Organisatsioonist

3. aprill 2015

Iga lapse arengut toetava keskkonna loomiseks kujundab Lastekaitse Liit ühiskonnaliikmete teadlikkust ja võimekust lapse õiguste tagamisel.

Meie eesmärgid:

 • Lapse õiguste ja huvide kaitsmine;
 • lastekaitsealase tegevuse arendamine;
 • osalemine laste- ja perepoliitika väljatöötamises ja rakendamises;
 • liidu liikmete ühiste huvide eest seismine.

Meie tegevuste põhisuunad:

 • Töötame välja ja viime ellu lastekaitsealaseid projekte ning programme;
 • teeme koostööd Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning osaleme ühisprojektides ja -programmides;
 • toetame laste osalust kaasates neid liidu tegevustesse;
 • korraldame lastekaitsealaseid koolitusi;
 • teeme ettepanekuid lastekaitsealaste õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks;
 • kirjastame lastekaitsealaseid trükiseid ja avaldame lapse õiguste alast teavet;
 • korraldame lastele ja noortele laagriteenust;
 • anname välja lastele ja noortele stipendiume;
 • abistame liidu liikmeid lastekaitsealases tegevuses, omavahelise koostöö korraldamises ja koordineerimises.

Meie visioon:

Lastekaitse Liit on ühiskonnas tunnustatud lapse õiguste eestkõneleja ja parima tulemuse saavutamiseks keskendutakse valdkonnas kõige olulisematele teemadele.

Meie väärtused:

 • Hoolime lastest, peredest ja üksteisest
 • Oleme avatud ja positiivsed
 • Panustame rõõmuga lastekaitseliikumisse

Meie väärtused on õnneliku lapse silmades!

MTÜ Lastekaitse Liit töötab lähtudes Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.


Ajalugu

Eesti lastearstide algatusel moodustati Eesti Lastekaitse Liidu initsiatiivgrupp ja pöörduti Eesti avalikkuse poole üleskutsega „Eestimaa laps vajab abi” (avaldatud 22.07.1988.a.). Lastekaitse Liit taasloodi I üldkogu otsusega 2. oktoobril 1988.a. Viljandis teatris Ugala. Üldkoosolekust võttis osa 259 inimest, neist enamus lastearstid. Organisatsiooni eesmärk oli muuta suhtumist lastesse ja lahendada aastakümneid lahendamata jäetud küsimusi.

Eesti vabariigi ajal 1918-40 tegutsesid lastekaitse organisatsioonid Harjumaal, Saaremaal, Virumaal, Haapsalu, Halingal, Häädemeestel, Jõhvis, Järva-Jaanis, Keilas, Kuressaares, Kõrgessaares, Narvas, Narva- Jõesuus, Nõmmel, Otepääl, Paides, Paldiskis, Petseris, Pärnus, Rakveres, Sindis, Sürgaveres, Taageperas, Tapal, Tartus, Türil, Valgas, Vana- Vändras, Mõniste, Viljandis, Võrus. Eesti Vabariigi ajal toimusid mitmed Lastekaitse kongressid, konverentsid ja – päevad. Korraldati lastekaitse kursusi ja näitusi. Lastekaitse süsteemiga olid haaratud lastekodud ja varjupaigad.

Lastekaitse Liidu ajalooga saab lähemalt tutvuda 15. aastapäevaks sündinud ajalooraamatust “Lastekaitse liit 15 – ajalugu ja tänane päev” (Tallinn, 2003), mille on toimetanud Signe Väljataga.