Arvamus ligipääsetavuse seaduse eelnõu projektile

7. aprill 2021

Sotsiaalministeeriumile

7. aprillil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile omapoolse arvamuse ligpääsetavuse seaduse eelnõu projektile.

Kokkuvõte arvamusest

Lastekaitse Liit tunnustab riigi viimase kahe aasta samme ligipääsetavuse teemaga tegelemisel, kuid nendib, et Eestil on käia veel väga pikk tee saavutamaks eesmärk parandada elukeskkonna ligipääsetavust, et tagada sel viisil võrdsed (pigem küll võrdsemad) võimalused ning parandada ühiskonnaliikmete elukvaliteeti ja toimetulekuvõimet.

Liit on seisukohal, et rääkimaks aastal 2035 ligipääsetavast Eestist tuleb sellele läheneda terviklikult. Eelnõu puhul ei saa rääkida terviklikust lähenemisest ligipääsetavusele, mistõttu võib pealkiri olla eksitav. Eelnõu loetleb tooted ja teenused, mille ligipääsetavust tulevikus suurendatakse. Samas jääb üles küsimus, kuidas tagatakse inimeste juurdepääs sellele kõigele hajaasustuspiirkondades? Kui inimesed, sh lapsed ei pääse transpordi puudumise või väga halva teedetaristu tõttu teenusele, pole jätkuvalt tagatud võrdne ligipääsetavus.

Liit rõhutab, et on vaja pöörata tähelepanu  lapsesõbralikele lahendustele nii teenuste ligipääsetavuseks, info saamiseks ja mõistmiseks kui ka teenuste disainimiseks.  Laste ja noorte puhul on oluline, et kasutustingimused neile suunatud keskkondades oleksid eakohases keeles. Tähelepanu tuleb pöörata puudega laste ligipääsemisele (kasutatatvus) e-keskkondadele. Samuti on Eesti ligipääsetavamaks muutmisel vaja kaasata ka lapsi ja noori endid.

Lastekaitse Liit toetab ligipääsetavuse rakkerühma riikliku korralduse teemagrupi ettepanekut lisada ühiskondliku teadlikkuse tõstmiseks ja väärtushinnangute kujundamiseks riiklikesse õppekavadesse ligipääsetavuse ja kaasava disaini õpe.