Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides (2013)

17. märts 2017

“Rääkida meile (just lastele ja noortele) meie õigustest ning küsida ja arvestada ka meie arvamusega, samuti ka kaasata meid linna/valla tegemistesse (just ürituste korraldamisel) ning teavitada meid nendest” (15 aastase Jõhvi tüdruku ettepanek)

MTÜ Lastekaitse Liit viis koostöös Eesti Linnade Liidu ja ENL’iga ajavahemikul oktoober 2012 – mai 2013 läbi laiaulatusliku küsitluse teemal: “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”. Aastal 2006 viis MTÜ Lastekaitse Liit kohalike omavalitsuste seas läbi sarnase küsitluse interneti teel, et saada infot, kas ja kuidas kohalikud omavalitsused kaasavad lapsi ja noori kogukonnaelu kujundamisesse. Tol korral osales 34 kohalikku omavalitsust. Käesoleva uuringu käigus viidi omavalitsuste seas läbi kordusküsitlus. Andmete võrdluseks ja laste ja noorte seisukohtade selgitamiseks viidi sellel korral küsitlus läbi ka laste ja noorte seas. Uuringu eesmärk oli välja selgitada laste ja noorte osalemise ja kaasamise praktika omavalitsuste tasandil, välja tuua omavalitsuste parimad praktikad, laste ja noorte osalemise ja kaasamisviiside eelistused, ning mõlema sihtgrupi ettepanekud antud valdkonna arendamiseks.

Aastal 2013 läbiviidud uuring kinnitas taas, et Eesti kohalike omavalitsuste võimekus on erinev. Nimelt ütlesid mitmed omavalitsused, et neil puuduvad vajalikud ressursid (s.h noorsootöötaja) laste ja noorte järjekindlaks kaasamiseks kohalikul tasandil. Võrreldes 2006. aastaga oli otsesuhtlus  laste ja kohaliku omavalitsuse vahel vähenenud. Enamik omavalitsustest kaasab põhikooliealisi lapsi, 2/3 uuringus osalenud omavalitsusi kaasab keskkooliealisi lapsi ja vähem kui 1/2 omavalitsustest kaasab kohaliku elu kujundamisse ka algkooliealisi lapsi. Selle teema juures osundas üks küsitletud osalenud noor olulisele aspektile: “Selle teemaga on vaja võimalikult laste- ja noortepäraselt tegelema hakata juba lasteaias . Kui laps saab hea kogemuse juba varases eas, on ta tulevikus aktiivsem ja julgem osalema, rääkimata teiste kaasamisest”. Võrreldes 2006. aastaga olid toimunud mõtlemapanevad muutused teemades: omavalitsused selgitasid laste ja noorte arvamust rohkem välja vaba aja veetmise, kuid vähem koolielu ja kohaliku kultuurielu küsimustes ning peaaegu poole vähem keskkonna- ja transpordi küsimustes. Kohustusest hoolimata ei kaasa 40,9% omavalitsustest lapsi ja noori mitte kunagi arengukavade koostamise aruteludesse. Samas ühtivad KOVte kasutatavad teavituskanalid enamuses laste ja noorte eelistustega. Siiski tuleks info jagamisel kindlasti arvestada ka noortegruppide keeleliste erinevustega, kuna arvestatav osa uuringus osalenud Ida-Virumaa vene keelt kõnelevatest lastest ja noortest saab infot kodukohas toimuva kohta VKontakte (www.vk.com) keskkonnast.

Küsitlusele vastas 115 kohalikku omavalitsust üle Eesti, vastajate seas olid esindatud nii Eesti suuremad linnad kui ka väikesed maaomavalitsused. Hea meel on tõdeda, et võrreldes 2006 aasta küsitlusega osales sellel korral üle kolme korra rohkem omavalitsusi, ning üle Eesti on palju häid praktikaid, mida omavalitsused rakendavad. Suured tänud kõigile omavalitsuste esindajatele, kes uuringusse oma panuse andsid ja vastamiseks aja leidsid.

Kokku osales uuringus 688 eesti ja vene keelt kõnelevat last ja noort, vanuses 9-26 aastat (ennekõike 12-17 aastased). Eraldi väärib rõhutamist, et osalejaid oli 110-st koolist üle Eesti, esindatud olid nii põhikoolid, gümnaasiumid, kui ka kutsekoolid. MTÜ Lastekaitse Liit on väga tänulik kõikidele uuringus osalenud lastele ja noortele ning nende juhendajatele.

Suured tänud koostööpartneritele, kes küsimustiku levitamisele kaasa aitasid: laste ja noorte küsimustiku osas ENL, Inimeseõpetuse Ühing, Eesti Linnade Liit, EMOVL, keskkond mitteformaalne.ee, Euroopa Noored, Eesti Õpilasesinduste Liit ja omavalitsuste kaasamisel Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit. Eraldi tänud Hille Ilvesele Linnade Liidust, Liina Rüütel´ile ENL’st ja Mart Kimmel´ile Inimeseõpetuse Ühingust.

Julgustame kõiki uuringu tulemustega tutvuma, ettepanekuid arvestama ja parimaid praktikaid ka oma omavalitsuses rakendama!

Tutvu uuringu tulemustega siin: Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides

Täiendavalt lugemiseks Sotsiaaltöö ajakirjas nr 3 2014 avaldatud artikkel (lk 24-26) https://intra.tai.ee//images/prints/documents/146312932131_Sotsiaaltoo_nr3_2014.pdf