Arvamus perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõule 605 SE

10. mai 2022

Riigikogu sotsiaalkomisjonile

10. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõule 605 SE.

Kokkuvõte arvamusest

MTÜ Lastekaitse Liit esitas arvamuse perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõule 605 SE.

Lastekaitse Liit toetab arvamuses ÜRO Lapse õiguste konventsioonist tulenevale parimate huvide printsiibile viidates justiitsministeeriumi poolt eelnõule esitatud muudatusettepanekuid, millega soovitakse teha erisusi esialgse õiguskaitse korras alaealistele eestkostja määramise menetlemise tähtaegades.

Eestisse ei ole üle kümne aasta tulnud saatjata alaealisi, praegu on see arv 37, kellest vajab asendushooldusteenust 18 last. On põhjendatud, kui sõjale jalgu jäänud välisriigist Eestisse saabunud laste suhtes kohalduvad ühed ja samad reeglid. Liit rõhutab oma arvamuses, et riigi kohustus on tagada, et Eestisse saatjata saabuvate ja esialgset eestkostjat vajavate alaealiste õigused ei jääks kaitseta.

Omavalitsuste hakkamasaamise toetamine hakkab Ukraina kriisis olema võtmetähtsusega. Seega on tervitatavad meetmed, mis toetavad kohalikke omavalitsusi. Sealhulgas käesolevad muudatused, mille tegemise eesmärgiks on pakkuda leevendust eelkõige kohalike omavalitsuste ja kohtute koormusele, mis võib kaasneda Ukraina sõjast tuleneva sõjapõgenike kriisiga.

Liit juhib arvamuses tähelepanu siia saabunud traumeeritud laste suurele hulgale ning vajadusele tagada nende laste igakülgne toetus, sh vaimse tervise küsimustes. Oluline on muuhulgas juba praegu küsida asjaomastelt instatsidelt tulevikuprognoose selles osas kui tõenäoline on järgmistel aastatel Ukraina noorte seas radikaliseerumise või suitsiidide arvu oluline suurenemine ning mida praegu ette võtta, et neid muresid ennetada.