Arvamused

Täiendus Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) pöördumisele

11. veebruar 2021 Sotsiaalministeeriumile 11. veebruaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile omapoolse täienduse Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) pöördumisele sotsiaalala töötajate töötasude, töötingimuste ning professionaalse arengu toetamise küsimuses. Kokkuvõte täiendusest Olles korraldanud lastekaitsetöötajatele süsteemselt täiendkoolitusi alates aastast 2013 avaldab Lastekaitse Liit heameelt, et koalitsioonilepingus on rõhutatud ka lastekaitsetöö väärtustamist. Kvaliteetne lastekaitsetöö eeldab aga hästi toimivat süsteemi, pädevaid spetsialiste, [...]

Arvamus avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

27. jaanuar 2021 Riigikogu sotsiaalkomisjonile 27. jaanuaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Olles esitanud oktoobris 2020 Sotsiaalministeeriumile arvamuse avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (kiri 1-8-2/20/33), palub Lastekaitse Liit eelnimetatud arvamust lugeda käesoleva arvamuse lisadokumendiks ning käsitleda neid ühtse tervikuna. Lastekaitse Liit [...]

Arvamus koalitsioonilepingule

25. jaanuar 2021 25. jaanuaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit omapoolse arvamuse koalitsioonilepingule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit avaldab heameelt, et täna allkirjad saanud koalitsioonileping tõstab taaskord ausse inimõigused, rõhutades kaitset kõikidele ühiskonnagruppidele ja iga inimese tervise ning heaolu edendamise vajalikkust. Ebavõrdsus, eriti regionaalne ebavõrdsus ja selle süvenemine on Eestis jätkuvalt suureks väljakutseks. Liit juhib tähelepanu Oxfam´i uuringule, mis [...]

Arvamus alushariduse seaduse eelnõule

20. jaanuar 2021 Haridus-ja Teadusministeeriumile 20. jaanuaril esitas MTÜ Lastekaitse Liit Haridus-ja Teadusministeeriumile omapoolse arvamuse alushariduse seaduse eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Olles aastatel 2019 ja 2020 esitanud eelnevalt Haridus- ja Teadusministeeriumile arvamuse alushariduse seaduse eelnõule (kiri 1-8-2/20-26) ja lasteaia uue õppekava koostamisele (kiri 1-8-2/19/56) palub Lastekaitse Liit eelnimetatud arvamusi lugeda käesoleva arvamuse lisadokumentideks ning käsitleda neid ühtse tervikuna. Lastekaitse [...]

Arvamus justiitsministri määruse „Riigi toetav õigusnõusamine“ eelnõule

18. jaanuar 2021 Justiitsministeeriumile 18. jaanuaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Justiitsministeeriumile omapoolse arvamuse justiitsministri määruse „Riigi toetav õigusnõusamine“ eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit tänab Justiitsministeeriumi võimaluse eest esitada teistkordselt arvamus (kiri 1-8-2/20/44) justiitsministri määruse „Riigi toetav õigusnõustamine“ eelnõule, paludes lugeda mõlemaid arvamusi koos. Lastekaitse Liit avaldab heameelt, et eelnõu koostajad on võtnud arvesse mitmeid liidu poolt 24.11.2020 [...]

Arvamus Vabariigi Valitsuse korralduse „Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõule

12. jaanuar 2021 Riigikogu sotsiaalkomisjonile 12. jaanuaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile omapoolse arvamus Vabariigi Valitsuse korralduse „Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Sotsiaalministeerium on koostamas perioodiks 2023-2030 uut Heaolu arengukava. Lastekaitse Liit palub käesolevat arvamust lugeda koos Siseministeeriumile esitatud arvamusega „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030” eelnõule (kiri nr 1-8-2/21/5), rõhutades ühtlasi kahe [...]

Arvamus „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030“ eelnõule

11. jaanuar 2021 Siseministeeriumile ja Kultuuriministeeriumile 11. jaanuari 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Siseministeeriumile ja Kultuuriministeeriumile omapoolse arvamuse „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030“ eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit tunnustab arengukava väljatöötamisel tehtud töö eest, kuid on hämmingus, et vastavalt lisa 4. toodud arengukava maksumuse prognoosile on kestliku Eesti (eesmärk lapse- ja peresõbralik Eesti elukeskkond, aidates muuhulgas kaasa eesti rahvuse, keele [...]

Arvamus perelepitusseaduse eelnõu projektile

8. jaanuar 2021 Rahvastikuministrile 8. jaanuaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Rahvastikuministrile omapoolse arvamuse perelepitusseaduse eelnõu projektile. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit avaldab heameelt, et riik võtab ette reaalseid samme ühtlustatud perelepituseteenuse loomiseks, kuna perelepitusteenuse laialdasem kasutamine aitab tagada ka põhiseaduse § 27 kolmandast lõikest tulenevat vanemate õigust ja kohustust kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Eelnõu projektis ja kaasuvates dokumentides [...]

Arvamus psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõule

6. jaanuar 2021 Riigikogu sotsiaalkomisjonile 6. jaanuaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu sotsiaalkomisjonile omapoolse arvamuse psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu 303 SE menetlemisele Riigikogus. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit rõhutab jätkuvalt vajadust tegutsemiseks, et kõik lapsed ja noored üle Eesti saaksid õigeaegselt ja ilma täiendavate piiranguteta vajalikku psühhiaatrilist abi, ilma et neil oleks vaja oodata [...]