Arvamused

Arvamus korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõule

24. mai 2022 Riigikogu õiguskomisjonile 24. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu õiguskomisjonile arvamuse korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit, nii lastekaitse nõukogu kui ka uimastiennetuse valitsuskomisjoni liikmena, tutvus septembris 2021 kavandatava komisjoni ülesannetega ja andis kirjas Justiitsministeeriumile nõusoleku osaleda edaspidi ennetuse valitsuskomisjonis elik Ennetusnõukogus, [...]

Arvamus ohvriabi seaduse eelnõule

23. mai 2022 Sotsiaaliministeeriumile 23. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse ohvriabi seaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Olles esitanud Sotsiaalministeeriumile omapoolsed tähelepanekud ohvriabi seaduse väljatöötamiskavatsusele 2020. aasta suvel (kiri nr 1-8/2/20/24), jääb Lastekaitse Liit viidatud arvamuses väljendatud seisukohtade juurde, paludes käsitleda arvamusi seotud dokumendina. Liit rõhutab taaskord oma arvamuses, et olukorras, kus ohvriabi teenustele jõuab täna oluliselt [...]

Arvamus ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 seirearuandele 2021. aasta kohta

16. mai 2022 Sotsiaaliministeeriumile 16. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 seirearuandele 2021. aasta kohta. Kokkuvõte arvamusest Kuna heaoluarengukava juhtkomitee täidab "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse" § 33 toodud valdkondliku komisjoni rolli, siis arengukava juhtkomitee liikmena esitas MTÜ Lastekaitse Liit 2021. aasta seirearuandele omapoolsed tähelepanekud lähtudes lapse õiguste perspektiivist. Ühtlasi palus liit käesolevat [...]

Arvamus sotsiaalkaitseministri määruse „Ettevõtja ebaproportsionaalse koormuse hindamise kriteeriumid ja ligipääsetavusnõuete kohaldamata jätmisest teavitamise kord“ eelnõule

11. mai 2022 Sotsiaaliministeeriumile 11. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse sotsiaalkaitseministri määruse „Ettevõtja ebaproportsionaalse koormuse hindamise kriteeriumid ja ligipääsetavusnõuete kohaldamata jätmisest teavitamise kord“ eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Liit palub käsitleda käesolevat arvamust kooskõlas 11.05.2022 Sotsiaalministeeriumile esitatud arvamusega sotsiaalkaitseministri määruse „Toote ja teenuse funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded ja nõuded nende kohta antavale teabele“ eelnõule ning ei korda eelnimetatud arvamuses [...]

Arvamus sotsiaalkaitseministri määruse „Toote ja teenuse funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded ja nõuded nende kohta antavale teabele“ eelnõule

11. mai 2022 Sotsiaaliministeeriumile 11. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse sotsiaalkaitseministri määruse „Toote ja teenuse funktsionaalsed ligipääsetavusnõuded ja nõuded nende kohta antavale teabele“ eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit esitas Sotsiaalministeeriumile 07.04.2021 arvamuse seoses ligipääsetavuse seaduse eelnõu projektiga, 27.08.2021 arvamuse toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõule ja 09.03.2022 Riigikogu majanduskomisjonile arvamuse toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõule [...]

Arvamus perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõule 605 SE

10. mai 2022 Riigikogu sotsiaalkomisjonile 10. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõule 605 SE. Kokkuvõte arvamusest MTÜ Lastekaitse Liit esitas arvamuse perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõule 605 SE. Lastekaitse Liit toetab arvamuses ÜRO Lapse õiguste konventsioonist tulenevale parimate [...]

Kõne Riigikogu õiguskomisjonis seoses karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõuga 601 SE

3. mai 2022 Riigikogu õiguskomisjonis 3. mail 2022 3. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar Riigikogu õiguskomisjonis liidu seisukohti seoses karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõuga 601 SE. Kõne täismahus Tere, Lastekaitse Liidu nimel tänan võimaluse eest tänasel istungil osaleda ja avaldan hea meelt, et eelnõuga [...]

Arvamus “Eesti 2035” tegevuskava eelnõule

11. aprill 2022 Riigikantseleile 11. aprillil 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikantseleile arvamuse "Eesti 2035" tegevuskava eelnõule. Kokkuvõte arvamusest MTÜ Lastekaitse Liit esitas arvamuse Riigikantseleile Eesti 2035 tegevuskava raames, andes lapse perspektiivist lähtuvalt I peatükis tausta valitsevale olukorrale ja vajadustele, ning tehes II peatükis tähelepanekuid tegevuskava osas. Liit juhib oma arvamuses tähelepanu vajadusele võtta tegevuskava puhul arvesse rahvusvaheliste organisatsioonide [...]

Arvamus naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise direktiivi ettepaneku osas

11. aprill 2022 Justiitsministeeriumile 11. aprillil 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Justiitsministeeriumile arvamuse naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise direktiivi ettepaneku osas. Kokkuvõte arvamusest Olukorras, kus asjakohased Euroopa Liidu normid on killustunud mitme õigusliku vahendi vahel; kaasnenud ei ole tulemuslikku järelevalvet ja täitmise tagamist; Istanbuli konventsiooni rakendamise järelevalve näitab, et Euroopa Liidus puudused püsivad – toetab Lastekaitse Liit naistevastase [...]

Lastekaitse Liidu toetuskiri Tervise Arengu Instituudi säilimiseks

23. märts 2022 23. märtsil 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit tervise- ja tööminister Tanel Kiigele, sotsiaalkaitseministrile Signe Riisalole ja kantsler Maarjo Mändmaale toetuskirja Tervise Arengu Instituudi säilimiseks, mille avaldame siinkohal täismahus. MTÜ Lastekaitse Liit, olles 33 aastat tegutsenud lapse õiguste ja heaolu eest seisva organisatsioonina, tunneb muret, kuidas planeeritakse Tervise Arengu Instituudi (TAI) sulgemisel ja ülesannete jagamisel tagada [...]