Lastekaitse Liidu üldkogul valiti uus vanematekogu ja president

9. juuni 2022

Maikuu viimasel reedel toimus Lastekaitse Liidu üldkogu, kus võeti kokku 2021. aasta tulemused, seati tulevikusihid ning valiti vanematekogu ja president aastateks 2022-2025.

Lastekaitse Liidu iga-aastane üldkogu oli tänavu varasemast pisut erinev. Esmakordselt toimus presidendi ja vanematekogu liikmete valimine veebi teel. Salajase hääletamise tulemusel jätkab liidu presidendina Ene Tomberg, kes on seda tähtsat rolli kandnud varasemalt, aastatel 2018-2022 ning 1995-2000.

Vanematekogusse, mille ülesandeks on kavandada liidu pikaajalist tegevust, nõustada juhatust ja otsustada igapäevase tegevuse raamest väljuvaid küsimusi, kandideeris sel korral kuus inimest. Liidu põhikirja järgi on vanematekogu viieliikmeline, niisiis valiti salajaste hääletuste tulemusel Lastekaitse Liidu 2022-2025. aasta vanematekogusse Vormsi vallavanem Maris Jõgeva, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtluskeskkonna valdkonnajuht Merike Koppel, Tallinna Lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja Reet Raukas, Eesti Energia turvalisuse ja töötervishoiu osakonna juhataja Tamo Vahemets ning Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Tõnu Poopuu

Teeme laste hääled kuuldavaks!

Käesoleva aasta üldkogu tegi lisaks veebi teel toimunud hääletusele eriliseks selle sisuline pool. Nimelt oli viimase ettevalmistuses ääretult oluline roll kanda meie lapse õiguste saadikute vabavõrgustikku kuuluvatel noortel, kes ühtlasi koostasid ka käesoleva aasta Lastekaitse Liidu pöördumise avallikusele.

“Lapse õiguste saadikuid tutvustav ettekanne kandis endas laiemat sõnumit – kui soovime lapsi sisuliselt kaasata, on selle eelduseks toimivad tööriistad ja arengu toetus,” selgitas lapse õiguste saadikute koordinaator Triin Sooäär ning lisas, et kõige ehedamalt ilmestab seda lugu ühest vahvast 9. klassi lõpetavast saadikust, kes veel eelmisel suvel ei julgenud avalikult esineda. “Tasapisi kaasasime teda erinevatele koosolekutele, sündmustele ja kuu tagasi modereeris ta juba Tallinna Haridusameti sündmust, kus publik oli valdavalt koolijuhtidest koosnev,” lisas Triin.

Isiklikest kogemustest laste kaasamise teekonnal jagasid enda mõtteid ja ausat peegeldust ka lapse õiguste saadikud Alide ning Aveli, kes on olnud ehedateks näideteks sellest, et Eesti tulevik paistab arukate noorte tõttu kaalutletud otsustega silmapaistev.

Lastekaitse Liidu üldkogu lõpetas laste poolt koostatud kiri täiskasvanutele, mis avaldati 1. juunil, lastekaitsepäeval.

Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikute kiri täiskasvanutele: “Palun lubage meil teiega koos lahendusi otsida!”

Saame tuttavaks | Lastekaitse Liidu president ja vanematekogu aastatel 2022-2025

ene

Ene Tomberg, president

Olen lastearst, kahe poja ema ja nelja lapselapse vanaema. Hetkel töötan tervisesektori juhina Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis.

Lastekaitse Liidu presidendiks kandideerisin seetõttu, et laste heaolu ja terviseprobleemid on teravalt tõusnud viimaste aastate valupunktideks, loodan koos vanematekogu ja Lastekaitse Liidu bürooga neid teravikke pisutki leevendada.

Järgneva kolme aasta jooksul soovin koos vanematekoguga parandada koostööd liidu liikmetega ja kasvatada liikmeskonda, töötada välja liidu arendusstrateegia aastateks 2022-2025 koos sellekohaste laiaulatuslike aruteludega, toetada oma teadmiste ja kogemustega seadusandlikele aktidele liidupoolse arvamuse kujundamist, mõjutada laste vaimse tervise problemide varast märkamist ja kõrge suitsidaalsuse vähendamist, teha ettepanekuid lapsetoetuste võimaluste laiendamiseks läbi huvitegevuse riikliku rahastamise ning toetada lapse õiguste saadikute ettevõtmisi, nende hääle võimendamist ühiskonnas ja Eurochildi tasandil.

Maris Jõgeva, vanematekogu liige

Olen Maris Jõgeva, nelja lapse ema. Hetkel töötan Vormsi saarel vallavanemana, kuid varem on elu paigutanud mind mitmetele kohtadele ja rollidesse, kus olen saanud aidata kaasa kodanikualgatuse kasvule Eestis. Eriliselt sütitavad mind kaks teemat, millest esimene on laste heaolu ja teine keskkonnahoid.

Kandideerisin Lastekaitse Liidu vanematekogusse, sest tahan oma kogemuste ja oskustega aidata kaasa üle-eestilise laste õiguste eest seisva organisatsiooni mõju kasvamisele.

Lastekaitse Liidul on suurepärane ja võimekas büroo, kellele soovin olla abiks liikme- ja võrgustikutöö arendamisel ning koostööstrateegiate kujundamisel kohalike omavalitsustega.

merike (1)

Merike Koppel, vanematekogu liige

Olen pärit Audrust ja olnud Audru Lastekaitse Ühingu juhatuse liige juba 5 aastat. Selle ühingu liikmeks sattusin hea juhuse läbi ja ei kahetse seda sammu hetkekski. Tööalaselt on mul võimalus end arendada Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumis, kus minu vastutada on ettevõtluskeskkonna (akrediteerimine, kaubandus, metroloogia,  tarbijakaitse, turujärelevalve, vastavushindamine, toote- ja tööstusohutus) regulatsioonid, areng ja poliitika kujundamine.

Vanematekogusse kandideerisin, et veelgi rohkem Lastekaitse Liidu igapäevatöös kaasa rääkida. Olen viimased 3 aastat osalenud aktiivselt Liidu töös ja olnud osaline näiteks arengukava koostamisel ning andnud oma panuse sellesse, et igal koolilapsel oleks oma arvuti. Igaühel meist on päriselt võimalus aidata kaasa Eestimaa laste heaolu parandamisele – ma olen seda endale korduvalt tõestanud. Vanematekogu töös osalemine on järjekordne võimalus seda teha.

Ida-Tallinna Keskhaigla, 21.12.2017
ITK lastearst Reet Raukas.
FOTO: MIHKEL MARIPUU/EESTI MEEDIA

Reet Raukas, vanematekogu liige

tamo

Tamo Vahemets, vanematekogu liige

Olen abielus. Olen isa ja vanaisa. Olen töövõtja ja tööandja. Olen koolitaja ja üliõpilane. Teisisõnu olen täiesti tavaline aktiivse eluviisiga inimene. Mind inspireerivad tulevikku kujundavad inimesed, kes suudavad oma ideid vastutustundlikult ellu viia olles eestvedajatena eeskujuks paljudele kaasteelistele. 

Minu põhitööks on turvalisuse ja tervisedenduse valdkondade juhtimine Eesti Energia AS-s. Põhitööst vabal ajal on fookus raudteeohutusalasel teavitustegevustel. Olen seotud ka mitme tervema ja turvalisema tuleviku loomisega tegeleva kodanikuühiskonna projektiga, sh väikelaste vigastuse ennetamine.

Lastekaitse Liidu vanematekoguga liitumine oli kuidagi loomulik jätk senisele pikaajalisele tegevusele lastega ja sisutihedale koostööle liidu juhatusega, sest leidsin Lastega seotud teemad on olnud alati südamelähedased ja kuna oman pikaajalist kogemust lastega töötamisel, siis leidsingi, et võiksin neid aja jooksul kogutud teadmisi ka noorte väärtusruumi kujundamisel jagada.

Enda rolli vanemate kogus näen eelkõige tegevmeeskonna toetaja ja partnerina strateegiliste suundade ja tegevuskavade väljatöötamisel ning ellu viimisel. Usun, et kolme aasta pärast kuulatakse ja arvestatakse laste häälega

tõnu

Tõnu Poopuu, vanematekogu liige