Arvamus tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõule 654SE

15. veebruar 2023

Riigikogu sotsiaalkomisjonile

MTÜ Lastekaitse Liit esitas 10. veebruaril Riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõule 654SE. 

Lastekaitse Liit ei toeta käesolevat eelnõu, sarnaselt Sotsiaalministeeriumile, Terviseametile, Eesti Perearstide Seltsile, Eesti Hambaarstide Liidule, Eesti Terviseedenduse Ühingule ja WHO esindusele Eestis. Eelnimetatud organisatsioonid on toonud oma Riigikogu sotsiaalkomisjonile esitatud arvamustes põhjalikud tõendus- ja teaduspõhised seisukohad nikotiinitoodete reguleerimise, tubakatoodetega seonduvate toodete kaugmüügi ja väljapaneku ning elektrooniliste sigarettide täitevedelike maitsete osas, mida liit toetab.

Lastekaitse Liit ennetusnõukogu liikmena rõhutab oma arvamuses, et olukorras kus alternatiivsete tubakatoodete tarvitamine on väga kiires tõusus, sh laste ja noorte seas, on vaja laste tervise kaitseks võimaliku lühima ajaga vaja tarvitusele võtta aja-ja asjakohased (poliitika)meetmed tubakatarbimise, nikotiinisõltuvuse ja tubakasuitsuga kokkupuute ennetamiseks ja vähendamiseks. Tõendus-ja teaduspõhised, laste tervisest lähtuvad meetmed.

Uuringud näitavad, et alternatiivsed tubakatooted on algus uue põlvkonna nikotiinisõltuvusele1. Mida noorem vanuserühm, seda suurem osa neist on suitsetanud e-sigaretti enne tavasigaretti. Neist, kes on kunagi suitsetanud, alustas suitsetamist e-sigaretist 73% – 11 aastastest, 61% – 13 aastastest, 42%-15 aastastest. Kusjuures alaealiste hulgas on kõige vähem populaarsed maitsestamata e-sigaretid. Samas lisatud suhkur ja muud ained aitavad nikotiinisõltuvusel kiiremini tekkida. Sealjuures, mida nooremana inimene alustab, seda suurema tõenäosusega on ta ka tulevikus nikotiinisõltlane. Uuringud näitavad, et noored, kes on proovinud või tarvitavad uimasteid (tubaka- ja nikotiinitooted, alkohol, narkootikumid), on võrreldes mittetarvitajatega hinnanud enda suhteid vanematega ning vanemate omavahelisi suhteid madalamalt, ning oma tervist madalamalt. Liit rõhutab oma arvamuses, et nii täiskasvanutele kui ka noortele suunatud ennetustöös tuleb keskenduda mitte ainult suitsetamisest loobumisele, vaid kõigi uudsete tubaka ja nikotiini toodete tarvitamise ennetamisele ja nendest loobumisele.

Lapse õigus tervisele on üks tähtsaimaid LÕK-is sätestatud õigusi, kuna hea tervis tagab kõigi teiste LÕK-is sätestatud õiguste parema rakendumise. Eelnõus saab positiivsena välja tuua muudatusettepaneku, millega keelatakse Eestis müüa tubakatooteid ja tubakatootega seonduvaid tooteid, mille pakenditel on kujutatud multifilmitegelasi või mänguasju. Aga tervikuna eelnõu ei lähtu riigi arengudokumentidest, ega ka lapse parimatest huvidest, lapse õigusest tervisele, ei kaitse laste ja noorte tervist, ega arenda ennetavat tervisekaitset.

Loe lisaks: