Arvamused

Arvamus koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse 231 SE eelnõule

6. oktoober 2023

Lastekaitse Liit esitas 5.10.2023  Riigikogu kultuurikomisjonile arvamuse koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse 231 SE eelnõule. Lastekaitse Liit leiab, et eelnõus toodud muudatused on põhjendatud, rõhutades jätkuvalt, et seaduse jõustumisel on vaja muudatust rakendada võimalikult kiiresti, järgides samal ajal lapse õigusi. Seletuskirjas on rõhutatud, et riik peab looma probleemi lahendamiseks sobiva […]

Arvamus kuriteoohvrite direktiivi eelnõule

6. oktoober 2023

Justiitsministeeriumile Lastekaitse Liit esitas 05.10.2023 Justiitsministeeriumile arvamuse kuriteoohvrite direktiivi eelnõule, millega muudetakse direktiivi 2012/29/EL, kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK. Lastekaitse Liit toetab eelnõu, esitades arvamuse lapse õiguste perspektiivist lähtuvalt. Liit rõhutas oma arvamuses, et iga inimene peab tajuma, et igasugune vägivald ei ole ühiskonnas aktsepteeritav. On oluline, et oma töös […]

Arvamus ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõule

10. august 2023 09.08.2023 Sotsiaalministeeriumile Lastekaitse Liit esitas 09.08.2023 Sotsiaalministeeriumile arvamuse ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõule. Lastekaitse Liit toetab eelnõu ja avaldab hea meelt, et eelnõu pakub pikalt oodatud lahenduse kitsaskohale seoses vajadusega muuta vanemahüvitise järgne haigus-ja hooldushüvitise arvestamise regulatsioon õiglasemaks. Lastekaitse Liit on antud teemale korduvalt osundanud, muu hulgas esitades Sotsiaalkaitse-ministrile ja Riigikogu sotsiaalkomisjonile septembris 2022 pöördumise „Tagada väikelaste [...]

Arvamus perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsusele

7. august 2023 Arvamus perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsusele 18.07.2023 Sotsiaalministeeriumile Lastekaitse Liit esitas 18.07.2023 Sotsiaalministeeriumile arvamuse perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsusele. Lastekaitse Liit toetab riigi taotlust keskenduda toitjakaotuspensioni maksmisel rohkem lastele, kuid peab vajalikuks ka teiste haavatavate gruppide (vanemaealised, üksi last kasvatavad vanemad ning töövõimetud isikud) jätkuvat toetamist. Liit esitab arvamuses küsimuse [...]

Arvamus kollektiivsele pöördumisele “Alandada süüvõime alampiiri alates 12 aastastest, et ei korduks Pärnumaa peksujuhtumid”

13. juuni 2023 Lastekaitse Liit esitas 03.06.2023 Riigikogu õiguskomisjonile arvamuse kollektiivsele pöördumisele “Alandada süüvõime alampiiri alates 12 aastastest, et ei korduks Pärnumaa peksujuhtumid”. Lastekaitse Liit kollektiivses pöördumises tehtud ettepanekuid ei toeta, ning ühtlasi avaldab nördimust, et laste karistamist toetavas pöördumises tehakse muu hulgas ettepanek karistamise, sh füüsilise karistamise keelu kaotamiseks. Liit rõhutab oma arvamuses, et on alates taasloomisest 1988. [...]

Arvamus sotsiaalkaitseministri määruse „Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamine“ eelnõule

8. juuni 2023 Lastekaitse Liit esitas Sotsiaalministeeriumile 03.06.2023 arvamuse sotsiaalkaitseministri määruse „Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamine“ eelnõule. Määruses on toodud valdkondlikud programmid (hasartmängu- ja digisõltuvus, vaimse tervise huvikaitse, psüühikahäireid kogenud inimeste võimestamine, elanikkonna esmaabioskuste edendamine, tervislik toitumine ja liikumine, toiduabi), mille osas loodetakse avada sügisel taotlusvoorud.  Lastekaitse Liit on Sotsiaalministeeriumi strateegiline partner alates 2020 (perioodil 2020-2022 ja 2023-2024), [...]

Arvamus perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 207 SE

5. juuni 2023 Lastekaitse Liit esitas 02.06.2023 Riigikogu õiguskomisjonile arvamuse perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 207 SE. Olles esitanud Justiitsministeeriumile  mais 2023 omapoolsed tähelepanekud eelnõu osas (kiri nr 1-8/2/23/15), jääb Lastekaitse Liit viidatud arvamuses väljendatud seisukohtade juurde, paludes käsitleda arvamusi seotud dokumendina. Lastekaitse Liit lähtub oma arvamustes lapse õiguste perspektiivist. Lastekaitse Liit toetab [...]

Lastekaitse Liidu üldkogu pöördumine: Võta lapse jaoks aega

31. mai 2023 Lastekaitse Liidu üldkogu, 26.05.2023 Täna elavad lapsed väga erinäolistes peredes ning töö ja pereelu ühildamine, ühiskonda tabanud kriisid ja vaimse tervise probleemide kasv tekitavad nii perekonnaliikmetele kui ka ühiskonnale tervikuna üha uusi väljakutseid. Lapsesõbralik Eesti on iga lapse õigus ja meie kõigi kohustus. 1. juunil, lastepäeval, mõelgem koos, millise maailma - lastele ja lastega koos [...]

Lastekaitse Liit andis arvamuse perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

17. mai 2023 MTÜ Lastekaitse Liit esitas 12. mail 2023 Justiitsministeeriumile arvamuse perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. MTÜ Lastekaitse Liit juhtis arvamuses oma tähelepanu vähikäiku tegevale kaasamiskultuurile. Liit leidis, et kaasamiskultuuri halvaks näiteks on kõnealune eelnõu või nn perehüvitiste eelnõu, kus tähtajad arvamuse avaldamiseks on 3-4 päeva. Vastavalt kaasamise heale tavale on konsultatsiooni kestus [...]

Lastekaitse Liit osales Riigikogu sotsiaalkomisjoni avalikul istungil

9. mai 2023

Lastekaitse Liidu arvamus perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõule (04.2023) Lastekaitse Liidu ettepanekud koalitsioonilepingusse. (03.2023) Lastekaitse Liidu pöördumine seoses perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seadusega 703SE (9.12.2022) Arvamus perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõule 703SE (3.11.2022) Kõne Riigikogu sotsiaalkomisjonis seoses perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse […]