Lastekaitse Liit alustab omavalitsusi toetavate võrgustikukoolitustega „Koostöös lapse heaks“

24. aprill 2018

Koolitused „Koostöös lapse heaks“ on suunatud kohaliku tasandi lapse heaolu toetavale multidistsiplinaarsele koostöövõrgustikule. Ühised arusaamad lapse õigustest, heaolu hindamisest, analüüsimisest ja multidistsiplinaarsest koostööst on abivajava lapse juhtumi lahendamisel vajalikud eelkõige selleks, et lapse aitamine oleks efektiivne ja tulemuslik. Esimene koolitus toimub 25. aprill – 26. aprill 2018 Viimsis.

MIKS TEEME? Laste ja perede probleemid on ühiskonnas muutuvad ja lastekaitsetöö nõuab erinevates valdkondades lastega töötavatelt spetsialistidelt laialdasi oskusi ja teadmisi ning pidevat enesetäiendamist ja õppimist. Kõige enam mõjutab lapsi nende isikute suhtumine, kes lastega tööalaselt tegelevad ja kokku puutuvad. Lapse abivajaduse ja heaolu hindamisel on sageli vaja koguda informatsiooni erinevatelt asutustelt ja spetsialistidelt, kes lapse ja perega on kokku puutunud. Oluline on omavaheline informatsiooni vahetamine ja koostöö. Enamus spetsialiste on küll teadlikud, et tuleb koostööd teha, aga kellega, millal, kuidas, milline on oluline informatsioon ja millised on teiste erialade kohustused ja piirangud – mida rohkem on ühe lapse ja pere ümber spetsialiste, seda rohkem need küsimused tekivad. Kui erinevate erialade abistajaid on palju ja/või nad omavahel koostööd ei tee, võib abivajaja jääda ilma õigeaegsest, asjakohasest ja tõhusast abist.  Toimiv võrgustikukoostöö on oluline ennetustööks, aidates lastekaitsetöötajatel kiiremini probleemsetele juhtumitele reageerida. Koostöö ja valdkondade ülesed arendused aitavad toetussüsteemi abivajajale lähemale tuua ja olemasolevaid ressursse otstarbekamalt kasutada.

MILLELE TUGINEME? MTÜ Lastekaitse Liit viis aastatel 2016 ja 2017 Euroopa Komisjoni toel koostöös 7 riigiga (Saksamaa, Ungari, Holland, Suurbritannia, Portugal, Soome, Rumeenia) ellu projekti MAPChiPP (Multi-diciplinary Assessment and Participation of Children in Child Protection Proceedings: training program with modules and tool box, international network), mille eesmärk oli tõsta lapsega töötavate spetsialistide teadmisi ja oskusi lapse õiguste aspektidest multidistsiplinaarse õppe kaudu. Projekti raames töötati välja 12 koolitusmoodulit ning täiendav interaktiivne materjal. Koolitusmoodulid põhinevad Suurbritannias 90ndatel välja töötatud lapse heaolu hindamise raamistikul (millele tugineb ka Eestis kasutusel olev Sotsiaalkindlustusameti (SKA) poolt kohandatud lapse heaolu hindamise raamistik). Aastal 2017 läbiviidud praktikute ja koolitajate koolitused said osalejatelt väga positiivse tagasiside, ning andsid kinnituse, et antud koolitus on sobilik kohaliku tasandi multidistsiplinaarse koostöövõrgustiku toetamiseks.

MIDA TEEME? Lastekaitse Liit viib käesoleval aastal erinevates kohalikes omavalitsuses läbi multidistsiplinaarsed koolitused „Koostöös lapse heaks“ toetamaks kohalikul tasandil lastega töötavate spetsialistide koostöövõrgustikku. Koolituste eesmärk on infovahetuse  parendamine ja üksteise mõistmise suurendamine erinevate erialaspetsialistide vahel. Koolitusele eelneb konkreetse omavalitsuse vajadusi ja võrgustiku toimimise efektiivsust kaardistav küsitlus. Seejärel toimub koolituse kohandamine konkreetse omavalituse multidistsiplinaarse võrgustiku toetamiseks. Omavalitsustes läbiviidavatesse koolitustesse kaasatakse omavalitsustes lastega tegelevad erinevate valdkondade spetsialistid sh ka tervisehoiutöötjad ja terviseedenduse spetsialistid. Koolituse järgselt toimub 2 küsitlust (tagasiside kohe pärast koolituse läbimist ja tagasiside 2-3 kuud hiljem), hindamaks koolituse mõju ja saamaks sisendit koolitusprogrammi edasiseks arenduseks. Koolituse käigus saadud sisendi ja analüüsist ilmnenud info põhjal formuleeritakse soovitused projektis  osalenud omavalitsusele. Koolitajateks on Tallinna Nõmme linnosa lastekaitse peaspetsialist Kati Valma ja kooliõde Inga Raudsepp. Projekti raames toimub aktiivne koostöö Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonnaga. Projekti läbiviimist toetab Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu.

Täiendav info: Helika Saar

helika.saar@lastekaitseliit.ee