Arvamused

Arvamus taastava õiguse kontseptsioonile

23. august 2021 Justiitsministeeriumile 23. augustil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Justiitsministeeriumile arvamuse taastava õiguse kontseptsioonile. Kokkuvõte arvamusest MTÜ Lastekaitse Liit avaldab heameelt, et Justiitsministeerium on jõudnud taastava õiguse kontseptsiooni loomiseni, mille eesmärk on toetada taastava õiguse kasutuselevõttu ja rakendamist erinevates poliitikavaldkondades. Lastekaitse Liit, lähtudes igapäevaselt ÜRO Lapse õiguste konventsioonist ja selle neljast üldpõhimõttest, on alati toetanud lapsi [...]

Arvamus Eesti kolmandale üldisele inimõiguste perioodilisele ülevaatusele

7. juuni 2021 Välisministeeriumile 7. juunil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Välisministeeriumile omapoolse arvamuse Eesti kolmandale üldisele inimõiguste perioodilisele ülevaatusele. Kokkuvõte arvamusest 4. mail 2021 toimus ÜRO-s Eesti kolmas üldine inimõiguste perioodiline ülevaatus (Universal Periodic Review, UPR). Kõik ÜRO liikmesriigid said ülevaatusel teha Eestile soovitusi. Ülevaatuse käigus võtsid sõna 95 riiki ning Eestile tehti kokku 274 soovitust. Soovitustest [...]

Arvamus perelepitusseaduse eelnõule

24. mai 2021 Sotsiaalministeeriumile 24. mail 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile omapoolse arvamuse perelepitusseaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Kui vanemad lähevad lahku, lõpeb nende paarisuhe, aga ei lõpe vanemlussuhe, sest lapsed vajavad jätkuvalt mõlema vanema tuge. Seega on lapsi puudutavate vaidluste puhul äärmiselt oluline olukorra võimalikult kiire, rahumeelne ja laste huvides lahendamine ning stabiilse elukorralduse jätkumine. Riikliku perelepitusteenuse [...]

Arvamus perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

20. mai 2021 Justiitsministeeriumile 20. mail 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Justiitsministeeriumile omapoolse arvamuse perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit on aastaid rõhutanud (vt all lisamaterjalid), et kõiki lapse ülalpidamiskohustusega seotud probleeme tuleb vaadelda ja seadusloomes arvestada kompleksselt ning seda eesmärgiga kohtulikke elatisevaidlusi võimalikult ennetada, nende tekkimise korral aga juhinduda prioriteetselt lapse huvidest. [...]

Arvamus ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 seirearuandele 2020. aasta kohta

19. mai 2021 Sotsiaalministeeriumile 19. mail esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile omapoolse arvamuse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 seirearuandele 2020. aasta kohta. Kokkuvõte arvamusest Kuna heaoluarengukava juhtkomitee täidab „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse“ § 33 toodud valdkondliku komisjoni rolli, siis arengukava juhtkomitee liikmena esitas MTÜ Lastekaitse Liit 2020. aasta seirearuandele omapoolsed tähelepanekud lähtudes lapse õiguste perspektiivist. Andes I peatükis tausta [...]

Arvamus karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise eelnõule

18. mai 2021 Justiitsministeeriumile 18. mail 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Justiitministeeriumile omapoolse arvamuse karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit esitas Justiitsministeeriumile aprillis 2021 oma põhistatud seisukohad seoses aruteluga eapiiri kohta (lisatud kiri 1-8-2/20/25) ning palub lugeda seda käesoleva arvamuse lisadokumendiks ja käsitleda ühtse tervikuna. Lastekaitse Liit jääb esitatud seisukohtade juurde ning avaldab heameelt, et [...]

Arvamus töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

28. aprill 2021 Riigikogu sotsiaalkomisjonile Vabariigi Valitsus algatas töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 361 SE, mis võeti Riigikogus menetlusse 23.03.2021. Eelnõu ettevalmistamisse kaasati teiste ühenduste seas ka MTÜ Lastekaitse Liit. Riigikogu sotsiaalkomisjon palus liidul esitada omapoolseid ettepanekud, mis jäävad eelnõu reguleerimisalasse hiljemalt 5.05.2021. 28. aprillil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu sotsiaalkomisjonile omapoolsed ettepanekud [...]

Arvamus perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule 300 SE

21. aprill 2021 Riigikogu sotsiaalkomisjonile Vabariigi Valitsus algatas perehüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega muudetakse tähtajaliselt vanemahüvitise suuruse arvestamise aluseid, jättes vanemahüvitise suuruse arvestamise perioodist lisaks töövõimetuslehel oldud ajale välja ka see aeg, kui inimene oli Töötukassas töötuna arvele võetud. 21. aprillil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule [...]

Arvamus lähtealustele „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“

16. aprill 2021 Riigikantseleile Riigikantselei esitas MTÜ Lastekaitse Liidule 7. aprillil arvamuse avaldamiseks „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“.  Kava raames esitatud nn valge raamat, on plaan selle kohta, kuidas võiksime edaspidi ühiskonnana koroonaviiruse kontekstis toimida ja tugevamaks saada, ning ettepanekud, kuidas võiks ohu vähendamiseks käituda riik, inimene ja organisatsioon. 16. aprillil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikantseleile [...]

Arvamus seoses eapiiri aruteluga

15. aprill 2021 Justiitsministeeriumile Justiitsministeerium palus erinevaid organisatsioone kaasa mõtlema ja põhjendatud arvamust avaldama seksuaalse enesemääramise eapiiri muutmise diskussioonis ja otsuse kujundamise protsessis. 15. aprillil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Justiitsministeeriumile omapoolsed arvamus seoses eapiiri aruteluga. Kokkuvõte arvamusest Justiitsministeerium palus erinevaid organisatsioone kaasa mõtlema ja põhjendatud arvamust avaldama seksuaalse enesemääramise eapiiri muutmise diskussioonis ja otsuse kujundamise protsessis. Lastekaitse [...]