Organisatsioonist

Iga lapse arengut toetava keskkonna loomiseks kujundab Lastekaitse Liit ühiskonnaliikmete teadlikkust ja võimekust lapse õiguste tagamisel.

Meie eesmärgid:

 • Lapse õiguste ja huvide kaitsmine;
 • lastekaitsealase tegevuse arendamine;
 • osalemine laste- ja perepoliitika väljatöötamises ja rakendamises;
 • liidu liikmete ühiste huvide eest seismine.

Meie tegevuste põhisuunad:

 • Töötame välja ja viime ellu lastekaitsealaseid projekte ning programme;
 • teeme koostööd Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning osaleme ühisprojektides ja -programmides;
 • toetame laste osalust kaasates neid liidu tegevustesse;
 • korraldame lastekaitsealaseid koolitusi;
 • teeme ettepanekuid lastekaitsealaste õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks;
 • kirjastame lastekaitsealaseid trükiseid ja avaldame lapse õiguste alast teavet;
 • korraldame lastele ja noortele laagriteenust;
 • anname välja lastele ja noortele stipendiume;
 • abistame liidu liikmeid lastekaitsealases tegevuses, omavahelise koostöö korraldamises ja koordineerimises.

Meie visioon:

Lastekaitse Liit on ühiskonnas tunnustatud lapse õiguste eestkõneleja ja parima tulemuse saavutamiseks keskendutakse valdkonnas kõige olulisematele teemadele.

Meie väärtused:

 • Hoolime lastest, peredest ja üksteisest
 • Oleme avatud ja positiivsed
 • Panustame rõõmuga lastekaitseliikumisse

Meie väärtused on õnneliku lapse silmades!

MTÜ Lastekaitse Liit töötab lähtudes Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.