Arvamus avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

27. jaanuar 2021

Riigikogu sotsiaalkomisjonile

27. jaanuaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule.

Kokkuvõte arvamusest

Olles esitanud oktoobris 2020 Sotsiaalministeeriumile arvamuse avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (kiri 1-8-2/20/33), palub Lastekaitse Liit eelnimetatud arvamust lugeda käesoleva arvamuse lisadokumendiks ning käsitleda neid ühtse tervikuna. Lastekaitse Liit jääb esitatud seisukohtade (sh ei toeta käesoleva eelnõuga kavandatavat töölepingu seaduse muudatust, millega 13-14-aastaste alaealiste tööle asumise puhul kaotatakse Tööinspektsioonilt loa taotlemise nõue) juurde, ning ei hakka neid käesolevas arvamuses tervikuna kordama. Planeeritud muudatus ei anna garantiid, et tööandjad hakkavad muudatuse tulemusena VÕS-lepingute asemel alaealistega töölepinguid sõlmima.

Lastekaitse Liit toetab eelnõuga kavandatavaid muudatusi, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1158 ülevõtmisega ning kiidab heaks eelnõu § 3 punkti 7, mille uue redaktsiooni kohaselt hakkaks 01.04.2022 kehtima uus skeem kõigile alla 14-aastaste laste vanematele. Liit on seisukohal, et lisatud muudatus loob suurema õigusselguse ja suurendab ka sihtgrupi suurust. Nagu liit rõhutas oma arvamuses (kiri 1-8-2/20/33), on muudatuste aktiivsel ja sihitatud kommunikeerimisel sihtgrupi õiguste tagamisel väga suur roll.