Arvamus heaolu arengukava 2020-2030 eelnõule

22. juuni 2022

Sotsiaalministeeriumile

20. juunil 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse heaolu arengukava 2020-2030 eelnõule.

Kokkuvõte arvamusest

MTÜ Lastekaitse Liit esitas Sotsiaalministeeriumile oma arvamuse heaolu arengukava 2020-2030 eelnõule. Olles esitanud Sotsiaalministeeriumile omapoolsed tähelepanekud 2021 jaanuaris Vabariigi Valitsuse korralduse „Heaolu arengukava 2023-2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõule (kiri nr 1-8/2/21/5) ning 23.11.2021 eelnõu mustandversioonile, jääb Lastekaitse Liit viidatud arvamuses väljendatud seisukohtade juurde, paludes käsitleda arvamusi seotud dokumendina. Liit lähtub oma arvamuses lapse õiguste perspektiivist.

Heaolu arengukava juhtkomitee liikmena toetab Lastekaitse Liit arengukava eelnõud tervikuna, heameelt teeb asjaolu, et kaasamisprotsessis liidu poolt tehtud ettepanekutest on leidnud paljud koha ka käesolevas eelnõus. Positiivne, et läbivalt on pööratud suuremat rõhku ligipääsetavusele tervikuna ja ennetuse olulisusele. Samuti on positiivne, et arengukava rõhutab, et integreeritud, kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuvaldkonna teenused, mille keskmes on laps ja pere, on sündimust toetava perepoliitika osa. Sündimuse soodustamise kõrval on oluline toetada neid lapsi, kes on juba olemas. See tähendab lapsesõbraliku keskkonna loomist kõigile Eestimaa lastele ja eritähelepanu suunamist neile lastele, kes on erivajadusega, kogevad vägivalda, on vanemliku hooleta või muul moel abi vajavad.

Liit rõhutab oma arvamuses, et oluline on riigil leida ka sedastatule kate nii finants- kui inimressursside näol, et realiseeruks muu hulgas eelnõus rõhutatu — ennetus, aga ka suurima abivajadusega lastele ja peredele suunatud teenused jm tugimeetmed vajavad senisest enam tähelepanu. Laste heaolule tervikliku ja mitmekülgse vaate saamiseks on vajalik eri valdkondades ja valdkondade üleselt laste ja perede olukorda seirata ning poliitikameetmete tõhusust ja mõju hinnata.

Lastekaitse Liit avaldab siiski muret, et riik ei koostatud eraldi valdkondadeülest laste ja perede arengukava, ning Laste ja perede arengukava 2012–2020 eesmärkide edasise killustamise üle erinevate arengukavade vahel, mistõttu võivad osad lapse õiguste ja heaolu perspektiivist olulised senise LPA eesmärgid/meetmed jääda sel viisil katmata.