Osalus ja kaasamine

7. oktoober 2015

Lapse osalus on ÜRO lapse õiguste konventsioonis tunnustatud lapse õigus osaleda ühiskonna elus täisväärtusliku liikmena.

Laste kaasamine on eesmärgistatud tegevus, mis võimaldab lastel aktiivselt osaleda enda heaolu, õigusi ja arenguvõimalusi  puudutavate küsimuste käsitlemises.

Lastega töötavad spetsialistid on avaldanud arvamust et, sageli ei ole täiskasvanud lapse elu puudutavates küsimustes piisavalt informeeritud. Paljudel juhtudel on laps enda elu puudutavates küsimustes parem ekspert kui täiskasvanu ning tema arvamuse ära kuulamine ja arvesse võtmine vastavalt lapse vanusele ning küpsusele on väga oluline.

LASTE OSALUSE TOETAMISE EESMÄRGID

Lapse tasandil:
Lapsed on aktiivsemad ja teadlikumad ühiskonna liikmed, lapsed on teadlikumad oma õigusest osaleda, lastel on suurenenud võimalused oma õiguste ja ideede realiseerimiseks

Ühiskonna tasandil:
Last väärtustatakse ja arvestatakse võrdväärse ühiskonnaliikmena enam, täiskasvanud on teadlikumad laste osaluse vajalikkusest ja kaasamise võimalustest ning viisidest, laste osakaal ühiskonnas toimuvate protsesside mõjutamisel on suurenenud, ning ühiskond on senisest lapsesõbralikum ja toetab lapse igakülgset arengut.

Noorte osalus (participation) tähendab noorte õigust, võimalust ja soovi ühiskonnaelu mõjutada.

Noorte kaasamisega (inclusion) tehakse teoks nende õigus, luuakse neile võimalus ja mõjutatakse nende soovi osaleda ühiskonnaelu mõjutamises.

Noorte sotsiaalse kaasatuse ja sotsiaalse osaluse mõiste on laiem – selle all mõeldakse noorte täisväärtuslikku kaasalöömist hariduses, tööturul, elus üldse. Vastandiks on sotsiaalne tõrjutus (social exclusion).

HART´I KAASAMISE REDEL

8. Noorte algatatud ja täiskasvanutega jagatud otsused

7. Noorte algatatud ja juhitud otsused

6. Täiskasvanute algatatud ja noortega jagatud otsused

5. Noortega konsulteerimine ja tagasiside

4. Noortele kindla rolli andmine

3. Võltsosalus (i.k. tokenism)

2. Noored on dekoratsioon

1. Noortega manipuleeritakse

Hart, R. Children’s participation: from Tokenism to Citizenship. UNICEF Innocenti Research Centre 1992.Märkus. Hart töötas oma osalusredeli teooria välja toetudes järgmisele allikale:Arnstein, Sherry R. A Ladder of Citizen Participation.Journal of the American Institute of Planning , Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224

KASU NOORTE KAASAMISEST

1) Otsustajatele ja kohalikule kogukonnale:

  • info noorte olukorrast
  • tänu infole efektiivsem toimimine, uuenduslikud teenused
  • kõrgem usaldatavus noorte silmis
  • rohkem innovaatilisi ideid
  • elavam demokraatia
  • noorte parem ettevalmistus edasiseks eluks ühiskonnas

2) Noortele endile:

  • õppimine
  • uute oskuste omandamine
  • enesest lugupidamise ja vastutustunde kasv
  • võimalus oma vajadused kuuldavaks teha, sel viisil muuta keskkonda endale sobivamaks paremad teenused

Wade, H. Lawton, A. Stevenson, M. Hear by Right: Setting Standards for the Active Involvement of Young People in Democracy. Local Government Agency (Suurbritannia) 2001