Õppekorralduse alused

18. juuni 2024

MTÜ Lastekaitse Liit korraldab täiskasvanute täienduskoolitusi, järgides õppekorralduse aluseid. Õppekorralduse alused on kinnitatud 12. juunil 2024.

MTÜ Lastekaitse Liidul on õigus vajaduspõhiselt õppekorralduse aluste sisu muuta ja täiendada.

1.1 MTÜ Lastekaitse Liit lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2 MTÜ Lastekaitse Liit korraldab täiskasvanute täienduskoolitusi üle Eesti.

1.3 MTÜ Lastekaitse Liit avaldab teated täienduskoolitustest ja nendega seonduvad muudatused oma veebilehel.

2.1 Koolitused toimuvad aastaringselt koolituskalendri alusel ja/või kliendivajaduse põhjal.

2.2 Koolituskalender on leitav veebilehel.

2.3 Koolituste maht ja pikkus on erinevad sõltuvalt õppekavast.

2.4 Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minuti.

3.1 Õppetöö toimub õpiväljundipõhiste õppekavade alusel.

3.2 Täeinduskoolituste õppekavad on avalikustatud MTÜ Lastekaitse Liidu veebilehel. Lisaks on õppekava “Kiusamisest vabaks!” avalikustatud ka Lastekaitse Liidu programmi “Kiusamisest vabaks!” veebilehel.

3.3 Koolitused on korraldatud koolituste läbiviimiseks sobivates ruumides üle Eesti. Need vastavad tervisekaitse nõuetele ja on varustatud kõigi õppetööks vajalike seadmete, vahendite ja materjalidega. Veebipõhised koolitused toimuvadpeamiselt Zoomi keskkonnas.

3.4 Koolitajate nimed, kvalifikatsioon, haridus ja töökogemus täiskasvanute koolitamise valdkonnas on avalikustatud vastavates õppekavades ja/või  koolituse kirjeldustes MTÜ Lastekaitse Liidu veebilehel. Koolitajad vastavad kvalifikatsiooni ja töökogemuse nõutele.

3.5 Vähemalt üks nädal enne koolituse algust saavad osalejad e-kirja kaudu täpse ülevaate õppetöö korralduse kohta, sealhulgas ajakava või päevaplaani, koolituse asukoha, teabe parkimisvõimalustest ning vajadusel lingi koolitusmaterjalidega tutvumiseks. Veebipõhise koolituse korral saadetakse osalejatele link vastavale veebikeskkonnale.

3.6 Õppetöö toimub kontaktõppe (sh veebipõhise) ja iseseisva töö vormides ning hõlmab suures mahus praktilisi õppemeetodeid ja tegevusi, mis soodustavad täiskasvanuõppele sobivate teadmiste ja oskuste omandamist. Iseseisev töö, kui see osalejal tuleb esitada, on kohustuslik ja toetab õpiväljundite saavutamist.

3.7 Vastavalt täiskasvanute koolitamise nõuetele tagatakse kontaktõppes kohapeal koolituse käigus kohvi- ja lõunapausid. Veebipõhise koolituse ajal on ette nähtud aeg kohvi- ja lõunapausideks ning õppijad hoolitsevad toidu eest iseseisvalt.

3.8 Õppijate teadmiste ja oskuste hindamine toimub õpiväljundipõhiselt vastavalt õppekavas sätestatud korrale lõpetamise tingimuste kohta.

3.9 Kui koolitusrühm ei täitu, võib koolituse korraldaja ürituse kas edasi lükata või jätta selle toimumata. Kui õppetäitumist ei õnnestu saavutada ka pärast edasilükkamist rohkem kui 6 kuu jooksul, võib koolituse ära jätta. Koolituse edasilükkamisest või mittetoimumisest teavitatakse osalejaid telefoni või e-posti teel vähemalt kolm tööpäeva enne koolituse algust.

4.1 Registreerimine koolitusele toimub:

– kas MTÜ Lastekaitse Liidu veebilehel www.lastekaitseliit.ee/et/
programmi “Kiusamisest vabaks!” koolitustele registreerutakse www.kiusamisestvabaks.ee,

– või e-posti teel aadressil liit@lastekaitseliit.ee; programmi “Kiusamisest vabaks!” koolitustele registreerutakse kiusamisestvabaks@lastekaitseliit.ee

Veebilehel registreerudes täidetakse lingil olev ankeet. Soovi korral on võimalik koolituse kohta täiendavat informatsiooni saada e-posti teel.

4.2 Koolituse lõpliku registreerumiseks tuleb edastada vähemalt järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontakttelefoni number, e-posti aadress, koolituse nimetus ja toimumisaeg. Tasulise koolituse korral tuleb lisada ka arve maksja andmed ja kontaktisiku nimi. Osalenu isikukood vajalik peale koolituse toimumist väljastatava dokumendi (tunnistuse ja/või tõendi) koostamiseks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse alusel (https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011) ja neid ei avaldata kolmandatele osapooltele.

4.3 Peale registreerumist saadetakse osalejale kinnituskiri tema e-posti aadressile.

4.4 Ennast registreerinud ja koolitusele tulnud osaleja loetakse vastuvõetud õppijaks.

4.5 Vastuvõetud õppija peab enne koolituse algust või selle esimesel päeval tutvuma antud õppekorralduse ja koolituse õppekavaga ning täitma esitatud reegleid ja nõudeid koolituse käigus.

5.1 Koolitusel osalemist kinnitab õppija oma ees- ja perekonnanime kõrval allkirjaga registreerimislehel.

5.2 Koolitusel tuleb osaleda vähemalt 80% ulatuses, kui õppekavas ei ole sätestatud teisiti.

5.3 Koolitusel osaleja peab teavitama õppele mitteilmumisest või osalemisest loobumisest e-posti teel esimesel võimalusel.

5.4 Koolitusele registreerunu arvatakse välja järgmistel põhjustel:

– koolitusele põhjusteta ja/või etteteavitamiseta mitteilmumine (tasutud arvet koolitusele mitteilmumise korral ei tagastata);

– osaleja poolt teavituse esitamine osalemisest loobumise kohta;

– koolitusel osalejale esitatud arve mittetasumine.

5.5 Kui osalejale väljastatakse lõppdokument, mis tõendab koolituse läbimist, loetakse osaleja koolituse lõpetanuks.

6.1 Täienduskoolituse läbimisel väljastatakse igale õppijale tunnistus või tõend lõppdokumendina, mis on määratletud koolituse õppekavas.
Tunnistus kinnitab, et koolitusel osaleja on saavutanud õppeväljundid ja -eesmärgi ning läbinud õppekava täies mahus.
Tõend kinnitab osalemist koolitusel vastavas mahus.

6.2 Tunnistus väljastatakse järgnevate tingimuste täitmisel:

– koolitus on läbitud täies mahus;

– kõik õppeväljundid on saavutatud, st koolitusel osaleja on saanud koolitaja poolt õppetulemuste kohta positiivse hinnangu.

6.3 Tõend väljestatakse, kui:

– koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutamist,

– õppija ei saavutanud õpiväljundeid,

– koolitus ei ole läbitud täies mahus.

6.4 Tunnistused ja tõendid väljastatakse õppijale elektrooniliselt (digi-tunnistus, digi-tõend).

6.5 Tunnistused ja tõendid vormistatakse eesti keeles.

7.1 Kõigil täienduskoolitusel osalejatelt palutakse kirjalikku tagasisidet (paberkandjal või elektrooniliselt).

7.2 Tagasiside kogumine tagab koolituse kvaliteedi ja osalejate ootuste, vajaduste ning rahulolu jälgimise.

7.3 Tagasiside võib olla aluseks muudatuste tegemiseks õppekavas ja koolituste korralduses.

8.1 Tasulisel koolitusel osalemise eest tasutakse arve alusel, mis saadetakse e-posti teel pärast registreerumist.

8.2 Arve tuleb tasuda arvel märgitud kuupäevaks (maksetähtajaks) enne koolituse algust. Erandjuhul võib pikema koolituse puhul tasuda kokkuleppel osade kaupa. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ning viimane enne koolituse lõppkuupäeva. Vastasel juhul MTÜ Lastekaitse Liit lõputunnistust ei väljasta.

8.3 Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata saadetud meeldetuletustest on MTÜ Lastekaitse Liidul õigus tasumata arve edastada inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks või esitada kaebus kohtule.

8.4 Tasulisel koolitusel osalemisest loobumisel vähemalt viis tööpäeva enne koolituse toimumist tagastatakse osavõtutasu100% ulatuses. Kui loobutakse osalemisest neli kuni kaks tööpäeva enne koolituse toimumist, tagastatakse tasutud summa 75% ulatuses. Kui loobutakse osalemisest üks tööpäev enne koolituse algust või hiljem, kuulub arve tasumisele. Kui isik loobub mõjuval põhjusel (osaleja või tema alla 14-aastase lapse haigestumine, hädaolukord, erakorraline tööhõivatus jms), pakutakse temale võimalust liituda mõne järgmise õpperühmaga.

8.5 Kui tasuline koolitus jääb ära õppekorraldajast tulenevatel põhjustel, tagastatakse koolitustasu 100% ulatuses.

8.6 Õppetasu hõlmab koolitamist, õppematerjale, dokumenti täiendusõppe eduka läbimise kohta (tunnistus, tõend) ning ettenähtud kohvi- ja lõunapause.

8.7 Õppemaksu vabastamise otsustab MTÜ Lastakitse Liidu juhataja põhjendatud kirjaliku avalduse alusel.

9.1 Käesoleva eeskirjaga reguleerimata küsimustes ning erandjuhtude kohta sõlmitakse õppija ja MTÜ Lastekaitse Liidu vahel eraldi kokkulepped.

9.2 Õppekorralduse tingimuste lahutamatuks osaks on Andmekaitsetingimused (LISA)