Active citizens fund (ACF) teisest taotlusvoorust sai positiivse rahastusotsuse ka Lastekaitse Liidu projekt

10. aprill 2020

Active citizens fund (ACF) teise taotlusvooru tulemused on selgunud. Muuhulgas sai positiivse rahastusotsuse ka Lastekaitse Liidu projekt “Lastekaitse Liidu üle-eestilise võrgustiku ja koostöö arendamine ning liikmeskonna kommunikatsioonivõimekuse tugevdamine”. Projekti perioodiks on aprill 2020 – märts 2021 ning eelarveks 17 992 eurot. 

Projekti eesmärgiks on arendada välja hästi toimiv ja mõjukas lapse õiguste eest seisev vabaühenduste koostöövõrgustik, mis hoiab üleval sisukat avalikku arutelu lapse õigustega seotud teemadel. Selleks tegeleb Lastekaitse Liit üle-eestilise võrgustiku ning selle liikmete vahelise koostöö arendamisega ja oma liikmeskonna kommunikatsioonivõimekuse tugevdamisega, et parandada lapse õiguste eest seisjate suutlikkust efektiivselt tegutseda ühiste eesmärkide nimel. Üheskoos partneritega vaadatakse üle ja lepitakse kokku võrgustikutöö põhimõtted, laiendatakse ning ühtlasi võimestatakse noortekogu tööd. Noorte kaasabil arendatakse Lastekaitse Liidu veebikiri Märka Last samanimeliseks infoplatvormiks, mis on samaaegselt nii reaalseks sisendiks, väljundiks kui ka kaasamise tööriistaks.

Projekti tulemusena on muutunud mõjusamaks koostöö lapse õiguste eest seismisel.

Täpsemalt saab oodatavad tulemused tuua välja järgmiselt:

  • Läbimõeldud ja kokkulepitud võrgustikutöö alused aitavad parandada suhteid lastekaitse valdkonnas töötavate organisatsioonide vahel ning toetavad Lastekaitse Liidu fookusteemadega tegelemist nii üleriigilisel kui kohalikul tasandil.
  • Kokku lepitud kommunikatsioonistrateegiale tuginedes juhib Lastekaitse Liit teadlikumalt sise- ja väliskommunikatsiooni. See on oluline alus liikmete kaasamisele ning Lastekaitse Liidu edasisele arengule organisatsioonina.
  • Kommunikatsiooni valdkonnas liikmete kompetentsi ja võimekuse tõstmine, et teha veelgi efektiivsemalt üle-eestilist koostööd lapse õiguste teemade tõstatamisel avalikkuses.
  • Lastekaitse Liidu liikmed on strateegilisemalt seotud liidu eesmärkide elluviimise, programmide ning algatustega ning liikmed osalevad senisest aktiivsemalt.
  • Lastekaitse Liiduga seotud inimeste vastastikused ootused ning ülesannetejaotus on läbi räägitud, selgemalt paigas ühingusisesed tööprotsessid kaasamiseks, avatumaks koostööks ning läbipaistvamaks juhtimiseks.
  • Noored üle Eesti on Lastekaitse Liidu töösse tõhusamalt kaasatud ja noortekogu saanud uue hingamise.
  • Kommunikatsioonikanalid ning nende kaudu jagatav sisu on atraktiivsed ning kommunikatsioon toetab Lastekaitse Liidul eesmärkide poole liikumist. Liidusisese kommunikatsiooni efektiivsus ja dünaamiline infoplatvorm annavad väljundi Lastekaitse Liidu liikmetele oma uudiste ja info levitamiseks, mis aitab muuta kogu võrgustiku tööd ja mõju oluliselt nähtavamaks.