Arvamused

Arvamus perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 512 SE

9. veebruar 2022 Riigikogu sotsiaalkomisjonile 9. veebruaril 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõule 512 SE. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit esitas Sotsiaalministeeriumile oktoobris 2021 oma seisukohad arvamuses perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (lisatud kiri 1-8-2/21/51), ning palub lugeda neid käesoleva arvamuse lisadokumendiks, [...]

Arvamus alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõule

26. jaanuar 2022 Haridus- ja Teadusministeeriumile 26. jaanuaril 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Haridus- ja Teadusministeeriumile omapoolse arvamuse alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Olles esitanud HTM´ile arvamuse alushariduse seaduse eelnõule (lisatud kiri 1-8-2/20-26), lasteaia uue õppekava koostamisele (lisatud kiri 1-8-2/19/56) ja 2021 jaanuaris arvamuse alushariduse seaduse eelnõule (lisatud kiri 1-8-2/21/7) palub Lastekaitse Liit eelnimetatud arvamusi lugeda [...]

Arvamus Riigikogu õiguskomisjonile karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõu 478SE kohta

5. jaanuar 2022 Riigikogu õiguskomisjonile 4. jaanuaril 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu õiguskomisjonile omapoolse arvamuse karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõu 478SE kohta. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit esitas Justiitsministeeriumile aprillis 2021 oma põhistatud seisukohad arvamuses seoses eapiiri aruteluga (kiri 1-8-2/20/25) ja mais 2021 arvamuse karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise eelnõule (lisatud kiri 1-8-2/20/31), ning [...]

Arvamus karistusregistri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

15. detsember 2021 Justiitsministeeriumile 15. detsembril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Justiitsministeeriumile omapoolse arvamuse karistusregistri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule ja toetab muudatusi, mille eesmärk on tõhustada kontrolli isikute üle, kellele kohaldatakse lastega töötamise piirangut. Kokkuvõte arvamusest ÜRO lapse õiguste konventsioonis väljendub lapse õigus kaitsele väärkohtlemise eest eelkõige artiklites 19 ja 34. Artikkel 19 käsitleb laste [...]

Arvamus perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 474 SE kohta

2. november 2021 Riigikogu õiguskomisjon 2. novembril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu õiguskomisjonile omapoolse arvamuse perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 474 SE kohta. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit palub Riigikogu õiguskomisjonil esitatud arvamust lugeda koos 2018 esitatud arvamusega eelnõu väljatöötamiskavatsusele ja detsembris 2020 (kiri 1-8-2-20-49) ning mais 2021 esitatud arvamustega eelnõule (kiri nr 1-8-2-21-32) jäädes [...]

Arvamus 2021-2027 perioodi rakenduskava ja partnerluseppe avalikule konsultatsioonile

28. oktoober 2021 Rahandusministeeriumile 28. oktoobril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Rahandusministeeriumile arvamuse 2021-2027 perioodi rakenduskava ja partnerluseppe avalikule konsultatsioonile. Kokkuvõte arvamusest MTÜ Lastekaitse Liit esitas arvamuse Rahandusministeeriumile 2021-2027 perioodi rakenduskava ja partnerluseppe avalikule konsultatsioonile, andes I peatükis tausta valitsevale olukorrale ja vajadustele, ning tehes II peatükis mõned tähelepanekud rakenduskavale. Liit juhib oma arvamuses tähelepanu vajadusele võtta rakenduskava puhul [...]

Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse “Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused” eelnõule

21. oktoober 2021 Rahandusministeeriumile 21. oktoobril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Rahandusministeeriumile arvamuse Vabariigi Valitsuse määruse "Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused" eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Heaolu arengukava juhtkomitee liikmena palub Lastekaitse Liit oma arvamuses taaste- ja vastupidavuskava elluviimisel lähtuda muu hulgas lapse parimatest huvidest. Eesti Vabariigi poolt 30 aastat tagasi ratifitseeritud ÜRO lapse õiguste konventsiooni [...]

Arvamus perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõule

13. oktoober 2021 Sotsiaalministeeriumile 13. oktoobril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõule. Kokkuvõte arvamusest MTÜ Lastekaitse Liit, olles muuhulgas võrdse kohtlemise võrgustiku liige, nõustub eelnõuga kavandatavate muudatustega, mille eesmärk on luua suurem õigusselgus ja tagada võrdne kohtlemine muuhulgas nii lastele, kelle elatist maksma kohustatud vanema suhtes on [...]

Arvamus perelepitusseaduse eelnõu 438 SE kohta

13. oktoober 2021 Riigikogu õiguskomisjonile 13. oktoobril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu õiguskomisjonile omapoolse arvamuse perelepitusseaduse 438 SE eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit avaldab heameelt, et riik on teinud aastaid oodatud sammud riikliku perelepitussüsteemi loomiseks, sh rahastuse osas, kuna perelepitusteenuse laialdasem kasutamine aitab tagada ka Eesti Põhiseaduse § 27 kolmandast lõikest tulenevat vanemate õigust ja kohustust kasvatada [...]

Arvamus toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõule

27. august 2021 Sotsiaalministeeriumile 27. augustil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile omapoolse arvamuse toodete ja teenuste ligpääsetavuse seaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit esitas esmakordselt 07.04.2021 Sotsiaalministeeriumile arvamuse seoses ligipääsetavuse seaduse eelnõu projektiga, ning jääb eelnimetatud arvamuses esitatud seisukohtade juurde, paludes antud arvamusi käsitleda ühtse dokumendina (loe lähemalt SIIT). Lastekaitse Liit tänab eelnõu koostajaid tagasiside eest 14.06.2021, [...]