Arvamus perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsusele

7. august 2023

Arvamus perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsusele

18.07.2023

Sotsiaalministeeriumile

Lastekaitse Liit esitas 18.07.2023 Sotsiaalministeeriumile arvamuse perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsusele. Lastekaitse Liit toetab riigi taotlust keskenduda toitjakaotuspensioni maksmisel rohkem lastele, kuid peab vajalikuks ka teiste haavatavate gruppide (vanemaealised, üksi last kasvatavad vanemad ning töövõimetud isikud) jätkuvat toetamist. Liit esitab arvamuses küsimuse – Millise signaali tahab riik saata eelnimetatud haavatavatele gruppidele, kui teeb ostujõu vähenemise ja vaesusnäitajate tõusu olukorras ettepaneku mitte tagada edaspidi haavatavatele gruppidele senini kehtinud sotsiaalseid garantiisid?

Statistikaameti andmetele viidates rõhutab liit oma arvamuest, et viimaste aastate kriisid on kaasa toonud üha kasvava ebavõrdsuse ühiskonnas. Suhtelise vaesuse määr oli aastal 2021 läbi aastate kõrgeim ja kasvas eelkõige vanemaealiste arvelt  Mõjuriks on suuresti keskmine vanaduspensioni suurus, mis jääb alla suhtelise vaesuse piiri. Ka vanema puue või terviseprobleem võib olla vaesusesse langemise põhjuseks, samuti vajadus hoolitseda oma puudega lapse või mõne teise pereliikme eest.

Lastekaitse Liit tunnustab oma arvamuses Sotsiaalministeeriumi, et eelnõule on koostatud väljatöötamise kavatsus. Hoolimata Hea õigusloome ja normitehnika eeskirjas sätestatud kohustusele on viimase aja praktikas väljatöötamise kavatsuse koostamine pigem hea praktika näide, kuigi peaks olema normaalsus. Positiivseks saab pidada rahvusvahelise praktika esitamist, ning statistikale ja uuringutele viitamist. Samas juhib liit muu hulgas tähelepanu vajadusele pöörata tähelepanu korrektsele viitamisele, EL lastegarantiist lähtumisele, soolisele võrdõiguslikkusele, Eesti Puuetega Inimeste Koja kaasamisele, mõjuhinnangute tegemisele  sh lapse õigusi puudutavate kärpemeetmete tõttu, aga ka jätkusuutlikkuse tagamisele ning edaspidi ka UA sõjapõgenikest lastele vastavate sotsiaalsete garantiide laiendamisele.