Arvamus sotsiaalkaitseministri määruse „Toote ja teenuse funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded ja nõuded nende kohta antavale teabele“ eelnõule

11. mai 2022

Sotsiaaliministeeriumile

11. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse sotsiaalkaitseministri määruse „Toote ja teenuse funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded ja nõuded nende kohta antavale teabele“ eelnõule.

Kokkuvõte arvamusest

Lastekaitse Liit esitas Sotsiaalministeeriumile 07.04.2021 arvamuse seoses ligipääsetavuse seaduse eelnõu projektiga, 27.08.2021 arvamuse toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõule ja 09.03.2022 Riigikogu majanduskomisjonile arvamuse toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõule 511 SE ning jääb eelnimetatud arvamustes esitatud seisukohtade juurde, paludes antud arvamusi käsitleda ühtse dokumendina.

Liit rõhutas oma arvamuses, et tunnustas LiPS eelnõu koostajaid oma 07.04.2021 arvamuses, et erinevalt direktiivist, kus viidatakse küll vanusele, on eelnõus sihtgrupina välja toodud ka lapsed ja noored. Paraku aga LiPS eelnõu astub võrreldes aprillis 2021 esitatud projektiga olulise sammu tagasi, kuna nii eelnõust kui ka seletuskirjast on eemaldatud sihtgrupina piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, ning kitsendades teksti üksnes puuetega inimestele.

Lapsed on üheks sihtgrupiks, kellele ei ole Eesti ühiskonnas alati tagatud ligipääsetavus vajalikele teenustele, mistõttu on äärmiselt oluline pöörata tähelepanu lapse jaoks lapsesõbralikele lahendustele nii teenuste ja nende kohta käiva info kättesaadavuses kui mõistetavuses.

Ka käesoleva eelnõu puhul on sihtrühmaks puuetega inimesed, kuigi seletuskirjas on viidatud ka piiratud funktsionaalse võimekusega inimestele tervikuna. Liit esitab küsimuse, kas seletuskirjas viitamine on ikka piisav, et ka lapsed tunneksid end edaspidi täisväärtuslikena ligipääsetavuse aspektist vaadates? Eriti kui võtame kogumis kõrvale ettevõtjate võimaluse ligipääsetavusenõuete kohaldatama jätmisest ebaproportsionaalse koormuse tõttu.

Eelpool toodud erandiga sihtrühma osas toetab Lastekaitse Liit eelnõud, millega luuakse alus ligipääsetavuse suurendamiseks. Positiivsena saab esile tõsta muudatust, et toode ja teenus ning nende kohta antav teave peab määruse jõustumisel olema tarbijale hoomatav rohkem kui ühe meele kaudu. Samas rõhutab Liit, et ligipääsetavuse suurendamiseks on vajalik mitmekülgne teavitus ja ka rahastus RES 2024-2027 nõuetekohase järelevalve tagamiseks.