Targalt internetis (2016)

17. märts 2017

MTÜ Lastekaitse Liit koordineerib projekti „Targalt internetis“, mille eesmärgiks on tõsta laste ja noorte, lapsevanemate ja õpetajate teadlikkust interneti ja nutiseadmete turvalisemast ja nutikamast kasutamisest ning pakkuda sealjuures nõu ja abi. Selleks, et teada saada, millised on hetkel õpilaste vajadused, ootused ja kogemused selles valdkonnas, viidi õpilaste seas läbi Targalt internetis küsitlus.

Küsitlus viidi läbi ajavahemikus mai-oktoober 2016. Õpilastel oli küsitlusele võimalik vastata nii eesti kui ka vene keeles. Kokku vastas küsitlusele 1022 õpilast 46 kooli 4.-12. klassidest, kellest 652 õpilast vastasid eestikeelsele küsimustikule ja 370 venekeelsele küsimustikule. Soolises lõikes oli vastanute hulgas 476 poissi ja 540 tüdrukut.

Tulemused tehti avalikuks MTÜ Lastekaitse Liidu aastakonverentsil 22. novembril 2016. Uuringu tulemused võetakse arvesse koolidele suunatud teavitustegevuste planeerimises projekti Targalt internetis raames.

Küsimused käsitlesid nii interneti kui ka nutivahendite kasutamist, õpilaste hinnangut oma digitaalsetele oskustele, kogemusi interneti kasutamisel, koduseid reegleid ning reegleid koolis, koostööd lapsevanematega ja õpet koolis, ning seda millist infot ja milliseid üritusi võiks õpilaste arvates e-ohutuse ja nutivahendite targema kasutamise edendamiseks läbi viia.

Tutvu küsitluste esialgsete tulemustega:  Kokkuvõte õpilaste küsitlusest Targalt internetis.