Arvamused

Arvamus Nõukogu soovituse ettepanekule Barcelona eesmärkide läbivaatamise kohta alushariduse ja lapsehoiu valdkonnas

7. oktoober 2022 Sotsiaalministeeriumile 30.09.2022 esitas Lastekaitse Liit arvamuse Nõukogu soovituse ettepanekule Barcelona eesmärkide läbivaatamise kohta alushariduse ja lapsehoiu valdkonnas. Kokkuvõte arvamusest Liit toetab soovitust, mille eesmärk on julgustada liikmesriike suurendama alushariduses ja lapsehoius osalevate laste arvu (2030. aastaks vähemalt: 50% alla 3-aastastest lastest osaleks alushariduses ja lapsehoius; 96% lastest vanuses kolmandast eluaastast kuni kohustusliku alghariduse alguseni osaleks [...]

Arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule seoses eestikeelsele õppele üleminekuga

30. september 2022 Haridus- ja Teadusministeeriumile 26.09.2022 esitas Lastekaitse Liit arvamuse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule seoses eestikeelsele õppele üleminekuga Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit toetab sujuvat üleminekut eestikeelsele õppele. Oma arvamuses viitab Lastekaitse Liit tähelepanekutele, mis vajavad täiendavat analüüsimist, täpsustamist ja kõrgendatud tähelepanu: Teaduspõhist lähenemist vajab mõjuanalüüs, kuidas eestikeelsele õppele üleminek lapsi klassides ja [...]

Pöördumine: Tagada väikelaste vanemate õiglasem kohtlemine – ettepanek ravikindlustuse seaduse muutmise algatamiseks

9. september 2022 SotsiaalministeeriumileEttepanek MTÜ Lastekaitse Liit teeb Sotsiaalministeeriumile ettepaneku algatada ravikindlustuse seaduse muutmine, et tagada väikelaste vanemate õiglasem kohtlemine. On positiivne, et riik on vanemahüvitiste süsteemi viimastel aastatel paindlikumaks muutnud. Nüüd on viimane aeg lahendada ka pikalt lahendamist vajanud kitsaskoht seoses vajadusega muuta vanemahüvitise järgse haigus-ja hooldushüvitise arvestamise regulatsioon õiglasemaks. Kehtiv hooldushüvitise maksmise kord on väikelastega perede [...]

Arvamus perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõule

2. september 2022 Sotsiaalministeeriumile 02.09.2022 esitas Lastekaitse Liit arvamuse perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Olles esitanud mais 2022 Riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõule 619 SE (kiri 1-8-2/22/21), jääb Lastekaitse Liit viidatud arvamuses väljendatud põhimõtteliste seisukohtade juurde, rõhutades jätkuvalt vajadust: kehtestada edaspidi lapsetoetuse suuruseks 100 eurot iga lapse kohta, sõltumata, kas ta [...]

Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse „Ennetusnõukogu koosseis, juhtimine ja töökord” eelnõule

2. september 2022 Justiitsministeeriumile 02.09.2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Justiitsministeeriumile arvamuse Vabariigi Valitsuse määruse „Ennetusnõukogu koosseis, juhtimine ja töökord” eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit, eelnevalt nii lastekaitse nõukogu kui ka uimastiennetuse valitsuskomisjoni liikmena, tutvus septembris 2021 kavandatava komisjoni ülesannetega ja andis kirjas Justiitsministeeriumile nõusoleku osaleda edaspidi ennetuse valitsuskomisjonis elik ennetusnõukogus, järjekindlalt rõhutades, et uues komisjonis ei lahustuks lastekaitse [...]

Arvamus Sotsiaalkaitseministri 22. juuli 2021. a määruse nr 27 “Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks“ muutmise eelnõule

24. august 2022 Sotsiaalministeeriumile 24.08.2022 esitas Lastekaitse Liit arvamuse Sotsiaalkaitseministri 22. juuli 2021. a määruse nr 27 "Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks“ muutmise eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Heaolu arengukava juhtkomitee liikmena toetas Lastekaitse Liit määruse eelnõud tervikuna, juhtides arvamuses tähelepanu teostuse lühikestele tähtaegadele. Liit avaldas arvamuses heameelt, et määruse muudatus annab võimaluse ööpäevaringse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutajale parandada [...]

Arvamus heaolu arengukava 2020-2030 eelnõule

22. juuni 2022 Sotsiaalministeeriumile 20. juunil 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse heaolu arengukava 2020-2030 eelnõule. Kokkuvõte arvamusest MTÜ Lastekaitse Liit esitas Sotsiaalministeeriumile oma arvamuse heaolu arengukava 2020-2030 eelnõule. Olles esitanud Sotsiaalministeeriumile omapoolsed tähelepanekud 2021 jaanuaris Vabariigi Valitsuse korralduse „Heaolu arengukava 2023-2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõule (kiri nr 1-8/2/21/5) ning 23.11.2021 eelnõu mustandversioonile, jääb Lastekaitse Liit viidatud [...]

Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikute kiri täiskasvanutele: “Palun lubage meil teiega koos lahendusi otsida!”

1. juuni 2022

Kallid täiskasvanud! Kas te olete kunagi mõelnud sellele, et kui mõni meiega seotud probleem lahendamist vajab, ei oota me mitte alati teie käest valmis lahendusi, vaid pigem ausat dialoogi ja üheskoos lahenduse leidmist? Mis siis, kui ka meie ise, Eestimaa lapsed ja noored, saame aidata otsida meid puudutavatele küsimustele vastuseid? Ning ei, me ei pea […]

Arvamus perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõule 619 SE

30. mai 2022 Riigikogu sotsiaalkomisjonile 30. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõule 619 SE. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit rõhutab arvamuses, et lapsed ei tohi kunagi olla poliitvõitluse objektid. Siinjuures on paslik meenutada Eesti suhtes 1991. aastast kehtivat ÜRO Lapse õiguste konventsiooni ühte aluspõhimõtet, et kõik otsused peavad lähtuma lapse parimatest [...]

Arvamus karistusregistri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

25. mai 2022 Riigikogu õiguskomisjonile 25. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu õiguskomisjonile arvamuse karistusregistri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse toetab muudatusi, mille eesmärk on tõhustada kontrolli isikute üle, kellele kohaldatakse lastega töötamise piirangut. Lastekaitse Liit esitas 15.12.2021 karistusregistri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu osas ka arvamuse Justitiitsministeeriumile (kiri nr [...]