Arvamus Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava teatisele

29. märts 2021

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium andis MTÜ Lastekaitse Liidule võimaluse esitada omapoolne arvamus Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava teatise osas.

Euroopa sotsiaalõiguste sambasse on koondatud 20 põhimõtet ja õigust, mille eesmärk on toetada õiglaseid ja hästi toimivaid tööturge ning sotsiaalkaitsesüsteeme.

Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavas väljenduvad need põhimõtted konkreetsete meetmetena kodanike hüvanguks. Tegevuskavaga nähakse ette ka ELi peamised eesmärgid 2030. aastaks.

29. märtsil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava teatisele.

Kokkuvõte arvamusest

Lastekaitse Liit rõhutas juba 2016. aastal, kui andis kommentaarid Euroopa sotsiaalõiguste samba osas lapse õiguste perspektiivist lähtudes (kiri nr K-2/25), et Euroopa Komisjoni poolt tähelepanu keskmesse tõstetud sotsiaalsed kaalutlused ja sotsiaalse õigluse ning arutelu algatamine Euroopa sotsiaalõiguste samba osas on positiivne.

Liit nõustub Euroopa Komisjoni probleemipüsitustega, meetmetega sotsiaalsamba edasiseks rakendamiseks ja eesmärkidega järgnevateks aastateks. Samas rõhutab sarnaselt 2016. aastale vajadust Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava väljatöötamisel põhjalikult kaaluda selle mõju lapse õigusi arvestavalt ning integreerida lapse õiguste kaitset edendavad põhimõtted dokumendi teksti tervikuna.

Samuti rõhutab liit, et tegevuskavas on vaja pöörata suuremat tähelepanu COVID-19 pandeemiaga arvestamise vajalikkusele. Ka on tegevuskavas vaja keskenduda pandeemiaga kaasnenud vaimse tervise kollapsi mõjudele, mille tagajärjed on tugevalt tuntavad ka tulevikus.

Lastekaitse Liit on seisukohal, et olukorras, kus koalitsioonilepingus on olulisel kohal rohe- ja digipööre, peab Eesti samaväärselt pühenduma ka Euroopa sotsiaalsamba põhimõtete elluviimisele. Vajalik on teenuste pakkumise suurendamine, inimeste teadlikkuse tõstmine abisaamise võimalustest ja oma õigustest, sotsiaalsüsteemi ja teenuste tervikuna laiem kommunikeerimine ning laste, noorte ning laiemalt kodanikeühenduste ja huvigruppide esindajate aktiivne kaasamine.