Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määruse nr 87 „Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava“ muutmine“ eelnõule

28. veebruar 2023

Haridus- ja Teadusministeeriumile

MTÜ Lastekaitse Liit esitas 20. veebruaril Haridus- ja Teadusministeeriumile arvamuse Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määruse nr 87 „Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava“ muutmine“ eelnõule.

MTÜ Lastekaitse Liit esitas septembris 2022 Haridus- ja Teadusministeeriumile arvamuse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule seoses eestikeelsele õppele üleminekuga (kiri 1-8-2/22/37) ja novembris Riigikogu kultuurikomisjonile arvamuse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele üleminek) eelnõule 722 SE (kiri 1-8-2/22/43), milledes juhtis tähelepanu kiirustavale seadusloomele. Riigikogu võttis Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele ülemine) vastu 12.12.2022. Aga arvamustes viidatud kitsaskohad ei ole ju paraku siiani lahendunud, jätkuvalt on probleemiks kvalifitseeritud õpetajate puudus, eesti keelt valdavate õpetajate puudus, õppevahendite puudus, lapsi ja lapsevanemaid sujuvas üleminekus toetavate lahenduste puudus.

Lastekaitse Liit toetab sujuvat üleminekut eestikeelsele õppele, kuid rõhutab oma arvamuses Riigikogu kultuurikomisjonile kiri 1-8-2/22/43 sedastatut, et ülemineku eesmärk ei peaks olema vaid kitsalt keeleõpe, vaid laiemalt keeleõpe koos lõimumisega. Kesksel kohal peab olema laps ja tema parimad huvid.

Oma arvamuses toonitab liit jätkuvalt, et senisest veelgi enam tuleks ressursse suunata alushariduse tasemesse. Kuna mida varem algab keeleõpe, seda sujuvam ja loomulikum on lapse jaoks üleminek ja keeleõpe.  Käesoleva määruse valguses tekib aga küsimus, kas Eestis on loodud kõrge kvaliteediga tingimused varajaseks keeleõppeks. Liit esitab oma arvamuses määrusega seonduvad tähelepanekud, mis puudutavad õppematerjalide kättesaadavust, õpetajate piisavust ja kvalifikatsiooni piisavust, lasteasutuste vajadust täiendavate suuniste järele, ning lastevanemate toetamise vajalikkust.

Samuti juhib liit oma arvamuses tähelepanu, et Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium rõhutas oma 06.02.2023 otsuses, et alushariduse kättesaadavuse eest vastutavad riik ja omavalitsused üheskoos – mõlemal lasub kohustus leida probleemile süsteemne lahendus, mis ei jätaks lapsi alushariduseta ning nende vanemaid ilma võimalusest ühendada töö- ja pereelu.

Loe lisaks: