Erakondade valmisprogrammide analüüs 2023

3. veebruar 2023

Mida soovitas Lastekaitse Liit erakondadele laste heaolu tagamiseks? Millised ettepanekud jõudsid erakondade valimisprogrammidesse?

Eesti rahvas otsustab 05.märtsil 2023 toimuvatel korralistel valimistel, milline saab olema XV Riigikogu koosseis.

MTÜ Lastekaitse Liit esitas Eesti erakondadele eelmise aasta detsembris  47 ettepanekut, selleks, et aidata kaasa Eesti laste õiguste ja heaolu tagamisele uue valitava Riigikogu koosseisu ajal (2023-2027). Lastekaitse Liidu eesmärgiks oli, et antud teemad jõuaksid erakondade valimisprogrammidesse.

Käesolevas analüüsis Lastekaitse Liit ei hinnanud erakondade kinnitatud valimisprogramme subjektiivselt ei heaks ega halvaks, vaid tegi neile analüüsi 2022 liidu poolt esitatud ettepanekutele vastavuse kohta. Sarnaselt toimiti ka aastal 2019, kui Lastekaitse Liit esmakordselt analüüsis valimisprogramme, vaata lähemat SIIT.

Lastekaitse Liidu juhatuse liige Varje Ojala leiab, et kuigi mitmed Lastekaitse Liidu poolt tehtud ettepanekud on valimisprogrammides arvesse võetud, on siiski palju olulisi teemasid saanud vähe tähelapanu või jäänud sootuks kajastamata. „Positiivne, et võrreldes 2019 aastaga on valmisprogrammides rohkem lubadusi, mis on seotud laste vaimse tervise toetamise ja ennetusega. Mitmed erakonnad peavad oluliseks tugispetsialistide olemasolu lasteasutustes ja tasuta huvihariduse tagamist. Ettepanek, mida kõik erakonnad oma programmides täielikult või osaliselt kajastasid, puudutab peretoetusi. Samas keerulisemad ettepanekud, mis eelkõige puudutavad lastekaitse ja hoolekande valdkondade arengut, on jäänud enamikest programmidest välja,“ toonitas Ojala programmidest kokkuvõtet tehes.

Graafik: Lastekaitse Liit analüüsis liidu poolt esitatud ettepanekute arvestamist erakondade valimisprogrammides

Käesolevas analüüsis on esitatud erakondade valimisprogrammid Vabariigi valimiskomisjoni esitatud valimisnimekirjade järjekorra alusel.

Analüüsi aluseks on erakondade kodulehtedel esitatud valimisprogrammid, va Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (valimisprogramm kodulehel puudub).

Erakond Parempoolsed

Parempoolsed on oma programmis kajastanud Lastekaitse Liidu 47 ettepanekust 1 ettepanekut täielikult, 4 ettepanekut osaliselt ja 42 ettepanekut pole üldse kajastatud.

Parempoolsete puhul saab Lastekaitse Liidu soovitustega kattuvuse esile tuua näiteks nii ebaõiglust suurendavate toetussüsteemide sh peretoetused ülevaatamise kui ka kvaliteetse eestikeelse koolihariduse tagamiseks kaasaegsete õppeplatvormide loomise ja õpetajaameti atraktiivseks muutmise lubaduste osas.

Parempoolsed lubavad muuhulgas suunata toetusrahad tegelikele abivajajatele, kasutades Eesti e-riigi võimalusi abivajajate väljaselgitamisel ning muutes toetuste süsteemi maksimaalselt  andmepõhiseks.

Programm leitav SIIT

Erakond Eestimaa Rohelised

Eestimaa Rohelised on oma programmis kajastanud Lastekaitse Liidu 47 ettepanekust  14 ettepanekut täielikult, 12 ettepanekut osaliselt ja 21 ettepanekut pole üldse kajastatud.

Lastekaitse Liidu soovitustega ühtivad enim  lubadused, et koolikultuur peab tagama iga õppija ja õpetaja heaolu, sh. turvalise, kiusamisvaba ja arengut soosiva õpikeskkonna. Samuti lubadused, mis toetavad laste vägivallatu elu tagamist eri keskkondades, aga ka lubadused tagada kõikidele lastele ligipääs huviharidusele ja tugispetsialistide olemasolu lasteasutuses.

Eestimaa Rohelised lubavad viia kehalise kasvatuse ja vahetundides sisse vabatahtliku võimalusena mediteerimise ja jooga. Samuti peavad nad oluliseks lastega filosofeerimist, ning soovivad luua akadeemilise puhkuse võtmise võimaluse üldhariduskooli õpilastele, et vähendada koolist välja langemist.

Programm leitav SIIT

Isamaa Erakond

Isamaa on oma programmis kajastanud Lastekaitse Liidu 47 ettepanekust 8 ettepanekut täielikult, 8 ettepanekut osaliselt ja 31 ettepanekut pole üldse kajastatud.

Lastekaitse Liidu soovitustega ühtivad enim  lubadused  panustada rohkem vanemaharidusse ning igakülgsesse ennetusesse. Samuti lubadused, mis toetavad  perepõhist asendushooldust ja vanemliku hoolitsuseta laste toetamist, aga ka lubadused toetada laste liikumist ning seista vastu koolikiusamisele.

Isamaa lubab muu hulgas, et iga alaealise lapse eest kehtestatakse tulumaksuvaba miinimum 5000 eurot. Samuti lubab Isamaa tõsta elatisabi ülempiiri, mida riik maksab lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust, 200 eurole kuus.

Programm leitav SIIT

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Sotsiaaldemokraatlik Erakond on oma programmis kajastanud Lastekaitse Liidu 47 ettepanekust 21 ettepanekut täielikult,  4  ettepanekut osaliselt ja  22 ettepanekut pole üldse kajastatud.

Lastekaitse Liidu soovitustega ühtivad enim soovitused, mis on seotud kõigile lastele huvihariduse kättesaadavuse ja vajalike tugiteenuste tagamisega. Sotsiaaldemokraatlik Erakond peab oluliseks ka igakülgset ennetust, ning ka NEET noorte toetamist. Sarnaselt Lastekaitse Liiduga seisab Sotsiaaldemokraatlik Erakond kõigi perede väärtustamise eest ja soovib muuta perehüvitised õiglasemaks. Samuti toetab Sotsiaaldemokraatlik Erakond seoses üleminekuga eestikeelsele õppele muu kodukeelega lastele koolides ja lasteaedades oma kultuuri ja emakeele õppimist.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond lubab muu hulgas kahekordistada rahastust laste nõustamis- ja teraapiateenusele ning muuta teenuse kättesaadavaks. Samuti tuua tagasi noorsoopolitseinikud.

Programm leitav SIIT

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on oma programmis kajastanud Lastekaitse Liidu 47 ettepanekust 1 ettepanekut täielikult,  3 ettepanekut osaliselt ja 43 ettepanekut pole üldse kajastatud.

Lastekaitse Liidu soovitustega ühtivad enim soovitused, mis on seotud peretoetuste tõusuga, ning laste vastu suunatud seksuaalkuritegude uurimise prioritiseerimisega. Samuti soovib Eesti Konservatiivne Rahvaerakond luua uimastisõltlastele võõrutuskeskused, kus pakutakse tööteraapiat, sotsiaalset- ja psühholoogilist abi ning hingelist nõustamist.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond lubab muu hulgas vähendada lasteaia kohatasu, ning luua soodsa kodulaenu, kustutades sellest neljandiku iga uue lapse sünniga.

Programm leitav SIIT

Erakond Eesti 200

Erakond Eesti 200 on oma programmis kajastanud Lastekaitse Liidu 47 ettepanekust 16 ettepanekut täielikult,  6  ettepanekut osaliselt ja 25 ettepanekut pole üldse kajastatud.

Lastekaitse Liidu soovitustega ühtivad enim soovitused, mis on seotud igakülgse ennetuse ja laste turvalisuse tagamisega. Erakond Eesti 200 peab oluliseks ka laste ja noorte osaluse toetamist ja iga lapse väärtustamist. Sarnaselt Lastekaitse Liiduga peab Erakond Eesti 200 oluliseks ligipääsetavuse tagamist, ning teaduspõhise õpioskuste ja sotsiaalsete ning emotsionaalsete oskuste õpet igas Eesti koolis ja lasteaias.

Erakond Eesti 200  eesmärgiks on kujundada Eestist lasteriik – see tähendab, et lastel on Eestisse hea sündida ja siinne elukeskkond on parim võimalikest maailmas, kus suureks kasvada. Muuhulgas lubab Erakond Eesti 200 tõsta kohustusliku kooliea 18. eluaastani ja luua täiendavad paindlikud põhikoolijärgsed õppimisvõimalused igale noorele, ning alandada valimisõiguse vanuse piirmäära Riigikogu valimistel 16. eluaastani.

Programm leitav SIIT

Eesti Reformierakond

Eesti Reformierakond on oma programmis kajastanud Lastekaitse Liidu 47 ettepanekust 8 ettepanekut täielikult,  8  ettepanekut osaliselt ja 31 ettepanekut pole üldse kajastatud.

Reformierakonnas soovitustest ühtivad Lastekaitse Liidu soovitustega enim soovitused, mis on seotud laste turvalisusega koolikeskkonnas, ning liikumisharrastuse ja vaimse tervise toetamisega. Sealhulgas lubab Reformierakond tagada vaimse tervise teenuste kättesaadavuse. Sarnaselt Lastekaitse Liiduga soovib Reformierakond tagada vanemapuhkuselt naasnud vanematele haigus- ja hooldushüvitise, mis lähtub vanema tegelikust sissetulekust. Samuti rõhutab Reformierakond oma programmis, et  avatud ja paindlik haridussüsteem peab olema suuteline märkama ja pakkuma toetust iga lapse ande väljaselgitamisel ja arendamisel.

Eesti Reformierakond lubab muu hulgas kaotada lasteaia kohatasud. Samuti soovib Reformierakond edaspidi alustada kooliharidust kuuendast eluaastast ettevalmistusaastaga, mis ühtlustab laste valmisolekut kooliks.

Programm leitav SIIT

Keskerakond

Keskerakond on oma programmis kajastanud Lastekaitse Liidu 47 ettepanekust 24 ettepanekut täielikult,  4  ettepanekut osaliselt ja 19 ettepanekut pole üldse kajastatud.

Lastekaitse Liidu soovitustega ühtivad enim soovitused, mis on seotud kõigi laste igakülgse toetamisega koolis, sh kiusamise ennetamise ja vaimse tervise teemadel. Keskerakond peab oluliseks laste huvihariduse tagamist ja liikumisharrastuse süvendamist, ning ka mitmekülgset toetavat tööd alaealiste õigusrikkujatega.  Sarnaselt Lastekaitse Liiduga soovib Keskerakond parandada tervise-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna koostööd kindlustamaks lastele vajalike tugiteenuste kättesaadavus ning kvaliteet olenemata lapse elukohast ja haridusliku erivajaduse olemasolust. Samuti peab Keskerakond oluliseks, et eestikeelse hariduse arendamise protsessis üldhariduskoolide õpilaste teadmiste tase ja õppetöö kvaliteet ei langeks.

Keskerakond lubab muu hulgas tagada kõigile lasteaia ning koolilastele riigi poolt rahastatud tervisliku eestimaise toidu, ning toetada igapäevaste rahaliste otsustega seotud teemade ehk finantskirjaoskuse lülitamist kooliprogrammi, sh arendada üldhariduskoolides investeerimisõpet

Programm leitav SIIT

Lastekaitse Liidu erakondadele saadetud ettepanekud olid seitsmel erineval teemal, mis lapse heaolu puudutavad.

Allolev graafik näitab, kuidas teemade kaupa valimisprogrammides lubatu teemade järgi Liidu ettepanekuid kajasts.