Juhtimine

9. oktoober 2015

Lastekaitse Liidu igapäevatööd juhib kuni kolmeliikmeline juhatus, kes esindab Liitu kõikides õigustoimingutes. Lastekaitse Liidu kõrgeimaks organiks on üldkogu, mille pädevuses on põhikirja muutmine, eesmärgi muutmine, vanematekogu liikmete valimine, juhatuse liikme valimine, majandusaasta aruande kinnitamine. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vanematekogu kooskõlastusel  üks kord aastas.

Vanematekogu näol on mittetulundusühingute seaduse tähenduses tegemist Lastekaitse Liidu esinduskoguga üldkogude vahelisel perioodil. Vanematekogu lähtub oma tegevuses üldkogu otsustest ja kavandab Liidu pikemaajalist tegevust, nõustab juhatuse tegevust ja otsustab igapäevase tegevuse raamest väljuvaid küsimusi. Vanematekogu töötab vabatahtlikkuse alusel ja koosneb Lastekaitse Liidu liikmetest ja toetajaliikmetest. Vanematekogu liikmed valib üldkogu kolmeks aastaks ja sinna kuulub koos presidendiga kuus liiget.

President esindab Lastekaitse Liitu suhtlemisel avalikkusega ja rahvusvahelises suhtlemises. Tema pädevuses on Liidu üldkogu ja vanematekogu koosolekute juhatamine ja otsuste kinnitamine.

MTÜ Lastekaitse Liit töötab lähtudes Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.