Uuenduslikud ettevõtmised aastate lõikes

12. august 2015

2020

2019

Lae alla voldiku .pdf fail

 

 

2018

2017


2016

 

2015

 

2014

2013

2012

2011

2010

 • Fookuses lastevaesuse leevendamine- AEFi toetatud lastelaarid 724 toimetulekuraskustes oleva pere lapsele
 • Interneti turvalisus- käivitus Euroopa Komisjoni projekt “Targalt internetis”
 • Vägivallavaba kasvatus- käivitus projekt “Kiusamisest vaba lasteaed”


2009

 • Algatused ja koordineeritud koostöö laste ombudsmani institutsiooni
  loomiseks.
 • Kõneisikute ettevalmistus eestkostetööks kohtadel.
 • Vabatahtliku lastekaitsetöö tunnustamise traditsiooni loomine.
 • Koolitused alushariduse õppekava edendamiseks sh. Ühise Mure meetodi
  rakendamine koolides.
 • Konkursid positiivse vanemluse toetamiseks ja suveprogrammid laste
  kooliks ettevalmistamiseks.

2008
 • Lastekaitse Liit taasloomise 20.a. üritused, m.h. rahvusvaheline konverents „Mida laps tahab“; teadusartiklite kogumik „Uued ajad – uued lapsed“; raamat „Laps loob maailma”
 • Lastekaitse Liidu Koolituskeskuse töö aktiviseerumine ja mitmekülgsed koolitused
 • Lastekaitse Liidu noortekogu heategevuskontsert Paldiski noortekeskusesse vahendite ostmiseks
2007
 • Ülevabariiklik võistlusmäng koolinoortele lapse õiguste teemal – “Kas mina tean?”.
 • Teavitus, koolitus teadlikkuse tõstmiseks lapse õigustest haiglas.
 • Pere tugiisiku teenuse propageerimine ja käivitamine kohalikes omavalitsustes.
 • Ühise Mure meetodi (ÜMm) kui koolikiusamise sekkumismeetodi laiem rakendumine koolides.
2006
 • Sotsiaalteater.
 • Telesaade kampaania „Kasvame koos” raames.
 • Isade rolli tõstatamine konverentsil “Meie lapse mured. Meheks sünnitakse, isaks saadakse”.
 • Projekt „Raamat tuleb külla” laste lugemishuvi suurendamiseks.
 • Peremeedia.
2005
 • Loodi Lastekaitse Liidu piirkondlikud keskused.
 • Alustati Balti koostööd laste õiguste paremaks tagamiseks Baltimaades.
 • Loodi Lastekaitse Liidu kontseptsioon laste osalemisest ja kaasamisest.
 • Korraldati IFCW aastakonverentsi teemal ”Lapsed vaesuses”.
2004
 • Asutati Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ.
 • Astuti üle-euroopalise lastekaitseorganisatsiooni EuroChild liikmeks.
 • Alustati liikmete organisatsioonitöö alase koolitusega.
 • Alustati heategevusprojektiga “Märka last” hooldusperede toetuseks.
2003
 • Möödus 15 aastat LL taasasutamisest, mille tähistamiseks avaldati raamatud “LAPSEPÕLV – Laps eesti kunstis” ja “Lastekaitse Liit – ajalugu ja tänane päev”.
 • Avati infokeskus Märka Last.
 • Hakkas ilmuma Lastekaitse Liidu ajakiri “Märka Last”.
 • Alustati kogukonnatööd (projekt “Laste sotsiaalse tõrjutuse ennetamine kogukonna võrgustikutöös”).
2002
 • Lastekaitsestrateegia.
 • ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendav raport.
 • Töö- ja puhkelaagrite kokkutulek viies maakonnas.
 • Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde loodi Lastekaitse Liidu nimeline allfond eesmärgiga toetada andekaid õpilasi, kes omandavad põhi- ja keskharidust.
2001
 • Koolivägivalla uuring.
 • Pereteenuste väljatöötamine.
2000
 • Peretöö kontseptsioon.
 • Koostöö tugevnemine Euroopa lastekaitsetöö võrgustikuga.
1999
 • Lastekaitsetöös osalevate vabatahtlike koolitus.
 • Lastekaitse Liidu tegevusprogramm aastani 2005.
 • Laste õiguste temaatika liitmine alushariduse õppekavva.
 • Laste töö- ja puhkelaagrid.
1998
 • Alustati narkoalast ennetustööd koolides.
 • Alustati kooliõpetajate ettevalmistust lastekaitsetööks.
 • Alustati noorte probleemsaadet televisioonis.
 • Alustati laste päevakeskuste loomist.
1997
 • Alustati tööd tänavalaste problemaatikaga.
 • Alustati lasteajakirja väljaandmist.
1996
 • Loodi laste ja noorte nõustamisalase võrgustiku alused.
 • Alustati süstemaatilist tööd õigusrikkumisi toimepannud noortega.
1995
 • Alustati laste suvepuhkuse korraldamist.
 • Lapse õiguste konventsioonist teavitamine laste ja nende vanemate hulgas.
 • Alustati lastekaitsealase koostöövõrgustiku loomist.
 • Organisatsioonis loodi lasteürituste korraldamise traditsioonid.
1994
 • Alustati laialdase eestkoste- ja kasuperede liikumise väljaarendamist.
1993
 • Alustati tööd kriisiperedega.
1992
 • Alustati laste vägivalla-alast ennetustööd.
 • Võeti vastu lastekaitse seadus.
1991
 • Eesti Vabariik ühines lapse õiguste konventsiooniga.
1990
 • Konverentsil “Meie lapse mured – ühiskond ilma vägivallata” tõstatati laste vastu suunatud vägivalla teema.
1989
 • Lastele ja peredele toidu- ja materiaalse abi osutamine.
 • Laialdase rahvusvahelise koostöö algus (IFCW, CCF).
1988
 • 2. oktoobril taasloodi Lastekaitse Liit.