Arvamus Vabariigi Valitsuse korralduse „Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõule

12. jaanuar 2021
image_print

Riigikogu sotsiaalkomisjonile

12. jaanuaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile omapoolse arvamus Vabariigi Valitsuse korralduse „Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõule.

Kokkuvõte arvamusest

Sotsiaalministeerium on koostamas perioodiks 2023-2030 uut Heaolu arengukava. Lastekaitse Liit palub käesolevat arvamust lugeda koos Siseministeeriumile esitatud arvamusega „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030” eelnõule (kiri nr 1-8-2/21/5), rõhutades ühtlasi kahe arengukava koostajate koostöö vajalikkust nii ettevalmistusfaasis kui ka edasiselt. Kogu sotsiaalsüsteemi on vaja arendada terviklikult, süsteemselt ja valdkondadeüleselt, et see võimaldaks pakkuda inimestele nende vajadusest lähtuvaid, õigeaegseid ja sujuvalt toimivaid teenuseid. Lastekaitse Liit on alati pidanud valdkondadeülest koordineeritud koostööd, sh ennetuses, äärmiselt oluliseks, kuna see aitab kaasa erinevate osapoolte ühtsesse vaatesse tervikpildis ja võimaldab piiratud ressursside olukorras vahendeid optimaalselt kasutada (sh vältida dubleerimist).

Eelnõu puhul saab positiivsena välja tuua asjakohasuse, värske statistika kasutamise, ladusa keelekasutuse, ennetuse vajalikkusele tuginemise, aga ka kitsaskohtadest ja võimalustest adekvaatse pildi esitamise. Samas juhib liit arengukava koostamisel tähelepanu ka COVID-19 pandeemiaga arvestamise vajalikkusele. Heaolu arengukava juhtkomitee liikmena toetab Lastekaitse Liit arengukava eelnõud tervikuna, kuid avaldab muret “Laste ja perede arengukava 2012–2020” eesmärkide edasise killustamise üle erinevate arengukavade vahel, mistõttu võivad osad lapse õiguste ja heaolu perspektiivist olulised laste ja perede arengukava eesmärgid/meetmed jääda sel viisil katmata.

Lastekaitse Liit rõhutab, et heaolu arengukava edukuse võtmeks on suuresti inimeste teadlikkuse tõstmine oma õigustest ja  olemasolevatest abisaamise võimalustest, ning seda terve elukaare vältel. Seega on vajalik sotsiaalsüsteemi ja teenuste tervikuna laiem kommunikeerimine (sh vene keeles, lapsesõbralikus versioonis, lihtsustatud versioonis), et oleks garanteeritud sihtgrupi suurem teadlikkus ja õiguste tagatus, ning muudatuste puhul ühetaoline mõistmine.

MTÜ Lastekaitse Liit on avanud oma täiendavaid seisukohti alaealiste töötamise osas muuhulgas: