Arvamus Nõukogu soovituse ettepanekule Barcelona eesmärkide läbivaatamise kohta alushariduse ja lapsehoiu valdkonnas

7. oktoober 2022

Sotsiaalministeeriumile

30.09.2022 esitas Lastekaitse Liit arvamuse Nõukogu soovituse ettepanekule Barcelona eesmärkide läbivaatamise kohta alushariduse ja lapsehoiu valdkonnas.

Kokkuvõte arvamusest

Liit toetab soovitust, mille eesmärk on julgustada liikmesriike suurendama alushariduses ja lapsehoius osalevate laste arvu (2030. aastaks vähemalt: 50% alla 3-aastastest lastest osaleks alushariduses ja lapsehoius; 96% lastest vanuses kolmandast eluaastast kuni kohustusliku alghariduse alguseni osaleks alushariduses ja lapsehoius), et hõlbustada naiste osalemist tööturul ning soodustada kõikide laste, kuid eelkõige haavatavas olukorras või ebasoodsatest oludest pärit laste sotsiaalset ja kognitiivset arengut.

Liit on lisaks aktiivsele koostööle Sotsiaalministeeriumiga olnud aastakümneid ka HTM´i aktiivne koostööpartner (sh alates 2019 strateegiline partner), alates 2010 kiusamist ennetava programmi „Kiusamisest vabaks!“ ja turvalist internetikasutust toetava projekti „Targalt internetis“ eestvedaja, samuti kuulub Kiusamisvaba Haridustee koalitsiooni. Lastekaitse Liit on ajavahemikul 2019-2022 esitanud korduvalt arvamusi seoses alushariduse seaduse muutmise kavatsustega, ning jääb antud arvamustes esitatud seisukohtadele. Lastekaitse Liit on aastaid pidanud vajalikuks kehtestada Eestis ühetaoline alushariduse raamistik (sh ühtlustatud kvaliteedinõuded ja alushariduse omandamise ühtne standard), viia lapsehoiuteenus haridusvaldkonna alla, tõsta kvaliteeti, suurendada kaasatust (nii laste kui lapsevanemate), suurendada lasteaaedade juhtimiskvaliteeti, arvestada kohustusliku tingimusena ka pere sotsiaalmajanduslikku olukorda, pöörata tähelepanu suremat tähelepanu tööjõu kvalifikatsioonile, täiendõppevõimalustele ja toetusmehhanismidele, laste kohasele arvule rühmas, ning toevajaduse ennetamisele ja kättesaadavusele.

Liit rõhutab oma arvamuses, et peresid toetavate teenuste ja lastehoiu teenuse edasiarendamine on väga oluline vaesuse vastu võitlemisel, eriti laste vaesuse, kuna nad aitavad vähendada perede hoolduskoormust ning suurendada perede suutlikkust ise toime tulla, rääkimata töö, pere ja isikliku elu paindlikumast ühitamisest.

Liit toetab soovitust, kuid juhib tähelepanu, et soovituses oleks rõhutatud ka: laste kaasamine, ennetus, vaimse tervise aspekt lisaks majanduslikule kasule, turvalise keskkonna tähtsus, personalile tervikliku tugisüsteemi loomine, isade roll ning multidistsiplinaarse koostöö vajalikkus.