasu olnud. Ajalooliselt välja kujunenud praktikakogemus on, et saartel elavad inimesed ei jää ilma koostööta ellu. See kehtib omal viisil ka tänasel päeval- me ei arene edasi kui me üksteist ei kaasa ja koostööd ei tee. Lastekaitse Liidu koolitus andis meie senisele koostööle nii palju juurde, meil vedas ka ajaliselt, sest paralleelselt oli käimas arengukava ja laste ja perede heaolu profiili koostamine. Võrgustikukoolitus avas paljude meie partnerite silmad nägemaks mida teeb lastekaitsetöötaja ja kui väga ta vajab oma partnerite abi oma töös. Kui palju me sõltume üksteisest. Pärast võrgustikukoolitust on meil kordades lihtsam koos juhtumeid arutada ja koos oma arengudokumente koostada, sest koolitusel osalenud teavad üksteise vajadusi tulemusliku töö tegemiseks nüüd juba teise nurga alt kui seni. Oleme seisukohal, et kõik piirkonnad peaksid võrgustikukoolituse läbima, see tagaks ühtse praktika igas Eesti otsas.”

Koolitusi toetab Sotsiaalministeerium läbi strateegilise partnerluse projekti “Koostöös laste ja perede heaks”.

Kokkuvõtet koolitusprogrammist ja selle mõjust saab lugeda H. Saar´e artiklist Sotsiaaltöö 1/2019:  Koolitus “Koostöös lapse heaks” toetab kohalikke koostöövõrgustikke

Lapse õiguste saadikud

Lastekaitse Liit peab oluliseks, et lapsi kaasatakse neid puudutavate otsuste tegemistesse, mistõttu oleme oma tegevustes pühendunud laste hääle kuuldavakstegemisele ja võimendamisele. Meil on üle-eestiline lapse õiguste saadikute vabavõrgustik, mille liikmed osalevad erinevates projektides alates rahvusvahelisest ISPCAN noortefoorumi korraldamisest ja arvamuste avaldamisest ajakirjanduses, lõpetades erinevates žüriides kaasalöömise ja laste raporti koostamisega ÜRO Lapse Õiguste Komiteele.

Vaata lisaks: www.lastekaitseliit.ee/lapseoigustesaadikud/

Laste kaasamises lähtume Eurochildi dokumendist Child Protection Policy, millega saab täpsemalt tutvuda siin (inglise keeles). 

Programm “Kiusamisest vabaks!”

“Kiusamisest vabaks!” on ennetav programm, eesmärgiga luua lastehoiu, lastesõime, lasteaia ja kooliõpilaste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Vaata lisaks: www.kiusamisestvabaks.ee

Projekt “Targalt internetis”

Projekti missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus. Loe edasi www.targaltinternetis.ee

Seminarid “Samal poolel – lapse poolel”

Uuringud näitavad, et lastekaitsetöötajad vajavad kvaliteetset õigusalast täiendusõpet ning selle vajaduse leevendamiseks on Lastekaitse Liit ajavahemikul 2013-2020 korraldanud lastekaitsetöötajatele 15 tasuta õigusalast seminari sarjas “Samal poolel – lapse poolel”, millel on aastate jooksul osalenud üle 1700 spetsialisti. Seminarid on viidud ellu koostöös Eesti Advokatuuri, Sotsiaalkindlustusameti ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnaõiguste instituudi sotsiaalkaitse suunaga, eesmärgiga anda lastekaitsetöötajatele uusi teadmisi, oskusi, tööriistu oma töö efektiivsemaks muutmisel, käsitleda perekonnaseaduse ja lastekaitseseaduse rakendamisel ning kohtumenetluses tekkinud kitsaskohti, ja anda lastekaitsetöötajatele võimalus omavahel kogemusi jagada. Aastas toimub 2 konkreetsele ajakohasele teemale keskendunud seminari.

Seminarid on lastekaitsetöötajate seas väga populaarsed, tavaliselt osaleb 100-150 lastekaitsetöötajat üle Eesti. Tervise Arengu Instituudi koolitusvajaduse analüüsi (2015) kohaselt on “Samal poolel – lapse poolel” õigusalaste seminaride sari süsteemseim ja laiahaardelisim lastekaitsetöötajaid hõlmav täiendõppe võimalus Eestis. Väljavõte seminaridelt saadud tagasisidest: “Teemad, esinejad huvitavad, korraldus läbi mõeldud, väga-väga põnevad ettekanded. Aitäh!”, “Teemad on vajalikud, koostööd inspireerivad. Võimalus erinevate laste abistamiseks ise oma panus anda”, “Väga hea ülesehitus, kus mõtteid jagavad nii teenuse korraldajad kui ka osutajad, annab nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi + laste mõtete jagamine.”.

Seminare toetab Sotsiaalministeerium läbi strateegilise partnerluse projekti “Koostöös laste ja perede heaks!”, aga ka Eesti Advokatuur ja Sotsiaalkindlustusamet.

Seminare “Samal poolel – lapse poolel” iseloomustavad järgmised suunad:

 1. Multidistsiplinaarsus – Üks lapse õiguste või heaoluga seotud peateema, samas seminaril alati esindatud erinevate valdkondade esinejate vaatepunktid, luues kogumis teema käsitlemisel terviku;
 2. Praktilisus – Seminaril käsitletavad teemad on aktuaalsed ja põhinevad sihtgrupi vajadustel. Ettekannetes hulgaliselt näiteid praktikast, teooria ja praktika sümbioos. Eesmärk on anda osalevale lastekaitsetöötajale kaasa uus teadmine, oskus, tööriist vms, mida oma igapäevatöös kasutada;
 3. Koostöö – Seminaride sarja pealkirigi “Samal poolel – lapse poolel” rõhutab, et kõik osapooled, on väljas ühe asja eest – et last toetada. Selleks, et abivajav laps saaks õigeaegselt ja asjakohast abi ja tuge, on vaja sujuvat koostööd, sh infovahetust. Ettekannetes on oluline koht koostöö vajalikkuse rõhutamisel, sh mida konkreetse valdkonna esindajad ootavad lastekaitsetöötajalt, kuidas omavahelist infovahetust parendada, kuhu saab lastekaitsetöötaja vajadusel pöörduda, et paremini last aidata. Lastekaitse Liit on alati pidanud väga oluliseks valdkondadeülest koostööd
  abivajava lapse terviklikuks toetamiseks;
 4. Jõustamine – Oluline on lastekaitsetöötajate jõustamine ja julgustamine, sh head praktikad positiivsest koostööst.

Seminaridest saadud tagasisidet kasutab Lastekaitse Liit muuhulgas TAI´s pakutava lastekaitsetöötajate täiendkoolituse õiguslike aluste koolitusmooduli täiendamise raames. Aastatel 2016-2020 toimusid Tervise Arengu Instituudis Lastekaitse Liidu koostatud õigusalase mooduli koolitused lastekaitsetöötajatele (tagasiside väga hea).

Alates 2020 korraldab Lastekaitse Liit koos partneritega ka suvekoole lastekaitsetöötajatele. Esimene lastekaitsetöötajate suvekool Samal poolel – lapse poolel toimus 08.-09.09.2020 Kopra talus Viljandimaal koostöös TAI, SKA, SOM´iga. Lastekaitsetöötajate suvekooli eesmärk on pakkuda täiendõppevõimalust mitteformaalses keskkonnas, rõhuasetusega meediasuhtlusel, vaimsel tervisel, lapsesõbraliku lastekaitsetöö toetamisel ja teistel lastekaitsetöötajate igapäevatööks vajalikel teemadel. 2-päevases suvekoolis on plaanis nii üldloengud kui ka praktilised töötoad. Iga
osaleja saab osaleda kahel päeval kokku kolmes praktilises töötoas.

TOOL4GENDER

TOOL4GENDER (Tools to Support Teachers and Educational Institutions in the Prevention of Gender Violence)

Rahvusvahelise projekti TOOL4GENDER eesmärk on tõsta teadlikkust ja harida erinevates valdkondades tegutsevaid spetsialiste (õpetajad, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, koolituskeskuste personal) soolise vägivalla, selle vormide ja leviku kohta ning seeläbi ennetada soolise vägivalla juhtumeid 8-16-aastaste seas.

Projekt viiakse ellu 2019 september – 2021 september rahvusvahelise projektimeeskonna poolt, mida koordineerib Asociacion Para La Gestion De La Integracion Social (GINSO, Hispaania). Lisaks MTÜ Lastekaitse Liidule on projekti partnerid veel: Sociedad Espanola De Asistencia Sociosanitaria De Valencia (Hispaania), Senior Europa Sociedad Limitada (Hispaania), Save the Children Romania (Rumeenia), Branch Dolj,  Heron Digital Education & Mathisis LTD (Küpros), I.R.E.S. – Istituto Di Ricerche Economiche E Sociali Del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale (Itaalia).

Projekti teavitusleht

Projekti ja materjalide koduleht: TOOL4GENDER

Projekti rahastab Euroopa Liit läbi Erasmus+ programmi.

Lisainfo

Annika Silde (projektijuht) annika.silde@lastekaitseliit.ee

UNICEF Georgia koostööprojekt

Georgia lapsohvrite ja vägivalla tunnistajate multidistsiplinaarse ja asutustevahelise teenuse loomise ekspertabi

Koostöötegevused Lastekaitse Liidu ja UNICEF Georgia vahel.

Projektiperioodil märts 2020 – oktoober 2021 on eesmärgiks arendada Georgia kahes linnas: Tbilisis ja Kutaisis välja lastemajad (Barnahus).
Selleks aitavad Eesti eksperdid UNICEFi ning nende kohalikke partnereid Georgia valitsusest, prokuratuurist, politseist, sotsiaal-ja meditsiinisüsteemist teenuse käivitamiseks vajalike praktikate juurutamisel, kohalikke toetades, koolitades ja superviseerides.

Projekti rahastab Välisministeerium arengukoostöö vahenditest.

Lisainfo: Annika Silde (projektijuht) annika.silde[ät]lastekaitseliit.ee

Vihjeliin

Vihjeliin on MTÜ Lastekaitse Liit poolt pakutav veebipõhine tasuta teenus www.vihjeliin.ee, mille eesmärk on tõkestada laste seksuaalset ärakasutamist esitava materjali levikut internetis.

Laste ja noorte vastupanuvõimelisus (ChYResilience)

Läänemeremaade Nõukogu poolt juhitud projekt “ChYResilience – laste ja noorte osa vastupanuvõimelise ühiskonna loomisel“  sai alguse 1. septembril 2020.

Projekti eesmärk on anda lastele ja noortele võimalus osaleda aktiivselt ühiskonna vastupanuvõime suurendamisel ning eemaldada tõkked, mis takistavad nende aktiivset osalust ennetuses, valmisolekus, vastutegevuses ja taastamises. Projekti juhtiv partner on Läänemeremaade Nõukogu (koostöös tsiviiljulgeolekuüksuse, ohustatud laste üksuse ja Läänemeremaade Nõukogu sekretariaadiga).

Peamine projekti raames ette nähtud tegevus on eeluuring, milles käsitletakse laste ja noorte ettevalmistust ennetuseks ja tõhusaks tegutsemiseks kriisiolukorras.

Eeluuringus analüüsitakse asjakohast kättesaadavat kirjandust, küsitletakse valituid põhiisikuid rahvusvahelisel, riiklikul ja kohalikul tasandil ning peetakse nõu laste ja noortega (fookusrühmade arutelude kaudu). Eeluuringu peamine väljund on eeluuringu aruanne, milles võetakse kokku eespool nimetatud uuringu tulemused.

MTÜ Lastekaitse Liit on projektipartner, kes viib Eestis eeluuringu raames läbi küsitlused ekspertide ning fookusrühmade arutelud laste ja noortega.

Kaasrahastaja: Rootsi Instituut