Arvamus ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõule

10. august 2023

09.08.2023

Sotsiaalministeeriumile

Lastekaitse Liit esitas 09.08.2023 Sotsiaalministeeriumile arvamuse ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõule. Lastekaitse Liit toetab eelnõu ja avaldab hea meelt, et eelnõu pakub pikalt oodatud lahenduse kitsaskohale seoses vajadusega muuta vanemahüvitise järgne haigus-ja hooldushüvitise arvestamise regulatsioon õiglasemaks.

Lastekaitse Liit on antud teemale korduvalt osundanud, muu hulgas esitades Sotsiaalkaitse-ministrile ja Riigikogu sotsiaalkomisjonile septembris 2022 pöördumise „Tagada väikelaste vanemate õiglasem kohtlemine – ettepanek ravikindlustuse seaduse muutmise algatamiseks“, osaledes 25.10.2022 kõnega Riigikogu sotsiaalkomisjoni korraldatud arutelul seoses kollektiivse pöördumisega „Haigekassa hüvitised peale vanemahüvitist korda!“, ning ka meedias antud teemal sõna võttes. Samuti tegi Lastekaitse Liit detsembris 2022 ettepaneku erakondadele lisada valimisporgrammidesse lubadus: Tagada väikelaste vanemate õiglasem kohtlemine – muuta ravikindlustuse seadust osas, mis puudutab vanemahüvitise järgselt haigus-ja hooldushüvitiste regulatsiooni.  

Lastekaitse Liit on oma senistes temaatilistes arvamustes sedastanud, ning kinnitades sama ka käesolevas arvamuses, et kehtiv hooldushüvitise maksmise kord on väikelastega perede suhtes ebaõiglane. Liit rõhutab oma arvamuses, et lapsevanem peab kandma enda ja oma lapse tervise eest hoolt, seega ükski vanem ei tohiks olla kunagi mõjutatud rahalistest valikutest, st kas jääda või mitte jääda haigus- või hoolduslehele. Lapse õiguste vaatest ei ole eelviidatud põhjustel mitte kojujäämise otsus lapse parimates huvides. Ei lapse enda kui ka lastekollektiivi vaatest, kuhu laps haigena viiakse. Parima huvi kontseptsioon, millest alates 1991 kui Eestis hakkas kehtima ÜRO Lapse õiguste konventsioon, peame alati ja igas lapsi puudutavas otsuses lähtuma.

Lastekaitse Liit rõhutab taaskord, et peab vajalikuks parandada haigus- ja hooldushüvitise maksmise tingimusi vanemapuhkuselt tööle naasmise järgsel aastal. Lapsevanemate haigus- ja hooldushüvitiste arvestamise regulatsiooni muutmine viisil, mis võimaldaks lähtuda vanemapuhkuse järgselt tööle naasvatelele lapsevanematele haigus- ja hooldushüvitiste maksmisel eelnõus toodud lahendusest:

  1. puudutaks kõiki lapsevanemaid, kes naasevad peale vanemapuhkust (endine lapsehoolduspuhkus) tööle, aasta jooksul hinnanguliselt 11 000 lapsevanemat, neist valdav enamik (89%) laste emad;
  2. aitaks kaasa töö-ja pereelu ühitamisele;
  3. parandaks väikelastega perede majanduslikku toimetulekut, mis omakorda toetaks laste heaolu nendes peredes;
  4. tagaks väikelaste vanemate õiglasema kohtlemine.
  5. oleks positiivseks mõjuriks pereplaneerimise otsuse tegemisel, st sel juhul omaks mõju ka sündide kasvule tervikuna.

Samas toonitab liit oma arvamuses, et vaja on tagada, et igal lapsel oleksid ka piisavad võimalused kasvada toimetulevaks täiskasvanuks. Sealjuures on riigil vaja pöörata suuremat tähelepanu erivajadustega lastega perekondade mitmekülgsele toetamisele. Vaja on pöörata suurt tähelepanu ka planeeritavate muudatuste mitmekülgsele ja sihitatud kommunikeerimisele.