Arvamus perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõule 619 SE

30. mai 2022

Riigikogu sotsiaalkomisjonile

30. mail 2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõule 619 SE.

Kokkuvõte arvamusest

Lastekaitse Liit rõhutab arvamuses, et lapsed ei tohi kunagi olla poliitvõitluse objektid. Siinjuures on paslik meenutada Eesti suhtes 1991. aastast kehtivat ÜRO Lapse õiguste konventsiooni ühte aluspõhimõtet, et kõik otsused peavad lähtuma lapse parimatest huvidest. Iga lapse puhul. Riigi igas otsuses.

Liit toonitab, et lapse heaolule kui poliitika teemale tuleb läheneda kompleksselt, kuna lapse heaolu moodustub ühiskonna toimimise eri tasandite kontekstis. Eesti kuulub rahvastiku kasvu ja struktuuri poolest kõige problemaatilisemate Euroopa riikide rühma. Liit rõhutab taaskord, et ka sündimuse suurendamise puhul on vaja terviklikku lähenemist, kuna lastesaamist mõjutavad sellised valdkonnad nagu lastehoid, tulevaste emade ja isade toetamine, töö- ja pereelu ühildamine, regionaalne areng, elukeskkond. Rahvastiku kriisi lahendamiseks peab tähelepanu pöörama kõigile aspektidele: sündimusele, tervishoiule, suremuse vähendamisele ja rändele. Samas ainult laste sündimuse kasvust ei piisa – vaja on tagada, et igal lapsel oleksid ka piisavad võimalused kasvada toimetulevaks täiskasvanuks. Lastekaitse Liit peab ÜRO lapse õiguste konventsiooni üldprintsiipidele tuginedes oluliseks kõikide lastega perede toetamist.

Arvamuse I osas annab liit tausta muu hulgas rahvastikupoliitika vaates ning II osas esitab tähelepanekud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõule 619 SE. Tuginevalt eelnevale ja lähtudes ÜRO Lapse õiguse konventsioonist – Lastekaitse Liit:

  1. toetab eelnõuga kavandatavat muudatust, et edaspidi on lapsetoetuse suurus 100 eurot iga lapse kohta;
  2. teeb ettepaneku indekseerida mitte lasterikka pere toetust, vaid lapsetoetust, mis mõjuks toetavalt igale lapsele Eestis. See meede tagaks lastega perede toimetuleku efektiivsema toetamise järjepidevuse, ning tagaks iga lapse võrdse kohtlemise;
  3. kasutada ühtluse tagamiseks indekseerimisel alusena töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §312  sätestatud lahendust;
  4. teeb ettepaneku tõhustada üksikvanemaga perede toetussüsteemi ja välja töötada vastavad meetmed.

Lastekaitse Liit on seisukohal, et eelnõu vajab täiendavat analüüsi ning rõhutab vajadust põhjalikult hinnata käesoleva eelnõuga kavandatavate muudatuste mõju, arvestades kõikide Eestis elavate laste huvisid. Oluline, et eelnõu koostajad konsulteeriksid põhjalikult ka Eesti rahvastikuteadlaste ja demograafidega. Oleme ju kõik samal poolel – lapse poolel.