PÕHI- JA JÄTKUKOOLITUSE ÕPPEKAVA

20. juuni 2024

Õppekava nimetus: Programmi “Kiusamisest vabaks!” põhi- ja jätkukoolitus haridusasutuste spetsialistidele.

Sihtgupp. Programmi “Kiusamisest vabaks!” põhi- ja jätkukoolitus (kogumahuga 18 akadeemilist tundi) on suunatud neile koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides töötavatele haridusspetsialistidele, kes soovivad oma asutuses, grupis või klassis seda programmi rakendada. Õpet võib alustada erinevas koosseisus: üks või mitu spetsialisti, meeskond või kogu asutuse personal.

Koolituse eesmärk on suureneda haridusspetsialistide teadlikkust kiusamise ennetamise tähtsusest ja põhiprintsiipidest ning kujundada teadmisi ja oskusi, mis aitavad ennetada õppe- ja kasvatustöös lastevahelist kiusamist.

Õpiväljundid. Kasutades programmi “Kiusamisest vabaks!” juhendeid ning metoodilisi materjale ja vahendeid, oskab koolituse läbinu:

  • eristada kiusamist konfliktist ja nimetada kiusamise tunnuseid, liike ja rolle;
  • õpetada lapsi valima käitumismudeleid kiusamise olukorras;
  • tegutseda isikliku eeskujuna ning programmiväärtuste kandjana vastavalt autoriteetse kasvatusstiili ja emotsioonide juhtimise põhimõtetele;
  • kavandada kiusamist ennetava käitumiskultuuri, ühtekuuluvustunde ja koosolemisrõõmu kujundamist;
  • kujundada lastel sotsiaal-emotsionaalseid oskusi ja programmiväärtusi läbi programmi mängude ja tegevuste;
  • kaasata lapsevanemaid kiusamise ennetustöösse.

(täieliku õpiväljundite loeteluga saab tutvuda siin)

Koolitusvorm. Koolitus on kaheosaline: ühepäevane põhikoolitus ja samuti ühepäevane jätkukoolitus. Kõik põhikoolitused toimuvad kontaktõppena kas haridusasutuses või koolituste läbiviimiseks sobivates ruumides üle Eesti. Jätkukoolitused toimuvad veebikoolitusena Zoomi keskkonnas.
Koolitus hõlmab ohtralt praktilist tegevust nii koolituse käigus kui ka iseseisva tööna lastega toimuva tegevuse põhjal. Põhikoolituse jooksul omandatakse programmi kasutamiseks vajalikke teadmisi ning oskusi. Jätkukoolitusel jagavad osalejad programmi rakendamise praktilisi kogemusi, mis on saadud oma töökohtadel, ning demonstreerivad vajalike teadmiste ja oskuste omandatust.

Lõppdokument. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui ta osales koolitusel täies mahus ning jagas oma kogemust programmi “Kiusamisest vabaks!” kasutamisest selle materjalide ja tegevuste põhjal.
Õppekavaga “Programmi “Kiusamisest vabaks!” põhi- ja jätkukoolitus haridusasutuste spetsialistidele” saab tutvuda siin.