Arvamused

Arvamus Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava teatisele

29. märts 2021 Sotsiaalministeerium Sotsiaalministeerium andis MTÜ Lastekaitse Liidule võimaluse esitada omapoolne arvamus Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava teatise osas. Euroopa sotsiaalõiguste sambasse on koondatud 20 põhimõtet ja õigust, mille eesmärk on toetada õiglaseid ja hästi toimivaid tööturge ning sotsiaalkaitsesüsteeme. Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavas väljenduvad need põhimõtted konkreetsete meetmetena kodanike hüvanguks. Tegevuskavaga nähakse ette ka ELi peamised eesmärgid 2030. [...]

Ettepanekud lisameetmeteks lapsevanemate toetamisel

24. märts 2021 Sotsiaalministeeriumile ja Eesti Valdade ja Linnade Liidule, aga ka Riigikogu sotsiaalkomisjonile, Sotsiaalkindlustusametile ja Tervise Arengu Instituudile 24. märtsil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile ja Eesti Valdade ja Linnade Liidule, aga ka Riigikogu sotsiaalkomisjonile, Sotsiaalkindlustusametile ja Tervise Arengu Instituudile omapoolsed ettepanekud lisameetmeteks lapsevanemate toetamisel. Kokkuvõte ettepanekutest Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele esitatud pöördumises: Aeg on kuulata [...]

Ettepanekud perelepitusseaduse eelnõu projektile

22. märts 2021 Sotsiaalministeeriumile 22. märtsil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile omapoolse ettepanekud Perelepitusseaduse eelnõu projektile. Kokkuvõte Lastekaitse Liit avaldab heameelt, riik võtab ette reaalseid samme ühtlustatud perelepituseteenuse loomiseks, kuna selle laialdasem kasutamine aitab tagada ka põhiseaduse § 27 kolmandast lõikest tulenevat vanemate õigust ja kohustust kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Lastekaitse Liit on jaanuaris [...]

Pöördumine: Aeg on kuulata hääletute hääli!

17. märts 2021 Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja avalikkuse poole 17. märtsil 2021 tegi MTÜ Lastekaitse Liit pöördumise Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja avalikkuse poole, mis kandis sõnumit, et aeg on kuulata hääletute hääli. Kokkuvõte pöördumisest Lapsed, last ümbritsevad täiskasvanud ja laste heaks töötajad - tuge vajavad nad kõik. Tervik on tähtis nii täna kui ka tulevikuperspektiivis. Laenates Marju Lauristini [...]

Arvamus Vägivalla ennetuse kokkuleppe 2021-2025 projektile

19. veebruar 2021 Justiitsministeeriumile 19. veebruaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Justiitsministeeriumile arvamuse Vägivalla ennetuse kokkuleppe 2021-2025 projektile. Kokkuvõte arvamusest Justiitsministeerium on koostamas perioodiks 2021-2025 vägivalla ennetuse kokkulepet. Lastekaitse Liit tunnustab Justiitsministeeriumi samme senise vägivalla vähendamise arengukava elluviimisel ja uue arengukava algatamisel, sh huvigruppide aktiivsel kaasamisel protsessi algfaasist alates. Heameelt teeb asjaolu, et erinevatel kaasamiskohtumistel tehtud liidu ettepanekutest [...]

Täiendus Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) pöördumisele

11. veebruar 2021 Sotsiaalministeeriumile 11. veebruaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile omapoolse täienduse Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) pöördumisele sotsiaalala töötajate töötasude, töötingimuste ning professionaalse arengu toetamise küsimuses. Kokkuvõte täiendusest Olles korraldanud lastekaitsetöötajatele süsteemselt täiendkoolitusi alates aastast 2013 avaldab Lastekaitse Liit heameelt, et koalitsioonilepingus on rõhutatud ka lastekaitsetöö väärtustamist. Kvaliteetne lastekaitsetöö eeldab aga hästi toimivat süsteemi, pädevaid spetsialiste, [...]

Arvamus avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

27. jaanuar 2021 Riigikogu sotsiaalkomisjonile 27. jaanuaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Olles esitanud oktoobris 2020 Sotsiaalministeeriumile arvamuse avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (kiri 1-8-2/20/33), palub Lastekaitse Liit eelnimetatud arvamust lugeda käesoleva arvamuse lisadokumendiks ning käsitleda neid ühtse tervikuna. Lastekaitse Liit [...]

Arvamus koalitsioonilepingule

25. jaanuar 2021 25. jaanuaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit omapoolse arvamuse koalitsioonilepingule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit avaldab heameelt, et täna allkirjad saanud koalitsioonileping tõstab taaskord ausse inimõigused, rõhutades kaitset kõikidele ühiskonnagruppidele ja iga inimese tervise ning heaolu edendamise vajalikkust. Ebavõrdsus, eriti regionaalne ebavõrdsus ja selle süvenemine on Eestis jätkuvalt suureks väljakutseks. Liit juhib tähelepanu Oxfam´i uuringule, mis [...]

Arvamus alushariduse seaduse eelnõule

20. jaanuar 2021 Haridus-ja Teadusministeeriumile 20. jaanuaril esitas MTÜ Lastekaitse Liit Haridus-ja Teadusministeeriumile omapoolse arvamuse alushariduse seaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Olles aastatel 2019 ja 2020 esitanud eelnevalt Haridus- ja Teadusministeeriumile arvamuse alushariduse seaduse eelnõule (kiri 1-8-2/20-26) ja lasteaia uue õppekava koostamisele (kiri 1-8-2/19/56) palub Lastekaitse Liit eelnimetatud arvamusi lugeda käesoleva arvamuse lisadokumentideks ning käsitleda neid ühtse tervikuna. Lastekaitse [...]

Arvamus justiitsministri määruse „Riigi toetav õigusnõusamine“ eelnõule

18. jaanuar 2021 Justiitsministeeriumile 18. jaanuaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Justiitsministeeriumile omapoolse arvamuse justiitsministri määruse „Riigi toetav õigusnõusamine“ eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit tänab Justiitsministeeriumi võimaluse eest esitada teistkordselt arvamus (kiri 1-8-2/20/44) justiitsministri määruse „Riigi toetav õigusnõustamine“ eelnõule, paludes lugeda mõlemaid arvamusi koos. Lastekaitse Liit avaldab heameelt, et eelnõu koostajad on võtnud arvesse mitmeid liidu poolt 24.11.2020 [...]