Arvamus koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse 231 SE eelnõule

6. oktoober 2023

Lastekaitse Liit esitas 5.10.2023  Riigikogu kultuurikomisjonile arvamuse koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse 231 SE eelnõule.

Lastekaitse Liit leiab, et eelnõus toodud muudatused on põhjendatud, rõhutades jätkuvalt, et seaduse jõustumisel on vaja muudatust rakendada võimalikult kiiresti, järgides samal ajal lapse õigusi.

Seletuskirjas on rõhutatud, et riik peab looma probleemi lahendamiseks sobiva õigusliku lahenduse võimalikult kiiresti, kuna regulatsiooni viibimine toob kaasa selle, et paljudes koolides ei ole enam võimalik õppima võtta uusi õpilasi, kes selles koolis õppida soovivad, sest koha on hõivanud õpilased, kes tegelikkuses õppe- ja kasvatustööst osa ei võta.

Liit rõhutab oma arvamuses, et kuigi eelnõude koostamine ilma VTK-d koostamata ei ole hea praktika, jääb Lastekaitse Liit lootma, et kiireloomulisena leiavad lahenduse ka paljud teised probleemid, millele on erinevad osapooled tähelepanu juhtinud.

Liit juhib oma arvamuses tähelepanu asjaolule, et käesoleva eelnõuga kavandatavate muudatuste edukuse võti on mitmekülgses ja järjepidevas teavituses. Vajalik on sihtgrupi poolt eelistatud kommunikatsioonikanalite ja –viiside kasutamine.

Paraku ilmnevad eelnõus taa kitsaskohtadena andmete ja alusuuringute puudumine, st jätkuvalt on riigil vaja pöörata suuremat tähelepanu andmete süsteemsele kogumisele Samuti tuleb tõdeda, et taas ei ole järgitud kaasamise hea tava, st eelnõu sihtgruppi puudutavate otsuste kujundamisesse ei ole kaasatud sihtgrupi (põgenike) esindajaid ega sihtgrupi huvide eest seisvaid organisatsioone. Liit juhib oma arvamuses tähelepanu ka NEET noorte ja alaealiste õigusrikkujate mitmekülgsele toetamisele, kutseõppest väljalangemise vähendamise vajadusele, ning palub täiendada eelnõu sihtgrupi spetsiifikast (eestkoste seadmiste kõrge arv) lähtuvalt ka terminiga seaduslikud esindajad.

https://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2023/10/1-8-2-23-54-Arvamus-koolieelse-lasteasutuse-seaduse-kutseoppeasutuse-seaduse-ning-pohikooli-ja-gumnaasiumiseaduse-muutmise-seaduse-231-SE-eelnoule.pdf