Põhikiri

1. oktoober 2015

Äriregistris kanne kinnitatud 22.05.2019

MTÜ LASTEKAITSE LIIT

Mittetulundusühing Lastekaitse Liit taasloodi 2. oktoobril 1988 ning on 28. aprillil 1919 asutatud Eesti Lastekaitse Ühingu põhimõtete ja väärtuste järjekestev hoidja.

 • Mittetulundusühing Lastekaitse Liit (edaspidi liit) on Tallinnas asuv avalikes huvides tegutsev ja heategevust toetav mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärkideks on:

– lapse õiguste ja huvide kaitsmine;

– lastekaitsealase tegevuse arendamine;

– osalemine laste- ja perepoliitika väljatöötamises ja rakendamises;

– liidu liikmete ühiste huvide eest seismine.

 • Liidu inglise keelne nimetus on Estonian Union for Child Welfare.
 • Oma eesmärkide saavutamiseks tegutseb liit järgmistes põhisuundades:

– töötab välja ja viib ellu lastekaitsealaseid projekte ning programme;

– teeb koostööd Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning osaleb ühisprojektides ja -programmides;

– toetab laste osalust kaasates neid liidu tegevustesse;

– korraldab lastekaitsealaseid koolitusi;

– teeb ettepanekuid lastekaitsealaste õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks;

– kirjastab lastekaitsealaseid trükiseid ja avaldab lapse õiguste alast teavet;

– korraldab lastele ja noortele laagriteenust;

– annab välja lastele ja noortele stipendiume;

– abistab liidu liikmeid lastekaitsealases tegevuses, omavahelise koostöö korraldamises ja koordineerimises.

 • Liikmeks vastuvõtmist võib taotleda mittetulundusühing või sihtasutus, mille eesmärk ja tegevused on kooskõlas liidu eesmärkide ja tegevustega ning on tegutsenud vähemalt kuus kuud.
 • Liikmeks vastuvõtmise otsustab taotleja kirjaliku avalduse alusel hiljemalt kolme kuu jooksul vanematekogu ning liikme õigused ja kohustused tekivad pärast üldkogu kehtestatud liikmemaksu tasumist.
 • Vanematekogu võib kehtestada väljaspool liikmeskonda liikme eristaatusi (nt toetaja- või auliige), määratledes ka eristaatustega liikmete õigused ja kohustused.
 • Vanematekogu võib liikme pärast hoiatamist liidust välja arvata, kui ta ei järgi põhikirja või ei tasu liikmemaksu või on kahjustanud olulisel määral liidu huve või ei vasta enam liikmeks vastuvõtmise tingimustele.
 • Üldkoosoleku (üldkogu) pädevuses on otsustada küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud volinike koosoleku (vanematekogu) või juhatuse pädevusse, sh

– liikmemaksu ja teiste liikmetega seotud tasude suuruse ja tasumise korra kehtestamine;

– liikmetele täiendavate õiguste või kohustuste kehtestamine;

– auliikme valimine vanematekogu poolt esitatud ettepaneku alusel.

 • Üldkogu kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas, teatades sellest liikmetele e-posti teel neliteist päeva ette.
 • Üldkogu otsustusvõime ei sõltu osalejate arvust. Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks peab olema kõikide liikmete nõusolek (konsensus) ning üldkogul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
 • Üldkogu vahelisel ajal täidab üldkogu ülesandeid kuni kuueliikmeline vanematekogu, mille pädevuses on:

– juhatuse liikme määramine ja tagasikutsumine ning talle tasu ja muude hüvede suuruse määramine ning temaga lepingu sõlmimine;

– järelevalve teostamine juhatuse tegevuse üle, majandusaasta aruande läbivaatamine ja sellekohaste arvamuste andmine üldkogule;

– aastaeelarve ja tegevuskava kinnitamine;

– liidule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamine ja asjaõigustega koormamise otsustamine ning tingimuste määramine tehinguks;

– liidu sümboolika statuutide kinnitamine;

– muude küsimuste otsustamine, mida seaduse või põhikirjaga ei ole antud üldkogu ainupädevusse või mille juhatus esitab otsustamiseks vanematekogule.

 • Vanematekogusse kuulub ühe liikmena liidu president (edaspidi president) ametikoha järgi.
 • Vanematekogusse kuuluvad lisaks presidendile kuni viis üldkogu poolt salajasel hääletusel kolmeks aastaks valitud liiget. Valituks osutuvad enim hääli kogunud kandidaadid.
 • Vanematekogu liige võib presidendile esitatud avalduse alusel tagasi astuda enne volituste lõppemist.
 • Vanematekogu liikme võib vanematekogu otsusega tagasi kutsuda, kui tema tegevus on vastuolus liidu põhikirjaga või heade kommetega kahjustades selliselt oluliselt liidu huve.
 • Vanematekogu liikme tagasiastumisel või tagasi kutsumisel saab vanematekogu liikmeks järgmine üldkogu poolt enim hääli kogunud vanematekogu liikmekandidaat, kelle volitused kestavad järgmise vanematekogu valimiseni.
 • Vanematekogu koosolekute kokkukutsumisele ja läbiviimisele ei kohaldata seaduses ja põhikirjas üldkoosoleku kohta sätestatut ning selle tööd reguleerib vanematekogu poolt kehtestatud töökord.
 • Liidu üldjuhiks on president, kes esindab liitu suhtlemisel avalikkusega ja teiste institutsioonidega ning kelle pädevuses on:

– üldkogu ja vanematekogu koosolekute juhatamine;

– üldkogu ja vanematekogu poolt vastuvõetud otsustele alla kirjutamine;

– vanematekogu otsuse alusel lepingu sõlmimine juhatuse liikmetega.

 • President valitakse üldkogu poolt salajasel hääletusel kolmeks aastaks ja valituks osutub enim hääli kogunud kandidaat.
 • President valitakse samaaegselt vanematekogu liikmetega ning sama isikut saab presidendiks valida mitte enamaks kui kaheks järjestikuseks perioodiks.
 • Kui presidendi koht vabaneb enne tähtaja möödumist, valitakse uus president eelseisval korralisel üldkogul. Kuni uue presidendi valimiseni täidab presidendi kohuseid vanematekogu poolt endi hulgast valitud vanematekogu liige.
 • Liidu igapäevast tegevust juhib ja liitu esindab kõikides õigustoimingutes vanematekogu poolt määratud ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus.
 • Liidu likvideerimisel läheb vara üle lapse õiguste ja huvide kaitsega tegelevale tulumaksusoodustusega mittetulundusühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.