Kasulikke materjale

Eesti keeles

Inimõigused Eestis 2020 – Lapse õigused 2018-2019

Soovitused lapsevanemale, kelle lähedane on vanglas (2019)

Noorte elukvaliteedi uuring Eestis (2018)

Noorte elukvaliteedi uuring Baltimaades – uuringuaruanne (2018)

Küsitluse kokkuvõte “Lapsesõbralik lastekaitse – lastekaitsetöötajate vaade”  (2018)

Küsitlus “Sinu lapse koolikott” (2017)

Küsitluse “Sinu lapse koolikott” lühikokkuvõte (2017)

Üldkommentaar nr 12 lapse õigus olla ära kuulatud (eesti keeles), ÜRO (2009)

Üldkommentaar nr 12 lapse õigus olla ära kuulatud (vene keeles), ÜRO (2009)

“Tasa ja targu” – Kasvatusvõtted lapsevanemale (2015)

ÜRO Lapse õiguste konventsiooni täiendav aruanne Lastekaitse Liit 2015

Julgusta mind tugevaks! Soome Lastekaitse Keskliit 2015

Lapse õigused Õiguskantsler 2015

Euroopa Parlamendi kirjalik deklaratsioon lastesse investeerimise kohta

Uuring: Lapse osalemine pereelus

Üldkommentaar nr. 13 lapse õigus kaitsele igasuguse vägivalla eest (eesti keeles), ÜRO 2011

Üldkommentaar nr. 13 lapse õigus kaitsele igasuguse vägivalla eest (vene keeles), ÜRO 2011

Üldkommentaar nr. 13 lapse õigus kaitsele igasuguse vägivalla eest (inglise keeles), ÜRO 2011

Välismaal töötavate vanemate ja Eestis elavate lastega pered: parimad praktikad ja võimalikud ohud

Üldkommentaar nr. 14 lapse õigus tema parimate huvide esikohale seadmisele (artikkel 3 par. 1) (eesti keeles), ÜRO 2013

Üldkommentaar nr. 14 lapse õigus tema parimate huvide esikohale seadmisele (artikkel 3 par. 1) (vene keeles), ÜRO 2013

Uuring “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”, MTÜ Lastekaitse Liit 2013

Laste heaolu, Statistikaameti kogumik 2013

NEET – „Noored, kellega keegi ei arvesta ja kes kuskil ei käi“? , Praxis 2013

Asenduskoduteenuse analüüs, Lasteombudsman 2013

Ohutusraamat koolilapse vanematele 2013

Inimõigused Eestis, Eesti Inimõiguste Keskuse aastaaruanne 2012

Eesti lastekaitsetöö sisu ja dünaamika aastatel 2001-2010, Magistritöö Kati Kütt 2011

Suunised lapsesõbraliku õigusemõistmise kohta, Euroopa Nõukogu ministrite komitee 2010

Meedia ja lapse õigused , UNICEF 1999

Noorteseire www.noorteseire.ee

Tööohutuse teatmik alaealistele , Sotsiaalministeerium

Lapse heaolu hindamise uuring

Avaliku Arvamuse Uuring Inimõigustest Eestis, Inimõiguste Instituut, 2012

Infoteatmik abiks puudega lapse perele, Tallinna Puuetega Inimeste Koda, 2012

Lapse parima huvi väljaselgitamine tsiviilkohtumenetluses vanematevahelistes hooldusõiguse vaidlustes. Magistritöö. K.Valma, 2012

Lapse õiguste ja vanemluse monitooring. Kokkuvõte. Lasteombudsman, PRAXIS 2012

Lapse õiguste ja vanemluse monitooring. Aruanne. Laste küsitlus. Lasteombudsman, PRAXIS 2012

Inimõigused Eestis 2011 Eesti Inimõiguste Keskuse aastaaruanne, 2012

Lapse õigusi käsitlev ELi tegevuskava

Vaesus ja sellega seotud probleemid lastega peredes Lasteombudsman, 2012

Laste õigused nende endi silme läbi, 2011

JUHEND_-_abivajavast_lapsest_teatamine_ja_andmekaitse Lasteombudsman, 2021

Valik vastuseid enamlevinud küsimustele isa rollist lapse elus, Sotsiaalministeerium 2011

SUUNISED PRAKTIKUTELE: Asendushoolduselt lahkumine ja järelhooldus

Noorte ja lastevanemate rahulolu arendavate vaba aja veetmise võimalustega Tartus 2010.aastal

LASTE VÄÄRKOHTLEMISE JUHTUMITEST TEAVITAMINE JA VÕRGUSTIKUTÖO Lõppraport 2009

LAPSED. Statistikaameti poolt 2008 väljastatud kogumik annab ülevaate laste ja noorte olukorrast Eesti ühiskonnas.

Lastekaitse Liidu ja Tartu Laste Tugikeskuse kommentaarid ÜRO lapse õiguste konventsiooni laste müüki, lasteprostitutsiooni ja -pornograafiat käsitleva lisaprotokolli täitmise kohta Eestis

ENLi noortepoliitika platvorm

Delinkventse käitumise levik Eesti tavakoolide 5.-9. klasside noorukite seas Kokkuvõte. Triin Edovald

Tallinna 9.klassi kooliõpilaste tervise ja käitumise uuring Eesti laste CINDI programm

Noorte arvamusküsitlus Uuringukeskus Klaster Lastekaitse Liidu tellimusel

Õpilase elu-olu 1998-2007 Eha Rüütel ja Ene Pill

Kiusamine koolis- probleemi mitu tahku K.Kõiv

Ennetus grupi tasandil: võitlus koolivägivallaga Kristi Kõiv

Kodune kasvatusatmosfäär ja nooruki probleemkäitumine- seksuaalse väärkohtlemise risk. Magistritöö: Kadri Soo

Kampaania “Kasvame koos” märgatavusuuring

Sotsiaalse kaitse ja kaasatuse riiklik aruanne, aastateks 2006-2008

Erivajadustega laste õppimisvõimalused Laste heaoluindeksi uuring

Lapsed ja Eesti ühiskond: väärtushinnangute uuring RISC – lisa Eesti maa-aruandele

Elatusmiinimumi ja vaesuspiiride hindamise metoodika ning sotsiaalsete indikaatorite leidmisel kasutatavatetarbismiskaalude kaasajastamine – projekti vahearuanne, EV Sostiaalministeerium, AS Resta, september 2005, Ene-Margit Tiit.

Inglise keeles

ADDITIONAL REPORT ON THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD EUCW 2016

Kids rights index 2014

Study on children’s involvement in judicial proceedings European Commission 2013

United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice The Interagency Panel on Juvenile Justice

What are European countries doing to prevent intentional injury to children? European Child Safety Alliance 2014

Child Poverty and Social Exclusion in Europe Save the Children 2014

Investing in children: breaking the cycle of disadvantages EAPN 2014

Alcohol use Among Adolescents in Europe 2014

Towards Children´s well-being in Europe, EAPN and Eurochild 2013

Human Rights indicators A Guide to Measurementand Implementation 2013

General comment No. 14  on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1) 2013

Fundamental rights: challenges and achievements in 2012

Monitoring of the Rights of the Child and Parenting, Praxis 2012

www.europeansocialsurvey.org

Children’s Rights and Business Principles

 UNICEF Report. The state of the world´s children 2012- Children in an Urban World

Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2012-2015)

A resource guide on the UN Committee on the Rights of the Child general comment no.12- Every Child’s Right to be Heard

General Comment No.12 (2009).

A European Report:Children´s rights for all! Implementation of the United Nations Convention
on the Rights of the Child for children with intellectual disabilities

General Comment no 5, 2003

Children´s rights as they see them, 2011

REPORT: The 2011 National Reform Programmes from a Child Poverty and Well-Being Perspective

TOOLKIT FOR PRACTITIONERS: Leaving and aftercare: Denmark England Estonia Lithuania Slovak Republic

UNICEF State of the World’s Children 2011 Adolescence

Eurochild Evaluation report 2010 Strategic membership review Impact analysis

Report Eurochild´s report from Tallinn MES – Early Years Education and Care

Children. The publication provides an overview on the situation of the children and the youth in Estonian society.

Unsafe Havens– Violence against Children at Home and in Schools in the Baltic See Regions

Action Planning for Child Safety

NAPs_report 2006

Estonian NAP’s questionnaire 2006

Human Rights Opportunities by Sophia Pickles

Child poverty in perspective: An overview of chld well-being in rich countries

Parents are the biggest influence on children’s attitude towards alcohol, study finds

Noorteseire aastaraamat 2012

Undrestanding Youth