Lapse õiguste konventsioon

7. oktoober 2015

Lapse õiguste konventsioon

Maailmas elab väga palju inimesi, kes erinevad üksteisest vanuse, nahavärvi, harjumuste, kommete ja iseloomu poolest. Kõigil meil on oma soovid ja tahtmised, kuid kõik me, nii lapsed kui täiskasvanud, tahame end tunda turvaliselt. Et see nii oleks, on vajalik kokku leppida, milliseid reegleid peaksid kõik inimesed järgima.
Inimõigused on normid, mis õpetavad paremini märkama ja mõistma inimesi enda ümber ning nii endast kui teistest lugu pidama. Inimõigused kuuluvad nii lastele kui täiskasvanutele, kuid laste elu, arengu ja turvalisuse paremaks tagamiseks on täiskasvanute poolt koostatud ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) poolt vastu võetud eraldi dokument laste inimõigustest – lapse õiguste konventsioon.
ÜRO lapse õiguste konventsioonis kirja pandud õigused kuuluvad igale kuni 18-aastasele lapsele ja noorele inimesele kogu maailmas, hoolimata välimusest, nahavärvist, soost, emakeelest, uskumustest ja arvamustest ning rahvusest.
ÜRO lapse õiguste konventsioon
 • Igale lapsele on vajalik ja tähtis üles kasvada perekonnas. Vanemad on need, kellel on esmane kohustus last hoida, kaitsta ning tagada tema eakohane ja igakülgne areng.
 • Kõik lapsed kogu maailmas on üheväärsed.
 • Täiskasvanud, kes otsustavad lapsi puudutavate asjade üle, peavad oma tegevuses lähtuma laste huvidest.
 • Igal lapsel on õigus oma arvamusele ja õigus seda vabalt väljendada. Lapsel on õigus ära kuulamisele teda puudutavates asjades kodus, koolis ning ametiasutustes.
 • Igal lapsel on õigus koolis käia, õppida ja teadmisi saada. On tähtis, et igaüks saaks koolis julgustust ja toetust oma võimete ja oskuste arendamiseks.
 • Kui laps haigestub, on tal õigus saada vajalikku ja parimat arstiabi raviks ja tervise taastamiseks.
 • Igal lapsel on õigus elada täisväärtuslikku elu. Lapsel, kellel on vaimne või füüsiline puue, on õigus erihoolitsusele ja abile.
 • Igal lapsel on õigus väljendada ennast oma emakeeles, saada osa oma kultuurist ja rahvuslikest väärtustest.
 • Igal lapsel on õigus puhkusele ja vabale ajale, et kasutada seda mänguks ja meelepäraseks tegevuseks.
 • Igal lapsel on õigus olla koos ema ja isaga isegi siis, kui vanemad ei ela koos.
 • Igal lapsel on õigus olla kaitstud hooletu ja julma kohtlemise eest, samuti ei tohi ühtegi last kohelda ebaväärikalt ja alandavalt.
 • Kellelgi ei ole õigust kasutada last ära omakasupüüdlikel eesmärkidel, kaasa arvatud seksuaalselt.
 • Igal lapsel on õigus oma eraelu puutumatusele. Lapsele adresseeritud kirja ning lapse isiklikke märkmeid ei ole õigus ilma lapse loata lugeda.
 • Riigi valitsus peab hoolt kandma selle eest, et kõigi meie riigis elavate laste õigused oleks tagatud.

ÜRO lapse õiguste konventsiooni täisteksti leiad siit.

On oluline, et Sa teaks oma õigusi. Samas tuleb meeles pidada, et ka teistel, sind ümbritsevatel suurtel ja väikestel inimestel on samasugused õigused, mida peab austama ja järgima.