Arvamus justiitsministri määruse „Riigi toetav õigusnõusamine“ eelnõule

18. jaanuar 2021

Justiitsministeeriumile

18. jaanuaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Justiitsministeeriumile omapoolse arvamuse justiitsministri määruse „Riigi toetav õigusnõusamine“ eelnõule.

Kokkuvõte arvamusest

Lastekaitse Liit tänab Justiitsministeeriumi võimaluse eest esitada teistkordselt arvamus (kiri 1-8-2/20/44) justiitsministri määruse „Riigi toetav õigusnõustamine“ eelnõule, paludes lugeda mõlemaid arvamusi koos. Lastekaitse Liit avaldab heameelt, et eelnõu koostajad on võtnud arvesse mitmeid liidu poolt 24.11.2020 esitatud arvamuses tehtud ettepanekuid. Ennekõike saab positiivsena välja tuua eelnõusse lapse huvidest lähtuva erandite lisamine, st konkursi võitja kohustuse lapse õigusi puudutavate perekonnaasjade puhul osutada õigusnõustamist (lisaks kahele tasuta tunnile) kümne tunni ulatuses pakkumises toodud tunnitasu määra eest, ning et nimetatud valdkonnas on ette nähtud ka kohtus esindamine (sh kohtudokumentide koostamine).

Liit taunib eelnõu käesolevas versioonis põhjendamata ja olulises mahus õigusnõustamise sihtgrupi kitsendamist. Kuna tasuta õigusabi kättesaadavus ei ole Eestis endiselt piisav, rõhutab  Lastekaitse Liit jätkuvalt, et tasuta õigusnõustamise kättesaadavuse vähendamine ei ole kindlasti sihtgrupi huvides. 

Lastekaitse Liit on seisukohal, et vajalik on luua ka võimalus enamlevinud küsimuste vastustega ja otsitud tegevussuunistega trükimaterjalide koostamiseks ja nende levitamiseks. Vajalik on materjalide jaotamine kohtades ja üritustel, kus liiguvad raskes majanduslikus olukorras inimesed/lapsevanemad, kellel puudub juurdepääs tasulise ja/või interneti teel jagatavale teabele. Sobivaimad on lastesõimed, -aiad, perearstikeskused, kohtumajad, KOV sotsiaalüksused, tasuta avalikud üritused (nt lastekaitsepäev). Jaotusmaterjal vähendab ajakulukate vahetute nõustamiste vajadust ning võimaldab kasutada vahetute nõustamise ressurssi otstarbekamalt. Loomulikult tuleks jaotusmaterjal esitada ka digitaliseerituna, kuid üksnes/valdavalt elektrooniliste teavikute loomine ei taga vajaliku teabe jõudmist sihtgrupini, kellel napib sageli lisaks rahale ja elementaarsetele õigusteadmistele ka sotsiaalseid oskusi (sh oskus teavet omaalguslikult otsida). Väga oluline on pöörata tähelepanu venekeelse elanikkonna õigusteadlikkuse suurendamisele.