Kool

7. oktoober 2015

Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on igaühel õigus haridusele. Vastavalt Eesti Vabariigi haridusseadusele ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele on põhikoolis õppimine kooliealistele lastele kohutuslik.

Koolikohustuslikud on kõik lapsed, kes jooksva aasta 1.oktoobriks saavad 7-aastaseks. Õpilane on koolikohutuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Koolikohustuslikud on ka keha-, kõne-, meele- ja vaimupuudega ning eriabi või kasvatuse eritingimusi vajavad lapsed.

Koolikohustust võib täita ka kodus õppides.

Põhihariduse omandamine loob eeldused ja annab õiguse jätkata õpinguid keskhariduse ja kutsehariduse omandamiseks.