Arvamus toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõule

27. august 2021

Sotsiaalministeeriumile

27. augustil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile omapoolse arvamuse toodete ja teenuste ligpääsetavuse seaduse eelnõule.

Kokkuvõte arvamusest

Lastekaitse Liit esitas esmakordselt 07.04.2021 Sotsiaalministeeriumile arvamuse seoses ligipääsetavuse seaduse eelnõu projektiga, ning jääb eelnimetatud arvamuses esitatud seisukohtade juurde, paludes antud arvamusi käsitleda ühtse dokumendina (loe lähemalt SIIT).

Lastekaitse Liit tänab eelnõu koostajaid tagasiside eest 14.06.2021, ning avaldab heameelt, et arvamuses tehtud ettepanekuid on eelnõu seletuskirja tekstis ka arvesse võetud (sh täpsustatud seaduse pealkiri).

Riik on viimase kahe aasta teinud tunnustamist väärivaid samme ligipääsetavuse teemaga tegelemisel. Ka käesolev eelnõu on Eestis ligipääsetavuse tagamisel samm edasi. Siiski, ligipääsetavuse rakkerühma põhikoosseisu liikmena, rõhutab Lastekaitse Liit, et riiklik lähenemine ligipääsetavusele peab olema terviklik. Selleks, et iga inimene tunneks end ühiskonnas tegusa, väärika ja teretulnuna, ei piisa, et üksik teenus või ehitis vastaks kaasava disaini põhimõtetele – oluline on kasutaja teekonna tervikvaade alates koduuksest kuni teenuse või kaubani soovitud asukohas.

Liit avaldab arvamuses nördimust, et käesolev eelnõu astub võrreldes aprillis esitatud projektiga olulise sammu tagasi, kuna nii eelnõust kui ka seletuskirjast on eemaldatud sihtgrupina piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, ning kitsendades teksti üksnes puudega inimestele. Samas on eelnõu koostajad seletuskirjas rõhutanud, et riik peab rakendama meetmeid, et saavutada isikute kohtlemisel faktiline võrdsus. Lastekaitse Liit on seisukohal, et antud muudatus sihtgrupi kitsendamise näol ei toeta üldist eesmärki parandada elukeskkonna ligipääsetavust, et tagada sel viisil võrdsed (pigem küll võrdsemad) võimalused ning parandada kõigi ühiskonnaliikmete elukvaliteeti ning toimetulekuvõimet.

Liit rõhutas oma 07.04. arvamuses, et on vaja pöörata tähelepanu  lapsesõbralikele lahendustele nii teenuste ligipääsetavuseks, info saamiseks ja mõistmiseks kui ka teenuste disainimiseks. Laste ja noorte puhul on oluline, et kasutustingimused neile suunatud keskkondades oleksid eakohases keeles. Tähelepanu tuleb pöörata puudega laste ligipääsemisele (kasutatatvus) e-keskkondadele. Samuti on Eesti ligipääsetavamaks muutmisel vaja kaasata ka lapsi ja noori endid. Lastekaitse Liit toetab ligipääsetavuse rakkerühma riikliku korralduse teemagrupi ettepanekut lisada ühiskondliku teadlikkuse tõstmiseks ja väärtushinnangute kujundamiseks riiklikesse õppekavadesse ligipääsetavuse ja kaasava disaini õpe.