Laste ja noorte kaasamine

7. oktoober 2015

ÜRO lapse õiguste konventsioon tunnustab lapse õigust olla ära kuulatud ja konventsiooni kohaselt on lapsel õigus avaldada arvamust igas teda puudutavas küsimuses. Arenenud demokraatiat iseloomustab ühiskonna kõigi sotsiaalsete rühmade huvide ja vajadustega arvestamine ning nende sotsiaalne kaasatus. Ühiskonna täiskasvanud liikmetel on tänu suuremale teadmiste- ja kogemuste pagasile oluliselt lihtsam oma arvamusi ja soove laiema avalikkuseni viia. Ühiskonna täisväärtuslikuks liikmeks olemine aga ei sõltu east. ÜRO lapse õiguste konventsioon tunnustab lapse õigust olla ära kuulatud ja konventsiooni kohaselt on lapsel õigus avaldada arvamust igas teda puudutavas küsimuses.

Räägi mulle ja ma unustan, näita mulle ning ma ehk jätan meelde, kui osalen, siis saan kindlasti aruKonfucius

Aktiivse ja vastutustundliku kodaniku kujundamiseks on vajalik lastele järk-järgult ning vastavalt arengutasemele anda kohaseid võimalusi ühiskonnaelus kaasarääkimiseks. Laste kaasamine annab lastele sõnumi, et nende arvamus on ühiskonnale oluline, et sellest sõltub neid endid ümbritsev keskkond. Õpilase arusaam demokraatiast ei kujune niivõrd ühiskonnaõpetuse tunnis, kus ta saab teada, mis on demokraatia, kuivõrd tänu võimalusele iseotsustamist praktiseerida. Kodanikukasvatusega ei tegele üksnes kool, vaid suur mõju on kodul ning organisatsioonidel, huviringides ja koolivälises tegevuses osalemisel. Laste ja noorte kaasamist siseriiklikul tasandil toonitab ka Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud Laste ja perede arengukava 2012-2020.

OSALUSE JA KAASAMISE EDENDAMINE

Laste osalemine ja kaasamine erinevates vormides on igapäevaselt Lastekaitse Liidu fookuses. Lastekaitse Liit on laste osalusvõimaluste kaardistamiseks erinevates keskkondades ja laste arvamuse väljaselgitamiseks viinud läbi erinevaid küsitlusi, milles lapsed on saanud avaldada oma arvamust nende igapäevaelu puudutavatel teemadel:

ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendava aruande uues tsüklis kordas Lastekaitse Liit 2012-2016 korraldatud küsitlusi, et jälgida lapse õiguste konventsiooni rakendamist ja muutusi lapse õiguste tagamisel erinevatel tasanditel (KOV, kool, perekond, internet). Seega viis MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga 2017. aastal läbi kordusuuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”, eesmärgiga analüüsida laste osaluse võimalusi ja kaasatust omavalitsustes ning jälgida muutusi võrreldes 2006 ja 2013 aastaga. Küsitlused viidi läbi taas nii 7-18 aastaste laste kui ka omavalitsuste seas. Loe täpsemalt siit.

2022-2023. aastal korraldavad Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikud ehk lapsed ise laste raporti koostamist ÜRO Lapse Õiguste Komiteele. Neile on selle juures abiks Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna nõunikud ning Lastekaitse Liidu töötajad. Lastekaitse Liidu ja selle lapse õiguste saadikute üle-eestilise võrgustiku eesmärk on ka laste ja noorte hääle kuuldavamaks tegemine ning lapse õiguste konventsiooni rakendamine. Õiguskantsleri ametkond ja Lastekaitse Liit on üheskoos loonud laste töörühma, mille ülesanne on koguda laste mõtteid laste õiguste olukorrast Eestis ning esitada see ülevaade ÜRO Lapse Õiguste Komiteele. Loe täpsemalt siit.

Käesolevale lehele oleme koondanud abistavad infomaterjalid laste ja noorte kaasamisest ning osalusest. Julgustame materjalidega tutvuma ja neid kõikidele huvilistele jagama.

Aktiivset osalemist ja kaasamist!