Arvamus sotsiaalkaitseministri määruse „Ettevõtja ebaproportsionaalse koormuse hindamise kriteeriumid ja ligipääsetavusnõuete kohaldamata jätmisest teavitamise kord“ eelnõule

11. mai 2022

Sotsiaaliministeeriumile

11. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse sotsiaalkaitseministri määruse „Ettevõtja ebaproportsionaalse koormuse hindamise kriteeriumid ja ligipääsetavusnõuete kohaldamata jätmisest teavitamise kord“ eelnõule.

Kokkuvõte arvamusest

Liit palub käsitleda käesolevat arvamust kooskõlas 11.05.2022 Sotsiaalministeeriumile esitatud arvamusega sotsiaalkaitseministri määruse „Toote ja teenuse funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded ja nõuded nende kohta antavale teabele“ eelnõule ning ei korda eelnimetatud arvamuses sedastatut.

Lastekaitse Liit rõhutab oma arvamuses, et LiPS´i ja seonduvate määruste eelnõudega kavandavate muudatuste edukuse võti on ennekõike mitmekülgne ja sihitatud teavitus. Ligipääsetavuse teemat on vaja käsitleda kompleksselt, st lisaks muudatustele seadusandluses on vaja laiaulatuslikku teavitust, sh sihitatult ettevõtjatele. Oluline on väärtushinnangute muutus ühiskonnas tervikuna, et ligipääsetavuse tagamiseks tehtavaid kulusid nähtaks pigem tulevikku suunatud tuluna. Eriti kui võtame kogumis kõrvale ettevõtjate võimaluse ligipääsetavusenõuete kohaldamata jätmisest ebaproportsionaalse koormuse tõttu.

Sarnaselt LiPS´ile on käesoleva eelnõu puhul sihtrühmaks ainult puuetega inimesed, kuigi seletuskirjas on viidatud ka piiratud funktsionaalse võimekusega inimestele tervikuna. Liit juhib tähelepanu eelnõus esitatud arvutuskäigule, mis seda ei toeta, ning seab pigem ettevõtjad paremasse positsiooni.

Nagu arvamuses sotsiaalkaitseministri määruse „Toote ja teenuse funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded ja nõuded nende kohta antavale teabele“ eelnõule Lastekaitse Liit rõhutas, on käesoleva eelnõuga kavandatud erisuste puhul veelgi olulisem tagada vajaminev rahastus RES2024-2027 raames, sh TTJA oluliselt suureneva järelevalvepädevuse nõuetekohaseks teostamiseks.