Temaatilised artiklid

Soovitame lugeda spetsialistide poolt kirjutatud temaatilisi artikleid, mis on avaldatud ka ajakirja MÄRKA LAST  rubriigis “Hea nõu lastega peredele”

Abikaasade varasuhete liigid ja perekonna ühise eluaseme kaitse

Kuidas olla lapsevanemana oma lapsele toeks, kui Sa ei ela lapsega koos?

Mis on perelepitus?

Mowgli internetidžunglis

 

Lapse õigused peavad olema kaitstud ka eriolukorras

Hooldusõigusest ja vanema õigusest otsustada lapsega seotud küsimusi

Riigi õigusabi: milleks, kellele ja kuidas?

Eesti laste ja perede probleemid Soomes. Mida teha? Kelle poole pöörduda?

Tehingud lapse (tasku)rahaga  

Hea nõu lastega peredele: Hoolin ja märkan

Vaidluste kohtuväline lahendamine perekonnaasjades

Miks on oluline lapse bioloogilise isa kanne sünnitunnistusel?

Vanema ja lapse suhtlusõigus ja selle reguleerimine

Hea nõu lastega peredele: Noorest võib teadmatusest saada kurjategija!

Hea nõu lastega peredele: Kuidas kaitsta pere eelarvet ootamatu õnnetuse korral?

Perevägivald: perekeskse katkestamise mudeli fookuses on laps ja pikaajaline mõju

Hea nõu lastega peredele: Pikk ja käänuline tee juhiloani

Lapsega suhtlemine suhtluskorra täitemenetluses. Võlgnik on paha ja sissenõudja hea. Või oli see vastupidi?!

Kõik, mida peaks teadma elatisabist

Lastekaitsetöötaja kui lastega pere asjatundlik abistaja

Lapse elamispinna osa arvestamine elatise nõudmise hagis

Lapse töötamine eeldab suuremat tähelepanu nii tööandja kui lapsevanema poolt

Laps ja pere vajavad Soomes abi: mida teha, kuhu pöörduda?

Piiriülesed vaidlused laste hooldusõiguse ja elatise teemal

Alaealise õigused ja kohustused

Elatisvõlgnevuse sissenõudmiseks on kasutusel uued meetmed

Vägivald lastega perekonnas

Lapsega legaalselt välismaale

Lapsed vanemate lepingutes

Mis on perelepitus?

”Kes on isa” advokaadi pilgu läbi

Suhtlusõigus

Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite analüüs

“Emme, miks see mees mulle vett pähe pritsis“ ehk Kas teise lapsevanema nõusolekut tuleks ikka eeldada?

Kas ja kes saab pärijaks?

Lapse huvidest lähtumise kohustus uues lastekaitseseaduses

Nuhkimisest…..juriidiliselt

Kas vanavanemad on kohustatud oma lapselapsi ülal pidama?

Tehingutest alaealise varaga

Muutused abikaasade vararegulatsioonis – Advokaat Helen Hääl

„Igal lapsel on õigus mõlemale vanemale“Vandeadvokaat Li Uiga ja vandeadvokaat Marian Priks

„Lähisuhtevägivallast ja lähenemiskeelust -Vandeadvokaat Ene Ahas

„Parimad kokkulepped lapse nimel“  – Advokaat Veronika Aunpu

 „Kas mu laps rööviti?“ – Vandeadvokaat Senny Pello

Kui vanem ei maksa elatist – Vandeadvokaat Ene Ahas

Lahutus ja lapse õigused – Vandeadvokaat Senny Pello, advokaat Helen HäälArtiklid on tõlgitud ka vene keelde

 

Как, будучи родителем, можно поддержать своего ребенка, если вы не живете с ним?

Права ребенка должны соблюдаться и в условиях чрезвычайного положения

 

О ПРАВЕ ПОПЕЧЕНИЯ И РОДИТЕЛЬСКОМ ПРАВЕ РЕШАТЬ СВЯЗАННЫЕ С РЕБЕНКОМ ВОПРОСЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: ЗАЧЕМ, КОМУ И КАК?

ОПЕРАЦИИ С (КАРМАННЫМИ) ДЕНЬГАМИ РЕБЕНКА

ПРОБЛЕМЫ ЭСТОНСКИХ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ В ФИНЛЯНДИИ. ЧТО ДЕЛАТЬ? К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ?

Я не прохожу мимо и не остаюсь равнодушным

ВНЕСУДЕБНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СЕМЕЙНЫХ ДЕЛАХ

ДЕТИ И ЗАЩИТА ДАННЫХ. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ЗАЩИТЕ ДАННЫХ ЕС?

Право на общение родителя и ребенка и его регулирование

Почему важно указывать биологического отца ребенка в свидетельстве о рождении?

Общение с ребенком в ходе исполнительного производства в отношении порядка общения. Должник плохой, а взыскатель хороший. Или было наоборот!?

Все, что следует знать о прожиточном пособии Прожиточное пособие – это элементарно!

Благополучие и защита детей

Насилие в семье, где есть дети

Применение новых методов для взыскания задолженности по алиментам

Трансграничные споры по вопросам алиментов для детей и права попечения

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕ-ГО

ДЕТИ В ДОГОВОРАХ РОДИТЕЛЕЙ

Что такое семейная медиация?

ЛЕГАЛЬНЫЙ ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ С РЕБЕНКОМ

Обязанность исходить из интересов ребенка в новом Законе о защите детей

Анализ решений Европейского суда по правам человека

Следует ли предполагать согласие второго родителя?

О вынюхивании …. с юридической точки зрения

Обязаны ли бабушки и дедушки содержать своих внуков?

 «Кто такой отец» с точки зрения адвоката.

ПРАВО ОБЩЕНИЯ

О сделках с имуществом несовершеннолетнего

СТАНЕТ ЛИ И КТО СТАНЕТ НАСЛЕДНИКОМ?

Развод и права детей

Прийти к согласию ради ребенка

Если родитель не платит алименты

Конвенция о правах ребенка – рабочий инструмент в построении общества, более дружелюбного к детям

Заголовок: Учет доли жилой площади ребенка в иске о взыскании алиментов

Ребенок и семья нуждаются в помощи в Финляндии: что делать и куда обращаться?

Детский труд предполагает серьезное внимание как со стороны работодателя, так и родителя

Õigusabiportaali “Jurist aitab” eesmärk on aidata inimestel leida vastuseid igapäevaelus ette tulevatele õiguslikele küsimustele. Palju teemasid seotud ka perekonnaõiguslike küsimustega. Alates 01.05.2014 haldab portaali ning organiseerib küsimustele vastamist Eesti Juristide Liit.

Sihtasutus Õigusteenuste Büroo nõuandenurk

Riigiportaal Eesti.ee

Claudius Õigusbüroo õigusblogi (sh temaatilised Riigikohtu lahendid)

Koduleht lapse heaolu hindamisest:

Kodulehel on koondatud lapse heaolu hindamise materjale ja erinevaid instrumente (sh lapsekeskseid). Julgustame kõiki materjale usinalt kasutama! Koduleht on pidevas täiendamises. Ettepanekud ja küsimused palun esitage kodulehe loojale – Karmen Toros Tallinna Ülikoolist (lai@tlu.ee).

Uuringud ja materjalid

Abikaasade varalised õigused

Vanema ja lapse hooldusõiguse tahke on selgitatud Justiitsministeeriumi poolt välja antud voldikus

ELi piiriülesed lapse hooldus-ja külastusõigused

Piiriülene vanemapoolne lapserööv

Hooldusõiguse lõpetamine ja üleandmine. Kohtupraktika analüüs  – Riigikohus 2013

Vanema hooldusõiguse määramise uuring  – RAKE 2013

Perekonnaga seotud seadused ja määrused

Perekonnaga seonduv on peamiselt reguleeritud Perekonnaseadus, perekonnaseisuakte ning -toiminguid puudutav Perekonnaseisutoimingute seaduse ja Riigilõivuseadusega.

Tsiviilseadustiku üldosa seadus (õigusvõime, teovõime, tehingud ja tehingu kehtetus, esindamine, vastutus teise isiku eest)

Rahvusvahelise eraõiguse seadus (välismaal sõlmitud abielu, põlvnemise tuvastamine ja vaidlustamine, välisriigis toimunud lapsendamine)

Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus

Perehüvitiste seadus (lapsetoetus, lapsehooldustasu, üksikvanema lapse toetus, ajateenija lapse toetus, eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus, seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus, sünnitoetus, lapsendamistoetus, elluastumistoetus, elatisabi, elatisabi määr, elatisabi maksmise tingimused ja taotlemine)

Eesti Vabariigi lastekaitse seadus (lapse õigused ja lapse kohustused, laps ja perekond, lapse kohtlemine ja karistamine, laps ja haridus, laps ja elukeskkond, puudega laps)

Kohtuekspertiisiseadus (DNA-ekspertiis)

Abieluvararegistri seadus (abieluvararegister)

Tõestamisseadus (perekonnaseisu tuvastamine notariaalakti koostamisel, ühisvara tehingu esemena)

Lepitusseadus (lepitusmenetlus, vaidluse lahendamise ja lepituskokkuleppe sõlmimise ettepanek)

Sotsiaalhoolekande seadus (sotsiaalhoolekanne, toimetulek, sotsiaalteenus, sotsiaaltoetus, sotsiaalkorter, hoolekandetöötaja, sotsiaaltöötaja, vältimatu sotsiaalabi)

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus (puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega vanaduspensioniealise inimese toetus, puudega vanema toetus, õppetoetus, töötamistoetus, rehabilitatsioonitoetus, täienduskoolitustoetus)

Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus (mehe nõusolek abikaasa kunstlikuks viljastamiseks, lapse õigus saada teada oma kunstlikku eostatust)

Lapsendamise ettevalmistamise käigus läbiviidavad kohustuslikud toimingud ja nende sisu, lapsendamise sooviavalduses esitatavate andmete loetelu ja maavalitsuse kogutavate dokumentide loetelu