Laste ja noorte kaasamine

Räägi mulle ja ma unustan, näita mulle ning ma ehk jätan meelde, kui osalen, siis saan kindlasti aru” Konfucius

ÜRO lapse õiguste konventsioon tunnustab lapse õigust olla ära kuulatud ja konventsiooni kohaselt on lapsel õigus avaldada arvamust igas teda puudutavas küsimuses. Arenenud demokraatiat iseloomustab ühiskonna kõigi sotsiaalsete rühmade huvide ja vajadustega arvestamine ning nende sotsiaalne kaasatus. Ühiskonna täiskasvanud liikmetel on tänu suuremale teadmiste- ja kogemuste pagasile oluliselt lihtsam oma arvamusi ja soove laiema avalikkuseni viia. Ühiskonna täisväärtuslikuks liikmeks olemine aga ei sõltu east. ÜRO lapse õiguste konventsioon tunnustab lapse õigust olla ära kuulatud ja konventsiooni kohaselt on lapsel õigus avaldada arvamust igas teda puudutavas küsimuses.

Aktiivse ja vastutustundliku kodaniku kujundamiseks on vajalik lastele järk-järgult ning vastavalt arengutasemele anda kohaseid võimalusi ühiskonnaelus kaasarääkimiseks. Laste kaasamine annab lastele sõnumi, et nende arvamus on ühiskonnale oluline, et sellest sõltub neid endid ümbritsev keskkond. Õpilase arusaam demokraatiast ei kujune niivõrd ühiskonnaõpetuse tunnis, kus ta saab teada, mis on demokraatia, kuivõrd tänu võimalusele iseotsustamist praktiseerida. Kodanikukasvatusega ei tegele üksnes kool, vaid suur mõju on kodul ning organisatsioonidel, huviringides ja koolivälises tegevuses osalemisel. Laste ja noorte kaasamist siseriiklikul tasandil toonitab ka Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud Laste ja perede arengukava 2012-2020.

Laste osalemine ja kaasamine erinevates vormides on igapäevaselt Lastekaitse Liidu fookuses. Lastele korraldatakse iga-aastaselt erinevaid küsitlusi, milles nad saavad avaldada oma arvamust nende igapäevaelu puudutavatel teemadel: “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” (2013, osales 687 last ja 115 KOV), „Laste ja noorte osalus ja kaasamine koolis“ (2014, osales 1787 last); „Lapse osalemine pereelus“ (2015, osales 500 last) ja “Targalt internetis” (2016, osales 1022 last). Küsitluste eesmärk on kaardistada laste osalusvõimalused erinevates keskkondades ja laste arvamuse väljaselgitamine.

ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendava aruande uues tsüklis kordas Lastekaitse Liit 2012-2016 korraldatud küsitlusi, et jälgida lapse õiguste konventsiooni rakendamist ja muutusi lapse õiguste tagamisel erinevatel tasanditel (KOV, kool, perekond, internet). Seega viis MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga 2017. aastal läbi kordusuuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”, eesmärgiga analüüsida laste osaluse võimalusi ja kaasatust omavalitsustes ning jälgida muutusi võrreldes 2006 ja 2013 aastaga. Küsitlused viidi läbi taas nii 7-18 aastaste laste kui ka omavalitsuste seas. Täpsemalt loe SIIT

Käesolevale lehele oleme koondanud abistavad infomaterjalid laste ja noorte kaasamisest. Julgustame materjalidega tutvuma ja neid kõikidele huvilistele jagama.

Aktiivset osalemist ja kaasamist!