Arvamused

Arvamus töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

28. aprill 2021 Riigikogu sotsiaalkomisjonile Vabariigi Valitsus algatas töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 361 SE, mis võeti Riigikogus menetlusse 23.03.2021. Eelnõu ettevalmistamisse kaasati teiste ühenduste seas ka MTÜ Lastekaitse Liit. Riigikogu sotsiaalkomisjon palus liidul esitada omapoolseid ettepanekud, mis jäävad eelnõu reguleerimisalasse hiljemalt 5.05.2021. 28. aprillil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu sotsiaalkomisjonile omapoolsed ettepanekud [...]

Arvamus perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule 300 SE

21. aprill 2021 Riigikogu sotsiaalkomisjonile Vabariigi Valitsus algatas perehüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega muudetakse tähtajaliselt vanemahüvitise suuruse arvestamise aluseid, jättes vanemahüvitise suuruse arvestamise perioodist lisaks töövõimetuslehel oldud ajale välja ka see aeg, kui inimene oli Töötukassas töötuna arvele võetud. 21. aprillil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule [...]

Arvamus lähtealustele „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“

16. aprill 2021 Riigikantseleile Riigikantselei esitas MTÜ Lastekaitse Liidule 7. aprillil arvamuse avaldamiseks „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“.  Kava raames esitatud nn valge raamat, on plaan selle kohta, kuidas võiksime edaspidi ühiskonnana koroonaviiruse kontekstis toimida ja tugevamaks saada, ning ettepanekud, kuidas võiks ohu vähendamiseks käituda riik, inimene ja organisatsioon. 16. aprillil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikantseleile [...]

Arvamus seoses eapiiri aruteluga

15. aprill 2021 Justiitsministeeriumile Justiitsministeerium palus erinevaid organisatsioone kaasa mõtlema ja põhjendatud arvamust avaldama seksuaalse enesemääramise eapiiri muutmise diskussioonis ja otsuse kujundamise protsessis. 15. aprillil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Justiitsministeeriumile omapoolsed arvamus seoses eapiiri aruteluga. Kokkuvõte arvamusest Justiitsministeerium palus erinevaid organisatsioone kaasa mõtlema ja põhjendatud arvamust avaldama seksuaalse enesemääramise eapiiri muutmise diskussioonis ja otsuse kujundamise protsessis. Lastekaitse [...]

Arvamus ligipääsetavuse seaduse eelnõu projektile

7. aprill 2021 Sotsiaalministeeriumile 7. aprillil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile omapoolse arvamuse ligpääsetavuse seaduse eelnõu projektile. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit tunnustab riigi viimase kahe aasta samme ligipääsetavuse teemaga tegelemisel, kuid nendib, et Eestil on käia veel väga pikk tee saavutamaks eesmärk parandada elukeskkonna ligipääsetavust, et tagada sel viisil võrdsed (pigem küll võrdsemad) võimalused ning parandada ühiskonnaliikmete [...]

Arvamus Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava teatisele

29. märts 2021 Sotsiaalministeerium Sotsiaalministeerium andis MTÜ Lastekaitse Liidule võimaluse esitada omapoolne arvamus Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava teatise osas. Euroopa sotsiaalõiguste sambasse on koondatud 20 põhimõtet ja õigust, mille eesmärk on toetada õiglaseid ja hästi toimivaid tööturge ning sotsiaalkaitsesüsteeme. Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavas väljenduvad need põhimõtted konkreetsete meetmetena kodanike hüvanguks. Tegevuskavaga nähakse ette ka ELi peamised eesmärgid 2030. [...]

Ettepanekud lisameetmeteks lapsevanemate toetamisel

24. märts 2021 Sotsiaalministeeriumile ja Eesti Valdade ja Linnade Liidule, aga ka Riigikogu sotsiaalkomisjonile, Sotsiaalkindlustusametile ja Tervise Arengu Instituudile 24. märtsil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile ja Eesti Valdade ja Linnade Liidule, aga ka Riigikogu sotsiaalkomisjonile, Sotsiaalkindlustusametile ja Tervise Arengu Instituudile omapoolsed ettepanekud lisameetmeteks lapsevanemate toetamisel. Kokkuvõte ettepanekutest Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele esitatud pöördumises: Aeg on kuulata [...]

Ettepanekud perelepitusseaduse eelnõu projektile

22. märts 2021 Sotsiaalministeeriumile 22. märtsil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile omapoolse ettepanekud Perelepitusseaduse eelnõu projektile. Kokkuvõte Lastekaitse Liit avaldab heameelt, riik võtab ette reaalseid samme ühtlustatud perelepituseteenuse loomiseks, kuna selle laialdasem kasutamine aitab tagada ka põhiseaduse § 27 kolmandast lõikest tulenevat vanemate õigust ja kohustust kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Lastekaitse Liit on jaanuaris [...]

Pöördumine: Aeg on kuulata hääletute hääli!

17. märts 2021 Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja avalikkuse poole 17. märtsil 2021 tegi MTÜ Lastekaitse Liit pöördumise Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja avalikkuse poole, mis kandis sõnumit, et aeg on kuulata hääletute hääli. Kokkuvõte pöördumisest Lapsed, last ümbritsevad täiskasvanud ja laste heaks töötajad - tuge vajavad nad kõik. Tervik on tähtis nii täna kui ka tulevikuperspektiivis. Laenates Marju Lauristini [...]

Arvamus Vägivalla ennetuse kokkuleppe 2021-2025 projektile

19. veebruar 2021 Justiitsministeeriumile 19. veebruaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Justiitsministeeriumile arvamuse Vägivalla ennetuse kokkuleppe 2021-2025 projektile. Kokkuvõte arvamusest Justiitsministeerium on koostamas perioodiks 2021-2025 vägivalla ennetuse kokkulepet. Lastekaitse Liit tunnustab Justiitsministeeriumi samme senise vägivalla vähendamise arengukava elluviimisel ja uue arengukava algatamisel, sh huvigruppide aktiivsel kaasamisel protsessi algfaasist alates. Heameelt teeb asjaolu, et erinevatel kaasamiskohtumistel tehtud liidu ettepanekutest [...]