Vajad abi?

Lastekaitse Liitu saadetud e-kirjad ja telefonikõned algavad sagedasti sõnadega: „Mul on mure. Aidake mind!” Lastekaitse Liidu töötajad on esitatud küsimustele püüdnud vastata, nõustada või soovitanud, kelle poole peaks pöörduma.

Tihti arvatakse, et Lastekaitse Liit teeb praktilist lastekaitsetööd. Nii see ei ole, Lastekaitse Liit ei tegele üksikjuhtumite lahendamisega. Lastekaitse Liit on mittetulundusühing, mis annab ametlikule lastekaitsetööle lisaväärtust. Vastavalt lastekaitse- ja sotsiaalhoolekande seadusele on lastekaitse ja hoolekande korraldamisel võtmeroll valla- või linnavalitsusel – lastekaitsetöötaja või lastekaitse ülesandeid teostav sotsiaaltöötaja. Kontaktid leitavad valla- või linnavalitsuse kodulehelt. Esmalt peaks sinna pöörduma. Aeg-ajalt juhtub, et kohalikust omavalitsusest saadava abi (teenuse) suhtes ollakse rahulolematud ja kriitilised või saadud vastus ja informatsioon pole meeltmööda. Sellisel juhul soovitame pöörduda  Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksusesse.

Neilt saab ka vastuse lastekaitsega seonduvatele küsimustele. Aga kui ei söanda või ei soovi oma murest ametnikele  rääkida, siis võite helistada Lastekaitse Liidu telefonil 6311128 või kirjutada e-posti aadressil liit[ät]lastekaitseliit.ee. Püüame anda teavet, kust, kellelt ja millist abi on võimalik saada. Kui me kohe ei oska vastata, siis otsime teavet ja helistame tagasi.

Piiriüleste vaidluste korral aitab lahendust leida Euroopa justiitskoostöö võrgustik, mille liige on Eesti alates Euroopa Liiduga liitumisest. Vaata Euroopa Komisjonis valminud eestikeelset võrgustiku tööd selgitavat videot. Piiriülese (rahvusvahelise) lastekaitse üksikjuhtumi korral on tegemist olukorraga, kus abivajav laps või üks lapsevanem on pärit, resideerus või elab endiselt välismaal. Piiriülest lastekaitsejuhtumit korraldab lapse viibimiskoha järgne lastekaitsetöötaja. Nõu saamiseks pöörduda:

Sotsiaalkindlustusamet – keskne asutus rahvusvaheliste lastekaitse üksikjuhtumite vahendamisel (mh lapse õiguste kaitse ja heaoluga-, suhtluskorra toimimisega – ning laste ja vanemate vahelised muud perekonnaõigusega seonduvad küsimused) kohaliku omavalitsuse üksusele ja kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja nõustamine (Merli Laur tel: +372 5345 1792, e-post: merli.laur[ät]sotsiaalkindlustusamet.ee või Birgit Naur tel +372 5138 850, e-post: birgit.naur[ät]sotsiaalkindlustusamet.ee).

Justiitsministeerium – keskasutus rahvusvahelise lapseröövi, piiriülese elatise ja hooldusõiguse kohtumenetlustega seonduvate ning kohtumääruste tunnustamisega seotud küsimused: central.authority[ät]just.ee, +372 6 208 183

 

Vastavalt lastekaitseseaduse § 27-le, on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest, kohustus viivitamatult teavitada kohaliku omavalitsuse üksust või lasteabitelefonil 116 111. Kui lapse rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne kohaliku omavalitsuse üksus ei ole teada või seda ei ole võimalik välja selgitada, tuleb teade abivajavast lapsest viivitamata edastada selle kohaliku omavalitsuse üksusele, kus laps viibib.

Vastavalt lastekaitseseaduse § 31-le on kohustus hädaohus olevast lapsest teatada hädaabinumbrile 112 kõigil isikutel, kellel on olemas vastav teave. Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.

Lühinumbri 116 111 eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist.

Täiendavalt loe SIIT

ning Lasteombudsmani koduleheküljel olevast juhendist “Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse”.

 

TASUTA JURIIDILINE NÕUSTAMINE

MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Advokatuuriga nõustab perekonnaõigust puudutavates küsimustes Hea nõu lastega peredele projekti raames.