Andmekaitsetingimused

21. juuni 2018

Käesolevates andmekaitsetingimustes on selgitatud, milliseid isikuandmeid MTÜ Lastekaitse Liit (edaspidi Lastekaitse Liit) kogub, kuidas ja milleks neid kasutab ning millised on isiku õigused seoses enda andmetega.

Andmekaitsetingimuste ajakohastamiseks ja nende selguse tagamiseks on Lastekaitse Liidul õigus muuta ja täiendada andmekaitsetingimuste sisu igal ajal. Juhindume igaühe õigusest isikuandmete kaitsele ja põhimõttest, et kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid.

MTÜ Lastekaitse Liit; asukoht Endla 6-18, 10142 Tallinn; e-posti aadress liit@lastekaitseliit.ee.

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad füüsilise isiku (inimese) tuvastada.

Lastekaitse Liit kogub isikuandmeid isikute pöördumiste saamisel ja lahendamisel, lepingute sõlmimisel ja täitmisel, sh toodete ja teenuste pakkumisel, toetuste pakkumisel ja vahendamisel, konkursside ja loosimiste korraldamisel, isikute nõustamisel ja veebilehtede kaudu.

Lastekaitse Liit saab isikuandmeid kui isik esitab isikuandmed iseenda või kolmandate isikute kohta, kui andmed on avalikustatud või kui isik kasutab veebilehte (ja andmed edastatakse küpsiste kaudu).

Isikuandmeteks võivad olla nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed (telefon, e-posti aadress), pangaandmed (pangakonto); IP-aadressideja küpsiste (ingl k cookie) andmed.

Lastekaitse Liit töötleb isikuandmeid isiku nõusoleku alusel või lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (isiku nõustamiseks, talle toodete ja teenuste pakkumiseks, veebikirja edastamiseks, veebilehele juurdepääsu võimaldamiseks ja veebilehe külastatavuse ja muu tehnilise informatsiooni kogumiseks), samuti seaduse alusel (raamatupidamisdokumendid, abivajav ja hädaohus olev laps). Isikuandmeid võib kasutada Lastekaitse Liidu tegevuste analüüsimiseks ja arendamiseks.

Kui isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku alusel, siis on isikul õigus nõusolek tagasi võtta.

Isikute pöördumistes ja nõustamisega seoses avaldatud isikuandmeid kasutab Lastekaitse Liit pöördumisele vastamiseks ja isiku nõustamiseks. Kui pöördumisest nähtub hädaohus olev laps, siis teatab pöördumise saaja lapsest viivitamata hädaabinumbril 112. Kui pöördumisest nähtub abivajav laps, siis teatab pöördumise saaja lapsest viivitamata kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111.

Lastekaitse Liidu poolt pakutavate või vahendatavate toetuste saamiseks, konkurssidel ja loosimistel osalemiseks esitatavaid isikuandmeid kasutatakse selleks, et otsustada toetuse saamise üle vastavalt kehtestatud kriteeriumitele ning et toetuse saamisel või konkursi või loosimise võitmise korral oleks võimalik talle toetus või auhind üle anda. Kui toetuse maksab välja või auhinna on välja pannud kolmas isik, edastatakse taotleja või võitja isikuandmed temale toetuse või auhinna üleandmiseks.

Isikuandmete töötlemise õigus on Lastekaitse Liidu töötajatel, kelle tööülesanded neid tegevusi ette näevad. Isikuandmete elektrooniliseks töötlemiseks on igal töötajal on isiklik kasutajatunnus ja parool.

Lastekaitse Liit rakendab füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Andmed on varundatud kopeerimise teel, arvutisüsteemid on kaitstud.

Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele (nt vahendatav nõustamine, andmemajutus) isikuandmete töötlemiseks toimub lepingute alusel, millega Lastekaitse Liit nõuab volitatud töötlejalt isikuandmete töötlemisel asjakohaste kaitsemeetmete tagamist.

Isikuandmeid edastatakse tuvastatud isikutele nende enda kohta esitatud taotluse või ametiasutuse teavitamise kohustuse alusel.

Lastekaitse Liit edastab isikuandmeid teistesse riikidesse ainult juhul, kui isik on sellega nõus ja adressaatriik pakub isikandmetele piisavat kaitset.

Lastekaitse Liit ei vastuta selliste turvalisust tagavate nõuete rikkumiste eest, mis on tingitud isiku enda tegevusest.

Kui Lastekaitse Liidu veebilehtedel (ka ajakirjas Märka last) avaldatu sisaldab linke teistele internetikeskkondadele, ei ole Lastekaitse Liit vastutav ei nende keskkondade sisu ega andmekaitsetingimuste eest.

Lastekaitse Liit säilitab isikuandmeid kuni see on õigusaktidest tulenevalt kohustuslik või vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks.

Igaühel on õigus tutvuda isikuandmetega, mis Lastekaitse Liit on nende kohta kogunud. Andmetega tutvumise õiguse piirangud kehtestab seadus.

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Kui Lastekaitse Liidul ei ole isikuandmete kasutamiseks alust või see alus langeb ära, võib isik nõuda nende andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Kauba ja teenuste pakkumisel ning veebipoe keskkonnas https://www.lastekaitseliit.ee/e-pood/ töötleb Lastekaitse Liit järgmisi isikuandmeid:

  • kauba või teenuse tellija nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • koolitusteenuse tellimisel isiku amet;
  • kauba ostmisel kauba kohaletoimetamise aadress;
  • kauba ja teenuste sisu ja maksumus ning maksetega seotud andmed.

Isikuandmeid kasutatakse tellija tellimuste haldamiseks, teenuse osutamiseks, kauba müügiks ja kohaletoimetamiseks.

Pakkumise ajaloo andmeid (kauba või teenuse müügi aeg, kaup/teenus, kogus, tellija andmed) kasutatakse ostetud kaupade müügi ja teenuste osutamise ülevaate koostamiseks ning tegevusaruannete koostamiseks.

Isikuandmeid nagu tellija nimi ja tema kontaktandmed (e-post, telefoninumber), töödeldakse kaupade ja teenuste osutamisega seonduvate küsimuste lahendamiseks.

Lastekaitse Liit ei kasuta tellija e-posti aadressi ega telefoninumbrit otseturundusteadete saatmiseks, välja arvatud kui tellija on andnud vastava nõusoleku.

Tellija nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse tellija poolt valitud posti- või transporditeenuse pakkujale kui see on vajalik kauba transportimiseks tellijani.

Raamatupidamistoimingute tegemiseks edastatakse isikuandmed raamatupidamise teenusepakkujale.

Veebipoe funktsionaalsuse ja andmemajutuse tagamiseks edastatakse isikuandmed infotehnoloogia teenuste pakkujatele.

Lastekaitse Liidu vahendusel toimuva õigusnõustamise käigus kogutakse järgmisi isikuandmeid: ees-ja perekonnanimi, telefoninumber, probleemi õigusvaldkond, võimaliku huvide konflikti ennetamiseks vaidlusega seotud isiku(te) ees- ja perekonnanimi ning vajadusel muud õigusnõustamise seisukohalt olulised andmed. Viidatud andmed edastatakse isikut nõustavale advokaadile.

Õigusnõustamine toimub Lastekaitse Liidu ruumides ilma Lastekaitse Liidu töötajate juuresviibimiseta.

Lastekaitse Liit säilitab isikuandmeid konfidentsiaalselt jooksva kalendriaasta lõpuni isiku nõustamisele registreerumisest, seejärel kuuluvad andmed hävitamisele.

Isikuandmeid ei kasutata uudiskirjade ja pakkumiste saatmiseks isiku kontaktidele.

Lastekaitse Liit kasutab veebilehtedel www.lastekaitseliit.eewww.kiusamisestvabaks.eewww.targaltinternetis.eewww.koolirahu.eu ja nende alldomeenidel ning hallatavatel mobiilirakendustel küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse kasutaja arvutisse veebilehtedelt, mida kasutaja külastab, kui kasutaja ei ole kõigi või osade küpsiste paigaldamist oma veebilehitseja sätetes keelanud. Küpsised võimaldavad ära tunda kasutaja seadme veebilehtede külastamisel.

Lastekaitse Liit ei vaja nõusolekut hädavajalike küpsiste kasutamiseks, milleta ei ole veebilehe kasutamine võimalik. Ülejäänud küpsiste osas nõustub isik küpsiste paigaldamisega andes nõusoleku käesolevatele andmekaitsetingimustele, mida Lastekaitse Liit küsib veebilehtede kaudu.

Veebilehtede külastamisel kogub mh Lastekaitse Liit järgmisi andmeid:

  • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress) ja asukoht riigi täpsusega;
  • külastamise aeg (kellaaeg, kuupäev, aasta),
  • info, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse.

Lastekaitse Liit ei seo veebilehtede külastaja IP-aadressi isiku tuvastamist võimaldava teabega. Kogutud andmeid kasutab Lastekaitse Liit külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Igal andmesubjektil on õigus oma õiguste kaitseks pöörduda kaebusega sõltumatu järelevalveasutuse ehk Andmekaitse Inspektsiooni poole või kohtusse.