Kvaliteedi tagamise alused

18. juuni 2024

Kvaliteedi tagamise alustes selgitatakse, kuidas ning millistel tingimustel tagab MTÜ Lastekaitse Liit täienduskoolituste ja õppetöö kvaliteeti. Kvaliteedi tagamise alused on kinnitatud 12.06.2024.

MTÜ Lastekaitse Liidul on õigus vajaduspõhiselt õppekorralduse aluste sisu muuta ja täiendada.

1.1 MTÜ Lastekaitse Liidu täiskavanutele suunatud täienduskoolituste valdkondadeks on peamiselt lastekaitse ja -kasvatus ning lapse õigused.

1.2 Õppekvaliteedi tagamine toimub järgmiste suundade kaudu: õppekava koostamise kord, koolitajate kvalifikatsioon ja kvaliteedi tagamise tingimused, õppekeskonna korraldamine, koolituse tagasiside kogumine, koolituste läbimisel väljastatavad dokumendid, vaidluste lahendamise kord,

1.3 MTÜ Lastekaitse Liit võtab aluseks Täiskasvanute koolituse seaduse, Täiendkoolituse standardi, Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalid (“Juhendmaterjal täienduskoolitusasutuse pidajale”, “Juhendmaterjal täienduskoolituse õppekava koostamiseks”) ning andragoogika põhimõtted, et tagada täiskasvanute koolitamise kvaliteet.

2.1 Täienduskoolituste õppekavad on avaldatud MTÜ Lastekaitse Liidu veebilehel, programmi “Kiusamisest vabaks!” koolituste õppekavad programmi veebilehel.

2.2 Täienduskoolituse õppekavas sätestatakse järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) sihtgrupp;
4) õppekeel;
5) õppekava koostamise alus;
6) õppe kogumaht;
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on nõutavad õpiväljundite saavutamiseks;
8) õppe esmärk ja õpiväljundid;
9) õppe sisu;
10) õppemeetodid;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) loend õppematerjalidest, juhul kui need on õppekava läbimiseks ette nähtud;
13) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
14) koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- ja töökogemuse kirjeldus.

2.3 MTÜ Lastekaitse Liidu korraldatud koolitused on väljundipõhised; õpiväljundid ja õppe eesmärk seostuvad koolituste sisu, õppemeetodite, materjalide, mahtude ja praktiliste tegevustega, mis kavandatakse koolituste raames.

2.4 Õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest, õppekava koostamise alustest ning täiskasvanute täienduskoolitustega seotud põhimõtetest, seadustest, õigusaktidest ja dokumentidest.

2.5 Õppekavade koostamisprotsessis osalevad koolituse koordinaatorid ja koolitajad. Õppekavad kinnitab MTÜ Lastekaitse Liidu juhataja.

2.6 Õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ning neid uuendatakse, täiendatakse või muudetakse vajaduspõhiselt. Põhjuseks võivad olla muutused täienduskoolituse seadustes ja õigusaktides või õppekava sisus, mahus, õppematerjalide kasutamises ja koolitajate kaasamises. Selle protsessi eesmärgiks on tagada kaasajastamine, kooskõlastus kiiresti muutuvate trendidega ning vastavus sihtgrupi vajadustele.

2.7 Õpiväljundite saavutamiseks kasutatakse õppeprotsessis praktilisi ja aktiivseid õppemeetodeid.

2.8 Suurema õppemahuga koolituste korral pakutakse koolitusjärgset tuge sealhulgas loenguid, seminare, nõustamist, lisamaterjale jm.

2.9 Õppekavas on sätestatud viisid õpiväljundite saavutamise kontrollimiseks vastavalt koolituse sisule, rõhuga praktilistele meetoditele, mis on seotud osalejate töö ja eluga.

3.1 Koolitajate nimed, haridus, kvalifikatsioon ja vastav töökogemus on avaldatud õppekavades ja/või koolituse kirjelduses veebilehel.

3.2 MTÜ Lastekaitse Liit teeb kostööd ja kaasab koolitajaina koolituste läbiviimiseks spetsialistid, kes omavad vähemalt kõrgharidust ning on oma valdkonna asjatundjad. Lisaks peab koolitajal olema andragoogi kutsekvalifikatsioon või läbitud andragoogika alane koolitus ning ta peab omama täiskasvanute koolitamise alast töökogemust.

3.3 Kaasatud koolitajad osalevad erialastel täendkoolitustel, konverentsidel, seminaridel, projektides või muudes sarnastes üritustes ning arendavad oma oskusi õppe sisu edasiandmises ja kaasaegsete õppemeetodite kasutamises.

3.4 Koolitajad on kaasatud õppekavade koostamis- ja parandustegevustesse vajaduspõhiselt.

3.5 Koolitajate töötulemusi analüüsitakse ja hinnatakse koolitusel osalenute poolt tagasiside kaudu. Juhul kui tagasiside on mitterahuldav, tehakse koolitajale parandusettepanekud.

3.6 Koolitajate väljavahetamise tingimusteks on nendepoolne parandusettepanekute eiramine ning täiskavanutega tehtavaks tööks vajalike väärtuste ja vastava suhtlusmudeli mittejälgimine.

4.1 Täienduskoolituse korraldamiseks renditakse ruume üle Eesti vastavalt ürituse toimumiskohale. Õppetöö korraldatakse koolituste läbiviimiseks sobivates ruumides, mis on varustatud vajalike õppetööks kaasaegsete tehniliste seadmete ja mööbliga ning vastavad töötervishoiu, ohutus- ja tervisekaitsenõuetele. Ruumide suurus peab võimaldama mahutada vajaliku hulga inimesi, kasutada aktiivõppe meetodeid ning korraldada praktilisi tegevusi grupitööks.

4.2 Veebipõhised koolitused toimuvad veebikeskkonnas (peamiselt Zoomis), mille funktsionaalsus võimaldab korraldada kommunikatsiooni kõigi osalejate vahel, jagada faile ning viia õppetöö käigus läbi praktilisi ning grupitegevusi. Õpieesmärkide saavutamiseks salvestatakse vajadusel veebikoolitused ning võimaldatakse osalejatele juurdepääs salvestustele.

4.3 Veebipõhisel koolitusel nõutakse osalejailt kvaliteetse õppe tagamiseks sisselülitatud mikrofoni ja videokaamera kasutamist. Koolituse alguses pakub koolitaja abi veebikeskkonna funktsioonide kasutamisel, kui osalejal puuduvad vajalikud oskused.

4.4 Toetava keskkonna tagamiseks toimuvad nii kontaktõppe koolitusruumides kui ka veebikeskkonnas iga pooleteise tunni järel vaheajad, kui koolituse maht on vähemalt kolm akadeemilist tundi. Kohapeal pakutakse siis jooke ja näkse; terve päeva kestva koolituse korral nähakse ette lõunasöök. Koolitusruumides on võimalik kasutada WiFi-ühendust.

4.5 Koolitusel osalejatele tagatakse kõik vajalikud õppematerjalid kas elektrooniliselt või trükituna. Materjalid on kaasaegsed, toetavad õpiväljundite saavutamist ning on kättesaadavad kas koolituskorraldaja veebilehel, kui ligipääs on olemas, või saadetakse osalejatele e-posti teel.

4.6 Täienduskoolitusest teavitatakse osalejaid e-posti teel vähemalt üks nädal enne koolituse toimumist. Sellekohane informatsioon avaldatakse ka koolitusega seotud veebilehel või MTÜ Lastekaitse Liidu veebilehel. Osalejatele edastatakse täpne teave õppetöö korralduse kohta, sealhulgas ajakava või päevaplaan, koolituse toimumiskoht ja parkimisvõimalused. Vajadusel saadetakse link või fail koolitusmaterjalidega tutvumiseks.

4.7 Sobiva koolituse saab valida veebilehel avaldatud koolituskalendri abil ning tutvudes õppekavaga. Registreerimine toimub veebilehel oleva lingi kaudu, mis suunab veebipõhises Google Forms (või muu sarnase platvormi) keskkonnas koostatud ankeedi juurde. Selles tuleb peale isikuandmete sisestamise täpsustada ka täiendav info õppevajaduste ja ootuste kotha – vastavalt koolituse eesmärkidele.

4.8 Koolitusgruppide suurus vastab õppekavade sisule, õppemeetodile ja -eesmärkidele ning tagab kvaliteetse ja mugava õppeprotsessi.

5.1 Koolitusjärgse tagasiside kogumise eesmärk on õppekvaliteedi tagamine.

5.2 Tagasiside tulemused annavad ülevaate koolitusel osalenute rahulolust:
– õppesisu kohta,
– koolitaja(te) kohta,
– õppematerjalide kohta,
– õppekeskkonna kohta,
– päevaplaani ja õppetöö korraldamise kohta,
– vajadusel kommunikatsiooni koolituse korraldamise raames.
Lisaks analüüsitakse tagasisidest kogutud ettepanekuid õppekava arendamiseks ning hinnatakse, mil määral on täidetud osalejate ootused ja vajadused pärast koolituse läbimist.

5.3 Tagasisidet analüüsitakse koolituskorraldaja ja/või koordinatori poolt. Tulemusi tutvustatakse koolitajatele.

5.4 Tagasiside kogumise ja analüüsimise tulemused on aluseks õppekava uuendamisel, muutmisel või täiendamisel, õppetöö paremaks korraldamiseks ning parandusettepanekute esitamiseks koolitajatele.

5.5 Tagasiside kogutakse pärast õppetöö lõppu igalt osalejalt kas elektrooniliselt või paberkandjal.

5.6 Tagasiside avaldatakse MTÜ Lastekaitse Liidu või koolitusega seotud veebilehel ja sotsiaalmeedia kanalites koolitusel osalenute nõusolekul.

6.1 Täienduskoolituse läbimisel väljastatakse igale osalejale lõppdokument, mis on määratletud õppekavas. Tunnistus väljastatakse lõppdokumendina, kui koolitusel osaleja on saavutanud õppeväljundid ja -eesmärgi ning läbinud koolituse täies mahus. Tõend kinnitab osalemist vastavas mahus ning seda väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutamist.

6.2 Tunnistusel märgitakse koolituskorraldaja andmed, sh registrikood ja majandustegevusteate registreerimisnumber, osalenud isiku nimi ja isikukood, koolituse ja selle õppekava nimetus, maht, toimumisaeg, koolitajate nimed, õppesisu ja/või õpiväljundid, väljundite saavutatuse hindamise viisid, tunnistuse number, väljastamise kuupäev ja koht. Tõendil märgitakse osalenu ees- ja perekonnanimi ning isikukood, koolituse ja selle õppekava nimetus ja maht, läbitud teemad, koolituse läbimise periood või kuupäev, tõendi number ning väljastamise kuupäev.

6.3 Koolituse läbimisel väljastatav dokument kantakse MTÜ Lastekaitse Liidu täienduskoolituste registrisse.

7.1 Igal täienduskoolitusel osalenul on õigus esitada kaebusi või ettepanekuid. Kaebused ja ettepanekud esitatakse kirjalikus vormis. Kui olukord nõuab kohest lahendust või probleemi edaspidine käsitlemine ei ole vajalik, võib kaebused ja ettepanekud esitada kohe koolitajale suuliselt.

7.2 Vastus kaebusele või parandusettepanekule, kui see on esitatud kirjalikus vormis, edastatakse kümne tööpäeva jooksul.

7.3 Vaidlusi lahendatakse läbirääkimiste teel, et saavutada kokkulepe. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlus vastavalt seadusandlusele.

8.1 Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse alusel (https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011)

8.2 Kvaliteedi tagamise lahutamatuks osaks on Andmekaitsetingimused (LISA)