Arvamus kuriteoohvrite direktiivi eelnõule

6. oktoober 2023

Justiitsministeeriumile

Lastekaitse Liit esitas 05.10.2023 Justiitsministeeriumile arvamuse kuriteoohvrite direktiivi eelnõule, millega muudetakse direktiivi 2012/29/EL, kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK. Lastekaitse Liit toetab eelnõu, esitades arvamuse lapse õiguste perspektiivist lähtuvalt.

Liit rõhutas oma arvamuses, et iga inimene peab tajuma, et igasugune vägivald ei ole ühiskonnas aktsepteeritav. On oluline, et oma töös lastega kokkupuutuvad spetsialistid mõistaksid lapse arengut ja vajadusi tegutsemaks lapse parimates huvides. Selleks et erialaspetsialistid oskaksid vägivalla märke ära tunda ja ohvreid adekvaatselt abistada, tuleb tegelda spetsialistide valdkondadeülese teavitamise ja koolitamisega. Tee abini peab olema lihtne ja ligipääsetav (sh lapsesõbralikud ja lihtsustatud vormis võimalused, kanalid), et oleks garanteeritud iga abivajaja õigus abile. Samuti rõhutas liit, et käesoleva eelnõuga kavandatavate muudatuste edukuse võti on mitmekülgses ja järjepidevas teavituses.

Liit toonitab ka, et on vaja kehtestada ohvriabi osutamise põhimõtted, mis aitaks tagada kõigile ohvritele võrdse kohtlemise ja nende õiguste kaitse. Oluline on võrdne ja eelarvamustevaba kohtlemine. Nende põhimõtete järgimine ohvriga töötavate spetsialistide töös aitab vältida ohvrite taasohvristamist ja tagada igale kannatanule tema individuaalsest abivajadusest lähtuv abi võimalikult kättesaadaval moel.

Positiivne on, et kuriteoohvrite õiguste direktiivi läbivaatamise tulemusena toetatakse ohvrite õigusi käsitlevate tõhustatud nõuetega kõiki ohvreid, sealhulgas valdkondlike õigusaktidega hõlmatud ohvreid. Lastekaitse Liit avaldab hea meelt, et muudatustega antakse kõigile kuriteoohvritele kogu kriminaalmenetluse vältel rohkem õigusi olenemata nende ametlikust staatusest menetluse osalisena. Liit toob arvamuses välja positiivseid aspekte ja teeb tähelepanekuid ja ettepanekuid eelnõu täiendamiseks.

Liit avaldab heameelt, et kavandatud meetmed toovad selgust kõige haavatavamate kuriteoohvrite, sealhulgas laste toetamise ulatuse suhtes. Samas peab eelnõus püstitatud eesmärkide täitmiseks tagama rahastuse, sealhulgas riiklike pikemate plaanide (ääremaade toetamine, haldussuutlikkuse tasandamine, tugispetsialistide juurdekasvu tagamine, lastekaitsetöötajate motiveerimine jne) elluviimiseks.

Arvamus kuriteoohvrite direktiivi eelnõule