Lastekaitse Liit rõhutas vajadust toetada lapsi, lastekaitsetöötajaid ja asendushooldusteenuse pakkujaid

3. mai 2023

MTÜ Lastekaitse Liit esitas 28. aprillil 2023 Sotsiaalministeeriumile arvamuse sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusele.

Lastekaitse Liit toetas väljatöötamiskavatsust (edaspidi VTK), kuid ühtlasi juhtis tähelepanu, et väljatöötatud muudatused peavad olema sellest mõjutatud osapooltele aja- ja asjakohaselt kommunikeeritud ning protsessi fookuses peab olema toetus- ja tugimeetmete tagamine nii lastele, lastekaitsespetsialistidele kui ka erinevatele asendushooldusteenuse pakkujatele.

Lastekaitse Liit toetab ideed luua kutseliste- ja erihooldusperede süsteem, et ka lapsed, kellel siiani ei ole olnud võimalust kasvada perekeskkonnas, seda saaksid.

Selleks, et perepõhisest asendushooldusest saaks enimlevinud asendushooldusteenus on oluline värvata rohkem hooldusperesid, mis ka VTK fookuses on. Varasemad üleriigilised teavitus- ja värbamiskampaaniad on näidanud positiivset tulemust, küll aga mitte piisavalt. Liit näeb, et värbamiskampaaniat välja töötades peab mõtlema, mille poolest on kutseliseks hoolduspereks hakkamine atraktiivsem potentsiaalsetele hooldusperedele ja mil määral saab suurendada hooldusperede arvu kasvu riigi eesmärkide saavutamiseks.

Hoolduspered vajavad tuge

Uuringud näitavad, et hoolduspered vajavad rohkem tuge. Hooldusperede sidumine juriidiliste isikutega toe küll tagab, kuid tekib küsimus kui paljud praegused asendushooldust pakkuvad juriidilised isikud on võimelised tegelema värbamise ja tugiteenuste pakkumisega.

Igale asendushooldusteenusele paigutatud lapsele on oluline paigutuse stabiilsus

Paigutades erihooldust vajava lapse erihooldusperre, kus laps saab arenguks vajaliku turvalise keskkonna, võib tema vajadus erihooldusele toetatud keskkonnas muutuda. Seetõttu on oluline läbi mõelda, mis juhtub kui laps ei vaja enam erihooldust. Kas pere muutub tavahooldust pakkuvaks hoolduspereks või tuleb lapsel perest lahkuda?

Tuleb arendada tugiisikute ja -perede süsteemi

Tuginedes 2021. aastal läbi viidud asendushooldusel elavate laste osalusuuringu raames tehtud intervjuudele soovitab Lastekaitse Liit ühe meetmena arendada tugiisikute ja -perede süsteemi asenduskodus elavatele lastele. Intervjuudest lastega selgus, et lapsed soovivad tugipere ning näevad seda alternatiivse võimalusena luua turvaline ja usaldusväärne suhe täiskasvanuga. Tasub kaaluda, kas üks värbamiskampaania suund võiks olla tugiperede leidmisele sihitatud.

Kohalik omavalitsus peab olema hooldusperede värbamisse kaasatud

Kohalik omavalitsus (edaspidi KOV) tunneb kõige paremini oma elanikke. Liit toetab ideed kaasata hooldusperede värbamisse rohkem KOV-i spetsialiste. Lastekaitsetöötajad eelistavad asendushooldusteenuseid oma KOV-i läheduses, kuna seadusest tulenev kohustus külastada asendushooldusel elavat last vähemalt kaks korda aastas on oluline ajaressursi kulu. Leides rohkem perepõhise asendushooldusteenuse pakkujaid oma KOV-is, muudab see lastekaitsetöötaja töökorraldust positiivselt ja lastel on suurem võimalus sattuda peresse. Siiski leiab Liit, et hooldusperede värbamist võiks ka edaspidi koordineerida Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA), kes perede sobivust hindab. Vastasel juhul võib juhtuda, et esmane perede poole pöörduja (nende hulgas ka tugiteenuste pakkujad) annab perele valeootusi ning SKA hindamise järel selgub, et pere ei ole siiski sobilik. Samuti omab SKA ülevaadet kõikidest hooldusperedest ja koostöös KOV-iga leitakse laste huvidele kõige paremini vastav pere, mis ei sõltu pere elukohast.

Lastekaitse Liit toetab ideed tugevdada lapse elukohajärgse omavalitsuse ja hooldus-/ eeskostepere elukohajärgse omavalitsuse koostööd.

Spetsialisti füüsiline lähedus tekitab perele turvatunnet ning usaldusväärse suhte loomine võib olla edukam ja abi efektiivsem kui hooldus- ja eestkosteperesid külastaks ja toetaks pere elukohajärgne KOV. Liit rõhutab, et KOV-ide ülesanded tuleb selgelt kirjeldada ja kommunikeerida, et rollid ja vastutus oleks juhtumikorraldajatel selged.

Lastekaitsetöötajad vajavad tuge ning koostööd tuleb teha kõrgkoolidega

Samuti julgustab Lastekaitse Liit riiki ka edaspidi toetama lastekaitsetöötajaid nõustamiste ja koolitamisega ning panustama koostöösse kõrgkoolidega, kes baasharidust pakuvad. Lastekaitse peab olema kvaliteedilt selline, et see tagab lapse õiguse turvalisele kasvukeskkonnale, mitmekülgsele arengule ja erilisele kaitsele. Kvaliteetne lastekaitsetöö eeldab hästi toimivat süsteemi, pädevaid spetsialiste, aega ning piisavaid finants- ja inimressursse. Sellisel viisil saab ennetada lastekaitsetöötajate sageda vahetumise ning tagada lastele ja peredele stabiilse ja turvalise suhte spetsialistidega.

Loe lisaks