Uuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides“ tutvustus

14. november 2013

“Rääkida meile (just lastele ja noortele) meie õigustest ning küsida ja arvestada ka meie arvamusega, samuti ka kaasata meid linna/valla tegemistesse (just ürituste korraldamisel) ning teavitada meid nendest” (15 aastase Jõhvi tüdruku ettepanek)

MTÜ Lastekaitse Liit viis koostöös Eesti Linnade Liidu ja ENL’iga ajavahemikul oktoober 2012 – mai 2013 läbi laiaulatusliku küsitluse teemal: “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”. Aastal 2006 viis MTÜ Lastekaitse Liit kohalike omavalitsuste seas läbi sarnase küsitluse interneti teel, et saada infot, kas ja kuidas kohalikud omavalitsused kaasavad lapsi ja noori kogukonnaelu kujundamisesse. Tol korral osales 34 kohalikku omavalitsust. Käesoleva uuringu käigus viidi omavalitsuste seas läbi kordusküsitlus. Andmete võrdluseks ja laste ja noorte seisukohtade selgitamiseks viidi sellel korral küsitlus läbi ka laste ja noorte seas. Uuringu eesmärk oli välja selgitada laste ja noorte osalemise ja kaasamise praktika omavalitsuste tasandil, välja tuua omavalitsuste parimad praktikad, laste ja noorte osalemise ja kaasamisviiside eelistused, ning mõlema sihtgrupi ettepanekud antud valdkonna arendamiseks. Küsimustikud koostas ja levitamise eestvedajaks oli Kiira Nauts (MTÜ Lastekaitse Liit), uuringu kokkuvõtte koostas Helika Saar (MTÜ Lastekaitse Liit). Suured tänud koostööpartneritele, kes küsimustiku levitamisele kaasa aitasid: laste ja noorte küsimustiku osas ENL, Inimeseõpetuse Ühing, Eesti Linnade Liit, EMOVL, keskkond mitteformaalne.ee, Euroopa Noored, Eesti Õpilasesinduste Liit ja omavalitsuste kaasamisel Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit. Eraldi tänud Hille Ilvesele Linnade Liidust, Liina Rüütel´ile ENL’st ja Mart Kimmel´ile Inimeseõpetuse Ühingust.

Küsitlusele vastas 115 kohalikku omavalitsust üle Eesti, vastajate seas olid esindatud nii Eesti suuremad linnad kui ka väikesed maaomavalitsused. Hea meel on tõdeda, et võrreldes 2006 aasta küsitlusega osales sellel korral üle kolme korra rohkem omavalitsusi, ning üle Eesti on palju häid praktikaid, mida omavalitsused rakendavad. Suured tänud kõigile omavalitsuste esindajatele, kes uuringusse oma panuse andsid ja vastamiseks aja leidsid.

Kokku osales uuringus 688 eesti ja vene keelt kõnelevat last ja noort, vanuses 9-26 aastat (ennekõike 12-17 aastased). Eraldi väärib rõhutamist, et osalejaid oli 110-st koolist üle Eesti, esindatud olid nii põhikoolid, gümnaasiumid, kui ka kutsekoolid. MTÜ Lastekaitse Liit on väga tänulik kõikidele uuringus osalenud lastele ja noortele ning nende juhendajatele.

Uuringus osalenute aktiivsus kinnitab, et teema on aktuaalne ja vajab avalikku tähelepanu ning arutelu. Kaasamine annab lastele ja noortele sõnumi, et nende arvamus on ühiskonnale oluline ja sellest sõltub neid ümbritsev keskkond. Käesolev uuring kinnitab taaskord, et lastel on palju erinevaid ettepanekuid oma kodukoha elukorralduse kohta, ning ka enamus omavalitsusi peavad laste ja noorte osalemist vajalikuks, ning kasutusel on palju häid praktikaid. Kohaliku omavalitsuse suhtlus laste ja noortega, ning vastupidi, peab kujunema ühiskonnas loomulikuks toimimisviisiks, sest see aitab kujundada lastest ja noortest täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed ja aktiivsed kodanikud, kes tahavad panustada oma kogukonna heaolusse.

Julgustame kõiki uuringu tulemustega tutvuma, ettepanekuid arvestama ja parimaid praktikaid ka oma omavalitsuses rakendama!

Tutvuge uuringuga siit: Uuring “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”