Kokkuvõtted 2012-2017 uuringutest

20. november 2015

ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaar nr 12 kohaselt peab riik võimaldama lastel monitoorida oma õiguste rakendamist, nii riigi tasandil kui ka raporteerimaks ÜRO Lapse Õiguste Komiteele. Paraku on ÜRO Lapse Õiguste Komitee avaldanud muret, et riigid ei ole teinud komitee raporteid ja soovitusi teatavaks laiemale avalikkusele ning laste arvamuste osa on selles marginaalne. Lapse õiguste täielik tunnustamine tähendab, et lastele tuleb anda võimalus oma arvamuse väljendamiseks, ning neid mõjutavate otsuste tegemisel osalemiseks. Vastavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamine ühiskonnas on peamisi MTÜ Lastekaitse Liit prioriteete.

Laste osalemine ja kaasamine erinevates vormides on igapäevaselt Lastekaitse Liidu fookuses. Lastele korraldatakse iga-aastaselt erinevaid küsitlusi, milles nad saavad avaldada oma arvamust nende igapäevaelu puudutavatel teemadel: “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” (2013, osales 687 last ja 115 KOV), „Laste ja noorte osalus ja kaasamine koolis“ (2014, osales 1787 last); „Lapse osalemine pereelus“ (2015, osales 500 last),  “Targalt internetis” (2016, osales 1022 last) ja „Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides“ (2017, osales 856 last ja 49 KOV´i). Küsitluste eesmärk on kaardistada laste osalusvõimalused erinevates keskkondades ja laste arvamuse väljaselgitamine.

Tutvu uuringutega 2012-2017